Teksti suurus:

Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 63, 917

Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta

Vastu võetud 27.07.2009 nr 39

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 17 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded veekogu paisutamisele, veetaseme alandamisele, veekogu tõkestamisele ning paisule. Käesoleva määrusega ei reguleerita paisude ega muude tõkestusrajatiste ehitamist.

2. peatükk NÕUDED PAISUTAMISELE JA PAISULE 

§ 2.  Paisutamise tingimus

  Paisutamist tuleb korraldada viisil, mis tagab selle mõjupiirkonnas vee erikasutusloas määratud vooluveerežiimi ja veetaseme.

§ 3.  Kõrgeim ja madalaim paisutustase

  (1) Paisu tekitatava paisutustaseme suurim ja väikseim absoluutkõrgus määratakse vee erikasutusloas.

  (2) Paisu konstruktsioon ja hüdrotehniline lahendus peavad võimaldama reguleerida veetaset vee erikasutusloaga määratud piires.

§ 4.  Kalastiku kaitse veekogu paisutamisel

  (1) Veekogu paisutamisel vee-energia saamiseks või muul otstarbel vee kõrvale juhtimisel tuleb rajada kaladele möödapääs turbiinidest või juurdevoolukanalitest, paigaldades turbiinide sissevoolust või juurdevoolukanalist kalade eemale juhtimiseks võre, mille avade laius ei ületa 25 mm, või muu kalatõke.

  (2) Nõuded paisu juures asuva kalade läbipääsu kohta kehtestatakse vee erikasutusloaga.

§ 5.  Sanitaarvooluhulga tagamine

  (1) Paisust vahetult allpool olevas jõelõigus tuleb pidevalt tagada sanitaarvooluhulk või looduslik äravool, kui looduslik äravool on sanitaarvooluhulgast väiksem.

  (2) Sanitaarvooluhulk on jäävaba perioodi (maist oktoobrini) 95% ületustõenäosusega kuu keskmine miinimumvooluhulk.

§ 6.  Seirekohustus paisutamisel

  Kooskõlas «Veeseaduse» § 9 lõike 2 punktidega 9 ja 11 sätestatakse seirekohustuse täitmise tagamiseks vee erikasutusloa tingimustes:
  1) paisu tehnilise seisukorra ülevaatamise sagedus;
  2) veetaseme ja vooluhulga mõõtmise viis ja sagedus;
  3) läbi kalapääsu liikuvate kalade seire viis ja sagedus;
  4) veetaseme mõõtmine hüdroelektrijaama paisust üles- ja allavoolu ning andmete kogumise viis ja sagedus.

§ 7.  Paisu hoolduspäevik

  (1) Isik, kellel on paisutamiseks vee erikasutusluba, on kohustatud pidama paisu hoolduspäevikut, mis peab sisaldama vähemalt:
  1) üks kord aastas uuendatavat teavet paisu tehnilise seisukorra kohta;
  2) teavet paisul tehtud ehitus- ja hooldustööde kohta;
  3) teavet vee erikasutusloaga kohustuslikuks tehtud seire andmete kohta.

  (2) Hoolduspäevikut võib pidada ka elektroonilisel kujul, kuid sellisel juhul peab saama teavet operatiivselt välja trükkida. Vastava nõude esitamise korral peab hoolduspäeviku pidaja tegema hoolduspäeviku kättesaadavaks vee erikasutusloa andjale ja Keskkonnainspektsioonile.

  (3) Pärast vee erikasutusloa kehtivuse lõppu peab vee erikasutusloa omaja ühe kuu jooksul esitama vee erikasutusloa andjale väljavõtte hoolduspäevikust, mis kajastab teavet vee erikasutusloa kehtivusaja jooksul kogutud ja vee erikasutusloaga kohustuslikuks tehtud seireandmete ja paisu tehnilise seisukorra kohta. Uue vee erikasutusloa taotlemisel tuleb väljavõte hoolduspäevikust esitada ka koos järgmise vee erikasutusloa taotlusega.

3. peatükk VEETASEME ALANDAMINE 

§ 8.  Veetaseme alandamine

  (1) Juhul kui paisutamiseks antud vee erikasutusloa kehtivuse lõppedes ei ole paisu omanik või valdaja taotlenud paisutamise jätkamiseks uut luba või kui vee erikasutusloa andja keeldub uue loa andmisest, peab vee erikasutusloa omaja olemasoleva loa kehtivuse lõppedes alandama veekogu veetaseme enne loa andmist olnud tasemele ja korrastama veekogu paisutusala.

  (2) Veekogu veetaseme alandamine peab toimuma nii, et veekogu vooluhulgaga ei kahjustata paisust allapoole jäävat voolusängi. Veetaseme alandamine peab toimuma ühtlaselt ning mitte kiiremini kui 0,3 meetrit ööpäevas, seejuures on keelatud setete ja risu juhtimine paisust allapoole jäävasse voolusängi. Veetaseme alandamise täpsemad tingimused sätestatakse paisutamiseks antud vee erikasutusloas.

4. peatükk AVARII VÕI AVARIIOHT 

§ 9.  Paisu või muu tõkestusrajatise avarii või avariioht

  (1) Paisu või muu tõkestusrajatise avariist või avariiohust peab selle avastaja viivitamatult teatama vee erikasutusloa andjale, Keskkonnainspektsioonile, Päästeametile ja paisu või muu tõkestusrajatise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

  (2) Paisu või muu tõkestusrajatise omanik või valdaja peab asuma avariid või avariiohtu kõrvaldama viivitamatult pärast seda, kui ta on avarii või selle ohu avastanud või sellest teada saanud.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruse rakendamine

  (1) Isik, kellele on veekogu paisutamiseks antud vee erikasutusluba, peab alustama hoolduspäeviku pidamist käesolevas määruses sätestatud korras kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Määruse § 6 punktis 4 sätestatud nõue hakkab kehtima 2011. aasta 1. augustist.

  (3) Enne «Planeerimis- ja ehitusseaduse» (RT I 1995, 59, 1006; 2002, 63, 387) jõustumist (22. juuli 1995. a) rajatud paisuga veekogudel tuleb säilitada olemasolev veerežiim, kui vee erikasutusloa tingimustega ei ole määratud teisiti.

  (4) Kui enne käesoleva määruse jõustumist veekogu paisutamiseks antud vee erikasutusloas ei ole veekogu veetaseme alandamise tingimusi sätestatud, peab isik, kellele on antud vee erikasutusluba veekogu paisutamiseks, taotlema veekogu veetaseme alandamiseks eraldi vee erikasutusloa.

Siim Valmar KIISLER
Regionaalminister keskkonnaministri ülesannetes

Rita ANNUS
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json