Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 947

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 28.07.2009 nr 11

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuse nimistu kinnitamine nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2008, 69, 990) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) Lääne maakonna Noarootsi valla külade nimistus asendatakse sõnad «Tahu/SkDtanäs» sõnadega «Tahu/Skåtanäs» ja sõnad «Väike-Nõmmküla/PersDker» sõnadega «Väike-Nõmmküla/Persåker»;

2) Lääne maakonna Noarootsi valla külade nimistut täiendatakse pärast sõnu «Tahu/Skåtanäs» sõnadega «Telise/Tällnäs».

§ 2. Lääne maakonna Noarootsi valla Telise/Tällnäsi küla, Paslepa/Pasklepi küla ja Kudani/Gutanäsi küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuse lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Minister Siim Valmar KIISLER
Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json