Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 158 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 944

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 158 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 24.07.2009 nr 85

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määrust nr 158 «Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 2, 17) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest isikust ettevõtja olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või «Kutseseaduse» § 4 lõikes 4 nimetatud «Kvalifikatsiooniraamistiku» kolmas kutsetase.

(4) Lõikes 3 nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral peab füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu osanik või osaühingu juhatuse liige omandama need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 9 asendatakse tekstiosa «riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest» sõnadega «riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Taotleja omandis on lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis toodud põllumajandusmaa või ta kasutab seda muul õiguslikul alusel.»;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks tehtavad täpsemad tegevused nimetab taotleja lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis. Äriplaanis kavandatud tegevuste maksumus peab olema põhjendatud ning majanduslikult otstarbekas ja vajalik toetuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Lõikes 1 nimetatud toetatavad tegevused ei tohi olla vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.»;

6) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) äriplaanis nimetatud tegevused, mida kavandatakse toetuse raames ellu viia, peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul ning tegevuste maksumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti maksumusega;»;

7) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase äriplaani ja lisas 2 toodud vormi kohase avalduse ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.»;

8) paragrahvi 7 lõiked 2–3 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Taotleja esitab järgmised dokumendid:
1) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
2) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
3) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike kohta ja nende osaluse protsent osaühingus koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega;
4) osaühingu puhul, mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri osaühingu juhatuse liikmete kohta koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega, kui andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist,
5) füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku ja juhatuse liikme erialast haridust tõendava dokumendi ja elulookirjelduse, töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte, millest nähtub füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku ja juhatuse liikme põllumajandusalane töökogemus;
6) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.

(3) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on omandanud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud põllumajandusettevõtte, esitab taotleja lisaks:
1) osaühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakirja, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirja või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakirja;
2) ärakiri enda või oma vanema sünnitunnistusest.»;

9) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «riiklike registrite» sõnaga «andmekogude»;

10) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§-s 11» tekstiosaga «lisas 4»;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(1)1 Kõigi nõuetele vastavate taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.»;

12) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõna «tähtpäevast» sõnaga «päevast»;

14) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) osaühingu puhul osanike ja juhatuse liikme vahetumisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.»;

15) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) tagama, et kuni viie aasta jooksul PRIA poolt toetuse väljamaksmisest osaühingu osaniku või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele.»;

16) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses ning määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud).

Sotsiaalminister
põllumajandusministri ülesannetes Hanno PEVKUR
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 28.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03930.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json