Teksti suurus:

Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 945

Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 24.07.2009 nr 86

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 1 lõike 3 ja § 6 lõike 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 08.04.2009, lk 38–47), artikli 6 lõike 1 ja artikli 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, nende abikõlblike toodete loetelu, mille pakkumiseks koolipuuviljatoetust antakse, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

(2) Koolipuuviljatoetust antakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 103ga lõike 2 kohaselt koostatud ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riikliku strateegiaga.

§ 2. Abikõlblikud tooted

Koolipuuviljatoetust võib taotleda lisas 1 toodud puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete kohta.

§ 3. Koolipuuviljatoetuse andmine

Koolipuuviljatoetust antakse puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete pakkumiseks üks kord õppenädalas haridusasutuse 1.–4. klassi õpilasele.

§ 4. Koolipuuviljatoetuse taotleja

(1) Koolipuuviljatoetuse taotluse võib esitada haridusasutus, haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel ning puu- ja köögiviljatoodete pakkuja (edaspidi koolipuuviljatoetuse taotleja).

(2) Lõikes 1 nimetatud haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus või puu- ja köögiviljatoodete pakkuja võib koolipuuviljatoetust taotleda, kui ta on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

§ 5. Koolipuuviljatoetuse taotleja heakskiitmine

(1) Koolipuuviljatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 6 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 2 toodud taotluse.

(2) Koolipuuviljatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui koolipuuviljatoetuse taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta PRIA-le heakskiidu taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

(3) Heakskiidetud koolipuuviljatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 6. Koolipuuvilja toetuse taotlemine

(1) Koolipuuviljatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. jaanuar – 28. (29.) veebruar; 1. märts – 30. aprill; 1. mai – 30. juuni; 1. juuli – 31. august; 1. september – 31. oktoober ning 1. november – 31. detsember.

(2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipuuviljatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

(3) Koolipuuviljatoetuse taotlemiseks esitab koolipuuviljatoetuse taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

§ 7. Dokumentide säilitamine

Koolipuuviljatoetuse taotleja ja haridusasutus, mille õpilased on tarbinud §-s 2 nimetatud abikõlblikke tooteid, säilitavad koolipuuviljatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

Sotsiaalminister
põllumajandusministri ülesannetes Hanno PEVKUR
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 28.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03930.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json