Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 940

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määruse nr 67 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 28.07.2009 nr 43

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 18 lõike 8 alusel.

Keskkonnaministri 29. novembri 2002. a määrust nr 67 «Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded» (RTL 2002, 136, 1991) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevad nõuded kehtivad veesõidukitele avalikel ja avalikult kasutatavatel siseveekogudel, laevatatavad veekogud välja arvatud.»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Sisepõlemismootoriga varustatud veesõidukite kasutamine avalikuks kasutamiseks määratud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari, ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri, on keelatud.».

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER
Looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

/otsingu_soovitused.json