Teksti suurus:

Põlvamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 938

Põlvamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 28.07.2009 nr 41

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Põlva maakonnas asuvate esindusliku meteoriidikraatri, hüdrogeoloogilise tähtsusega langeallikate rühma ja esteetilise väärtusega põlispuude säilimine.

§ 2. Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

Põlvamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid koos neid ümbritseva piiranguvööndiga, mille ulatus on märgitud käesoleva määruse asjaomastes punktides ja mille piir on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Maaritsa magnoolia Valgjärve vallas – 15 meetrit;
2) Rõsna kadakas Mikitamäe vallas – 15 meetrit;
3) Tsõõrikmäe meteoriidikraater Räpina vallas – 50 meetrit;
4) Himmaste allikad Põlva vallas – 1,49 ha.

§ 3. Üksikobjekti valitseja

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4. Kaitsekord

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».

____________________
1 Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja Maainfosüsteemis Maa-ameti veebilehel (www.maaamet.ee). Kaartide koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkavas 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga jaanuar 2008.

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER
Looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03935.

Lisad

/otsingu_soovitused.json