Teksti suurus:

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 12.03.2008 nr 20
RTL 2008, 22, 343
jõustumine 23.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.04.2008RTL 2008, 27, 40610.04.2008
12.11.2008RTL 2008, 92, 128621.11.2008
04.12.2008RTL 2008, 99, 139422.12.2008 (rakendatakse alates 21.11.2008)
07.07.2009RTL 2009, 57, 83120.07.2009
24.07.2009RTL 2009, 64, 94309.08.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455lõike 2 ning § 456lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidiarengukava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mittepõllumajandusliku tegevuse toetamiseks põllumajandusega tegeleva ettevõtja majandustegevuse mitmekesistamise ja mikroettevõtete arendamise, sealhulgas arengukava 5. peatüki meetme 3.1 «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas» alameetmetes 3.1.1 «Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas» ja 3.1.2 «Mikroettevõtete arendamise toetus» nimetatud suurte projektide (edaspidi suurprojekt) elluviimise eesmärgil antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus ning abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksmise kord.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

§ 2.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 mõistes:
  1) põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
  2) väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on biomassist turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine;
  3) muu mikroettevõtja, välja arvatud kalandustoodete tootja või töötleja «Kalandusturu korraldamise seaduse» mõistes.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (2) Lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab taotleja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  2) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurem kui 37 552 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral oli taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu suurem kui 500 000 krooni;
  3) taotlejal ei ole taotluse esitamise ajal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8 ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral ei olnud taotleja võlakordaja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  5) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;
  6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõikes 4 nimetatud turu-uuringu, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest võimuud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasi maksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  8) taotleja säilitab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt kaks aastat Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral, kui taotleja loob toetuse abil oma ettevõttesse uue töökoha;
  9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  10) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest. Lisaks eristab taotleja suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamise tulemusena saadud tulud ning neid kajastavad tulu- ja maksedokumendid muudest tulu- ja maksedokumentidest;
  11) suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral oli taotleja majandustegevus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis;
  12) taotleja, kes on tegutsenud kaks majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahest majandusaastast vähemalt ühel aastal kasumis, vastab punktis 11 sätestatud nõudele;
  13) taotleja, kes on tegutsenud vähemalt kolm majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmest majandusaastast vähemalt kahel aastal kasumis, vastab punktis 11 sätestatud nõudele.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (3) Kui taotleja võlakordaja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8 või suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral suurem kui 0,7, võib taotleja esitada taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastale eelnenud kahe majandusaasta aruanded. Kui vähemalt ühel majandusaastal ei olnud taotleja võlakordaja suurem kui 0,8 või suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral suurem kui 0,7 ning kui ei ole ohtu ettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele, võib PRIA lugeda taotleja lõike 2 punktis 4 sätestatud nõudele vastavaks.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (4) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral peab taotleja majandustegevus vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja kolme aasta müügitulu kokku investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks on tegevusvaldkonnas, mille kohta toetust saadi, suurenenud vähemalt 20% taotletud toetuse summast;
  2) taotleja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevus on kasumis;
  3) taotleja võlakordaja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevuse põhjal ei ole suurem kui 0,7;
  4) taotleja maksevõime näitaja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevuse põhjal on suurem kui 1.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (5) Lõike 2 punktis 5 ja lõike 4 punktis 4 sätestatud näitajate arvutamise korral ümardatakse näitaja väärtus täpsuseni kaks kohta pärast koma.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

