Teksti suurus:

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitluslitsentsi omaja aruande vormi kinnitamine

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitluslitsentsi omaja aruande vormi kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 63, 916

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitluslitsentsi omaja aruande vormi kinnitamine

Vastu võetud 27.07.2009 nr 38

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 591 lõike 9 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaaviari pakendite märgistamise kord ja kinnitatakse märgise ning kaaviari käitluslitsentsi (edaspidi litsentsi) omaja (edaspidi käitleja) aruande vorm.

§ 2.  Pakendite märgistamine

  (1) Kaaviari käitleja märgistab kaaviari iga pakendi (konservitoosi, purgi või muu anuma), millesse kaaviar on vahetult pakendatud, märgisega, milleks on ühekorrasilt, arvestades järgmisi tingimusi:
  1) ühekorrasilt on mis tahes silt või märk, mida ei saa kahjustamatult eemaldada ega teisele pakendile ümber tõsta;
  2) ühekorrasilti võib kasutada pakendi sulgemiseks;
  3) kui vahetu pakend ei ole suletud ühekorrasildiga, peab kaaviar olema pakitud nii, et pakendi avamist oleks võimalik visuaalselt kindlaks teha;
  4) ühekorrasilt kantakse pakendile kas vahetult või selleks pakendile kinnitatud etiketile.

  (2) Kaaviari pakendile kantava märgise annab Keskkonnaamet.

§ 3.  Pakendi märgisele kantud teave

  (1) Kaaviari töötlemisettevõttes pakendamisel peavad märgisel olema järgmised andmed:
  1) liigi standardkood vastavalt lisale 1;
  2) kaaviari päritolukood vastavalt lisale 2;
  3) päritoluriigi kahetäheline ISO kood;
  4) varumisaasta;
  5) töötlemisettevõtte litsentsi number;
  6) kaaviaripartii identifitseerimisnumber (number, mis vastab töötlemisettevõttes kaaviari jälgimissüsteemiga seotud teabele).

  (2) Kaaviari töötlemisettevõte on päritoluriigi ettevõte, mis vastutab kaaviari esmakordse vahetusse pakendisse pakkimise eest.

  (3) Kaaviari ümberpakkimisettevõttes pakendamisel peavad märgisel olema järgmised andmed:
  1) liigi standardkood vastavalt lisale 1;
  2) kaaviari päritolukood vastavalt lisale 2;
  3) päritoluriigi kahetäheline ISO kood;
  4) ümberpakkimise aasta;
  5) ümberpakkimisettevõtte litsentsi number koos ümberpakkimisriigi kahetähelise ISO koodiga, kui see riik ei ole päritoluriik;
  6) partii identifitseerimisnumber (number, mis vastab ümberpakkimisettevõttes kaaviari jälgimissüsteemiga seotud teabele) või CITES ekspordiloa või reekspordisertifikaadi number.

  (4) Kaaviari ümberpakkimisettevõte on kaaviari vastuvõtmise ja uutesse vahetutesse pakenditesse pakkimise eest vastutav ettevõte.

§ 4.  Käitleja aruanne

  (1) Aruanne on dokument, mille käitleja igal aastal esitab eelmise kalendriaasta tegevuse kohta, ning mis sisaldab andmeid imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud, turustatud või prakeeritud kaaviari kohta.

  (2) Käitleja esitab aruande Keskkonnaametile lisa 3 kohasel vormil aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

  (3) Käitleja säilitab dokumente imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud, säilitatud, turustatud või prakeeritud kaaviari kohta vähemalt 10 aastat ja esitab need pädeva asutuse nõudmisel.

Siim Valmar KIISLER
Regionaalminister keskkonnaministri ülesannetes

Andres TALIJÄRV
Looduskaitse ja metsanduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json