§ 3.  Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib toetust taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub valla, välja arvatud Tallinnaga piirneva valla suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral, või vallasisese linna, mille elanike arv jääb alla 4000 (arengukava tabel 3), või kuni 4000 elanikuga (arengukava tabel 2) väikelinna territooriumil (edaspidi väikelinn) ning tema tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 mõistes:
  1) hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, “Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
  2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine ning hoone parendamine “Turismiseaduse” § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt. Uue voodikoha rajamisena käsitatakse hoone püstitamist, laiendamist või rekonstrueerimist “Ehitusseaduses” sätestatud nõuete kohaselt;
  3) majutusteenuse osutamiseks uue majutusruumi sisustamine vajaliku materiaalse põhivaraga toetuse abil punktis 2 nimetatud uue voodikoha rajamise korral “Turismiseaduse” § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt;
  4) masina ja seadme ostmine ning paigaldamine, välja arvatud traktori ostmine suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (11) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kavandatava ehitamise või hoone parendamise osaks võib olla tee ja parkla ehitamine kui see tee ja parkla on eratee “Teeseaduse” § 52 tähenduses ja on ehitusprojekti alusel juurdepääsuks kavandatavale ehitisele, mille ehitamise ja parendamise kohta taotletakse toetust selle määruse alusel, ning kui nimetatud tee ja parkla ehitamise kulude osakaal ehitise ehitamise ja parendamise abikõlblikus maksumuses ei ületa 30%.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) Toetust ei saa taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt on seotud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» lisas 16 «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK)» (edaspidi EMTAK 2008) toodud järgmiste tegevusvaldkondadega:
  1) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01), välja arvatud põllumajandust abistavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 016). Põllumajandust abistava tegevusala puhul ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;
  2) metsamajandus ja metsavarumine (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02), välja arvatud halumasina ostmine taotleja poolt, kes ei ole puidulisi metsandussaadusi töötlev ja turustav mikroettevõtja arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.5 mõistes;
  3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03), välja arvatud juhul, kui see on vajalik turistide teenindamiseks;
  4) mäetööstus (EMTAK 2008, jagu B);
  5) kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1101), viinamarjaveini tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1102), siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1103), muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1104), õlletootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1105) ning tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  6) puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1610), katusesindlite ja laastude tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16239, alategevus „Katusesindlite ja laastude tootmine“), puittaara tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1624) ning pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust või puidujäätmetest (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16291, alategevus „Pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust ja puidujäätmetest“), kui taotleja on punktis 2 nimetatud metsandussaadusi töötlev ja turustav ettevõtja, välja arvatud masina või seadme ostmine hööveldatud või lihvitud puidu valmistamiseks;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  7) elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 2008, jagu D, alajagu 35), välja arvatud bioenergia tootmine, juhul kui üle 50% toodetavast energiast turustatakse;
  8) veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (EMTAK 2008, jagu E);
  9) ehitus (EMTAK 2008, jagu F);
  10) veondus ja laondus (EMTAK 2008, jagu H), välja arvatud mahetoodete ladustamise korraldamiseks turustuskeskuste loomine;
  11) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  12) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  13) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69), nõustamine;
  14) reklaamindus ja turu-uuringud (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 73);
  15) haldus- ja abitegevused (EMTAK 2008, jagu N), välja arvatud taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade ja haljasalade hooldus ja korrashoid (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 813, alategevus “Taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade ja haljasalade hooldus ja korrashoid”), puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 813, alategevus “Puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine”). Taimede, puude ja põõsaste istutamise, parkide, aedade ja haljasalade hoolduse ja korrashoiu ning puude lõikamise, hekkide piiramise ja puude ümberistutamise korral ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  16) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (3) Lisaks lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondadele ei saa toetust taotleda:
  1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemise alal, kui taotleja on põllumajandustootja või kui taotleja on ettevõtja, kelle põhitegevus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud toodete töötlemine ja turustamine arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.6 mõistes;
  2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamiseks, hoone parendamiseks ja majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivaraga, kui majutusettevõttes on üle 30 voodikoha, välja arvatud puhkeküla ja -laagri puhul;
  3) majutusteenuse osutamiseks koos majutusettevõttes olemasolevate voodikohtadega kokku üle 30 voodikoha rajamiseks;
  4) puhkeküla ja -laagri puhul üle 30 uue voodikoha rajamiseks;
  5) “Turismiseaduse” § 18 lõigetes 8, 9 ja 11 nimetatud majutusettevõttes majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamiseks, hoone parendamiseks ja majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivaraga.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (4) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
  1) turu-uuring kavandatava investeeringuobjekti kohta, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral;
  2) kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine ning riigisisesel messil osalemine (edaspidi turundustegevus);
  3) lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kavandatava ehitustöö üle “Ehitusseaduse” alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
  4) kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (41) Lõikes 1 ning lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 mõistes.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (42) Lõike 4 punktis 1 nimetatud turu-uuringuks ja punktis 2 nimetatud infokandja ja jaotusmaterjali koostamiseks ning veebilehe loomiseks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele nõustamiseks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 26 mõistes.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (43) Lõike 4 punktis 2 nimetatud riigisisesel messil osalemiseks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele messil osalemiseks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 27 mõistes.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (5) [Kehtetu – RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (6) Lõike 4 punktis 2 nimetatud riigisisesel messil osalemiseks võib saada toetust üks kord programmperioodi jooksul.

  (7) Ehitis, mida ehitatakse (v.a uus püstitatav hoone) või kuhu seade paigaldatakse, või hoone, mida parendatakse või mille majutusruumi sisustatakse materiaalse põhivaraga, peab olema taotleja omandis või peab olema antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmises.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (8) Uue hoone püstitamise korral peab kavandatava ehitise alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus.

  (9) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varemkui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (10) Patent või kasulik mudel ostetakse selle omanikult turutingimustel.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (11) Litsents ostetakse patendi või kasuliku mudeli omanikult turutingimustel.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

§ 4.  Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumise kohta

  (1) Kui investeeringuobjekti, turundustegevuse (v.a messil osalemine), omanikujärelevalve tegemise või turu-uuringu käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti, turundustegevuse, omanikujärelevalve tegemise või turu-uuringu kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine). Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumisi, lisatakse taotlusele sellekohane põhjendus.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) Kui investeeringuobjekti, turundustegevuse (v.a messil osalemine), omanikujärelevalve tegemise või turu-uuringu käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (3) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

  (4) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku.

§ 5.  Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 3 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlbliku kulu (edaspidi investeeringuobjekti maksumus) moodustavad:
  1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumisest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
  3) turu-uuringu maksumus kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  4) turundustegevuse maksumus kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
  5) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
  6) litsentsi, patendi või kasuliku mudeli maksumus.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) [Kehtetu - RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (3) Hoone parendamise maksumus ei või olla väiksem kui 50 000 krooni ja suurem kui 200 000 krooni.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (4) Investeeringuobjekti maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (5) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega;
  2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle toetuse saajale;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
  5) maa ja olemasoleva ehitise ostmise või rentimise kulud;
  6) ehitise lammutamise kulud, kui seda ei kajastata hinnapakkumises ja see ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  7) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  8) rendi, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulud ning muud üldkulud;
  9) sularahamaksed, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
  10) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutus, välja arvatud kulutused kavandatava investeeringuga seotud turu-uuringule;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  11) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  12) sõidu- ja veovahendi, sealhulgas veesõiduki ning nende haagise soetamise kulud, välja arvatud rändkaupluse ja veovahendile paigaldatava sellise seadme soetamise kulud, mille eripära tuleneb taotleja toiduks kasutatava põllumajandussaaduse või -toote säilitamise nõuetest veo korral;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  13) kulutused turundustegevusele, välja arvatud infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine ning messil esmakordne osalemine, kui see on seotud kavandatava investeeringuga;
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]
  14) olmeelektroonika soetamine, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud kavandatava investeeringuga;
  15) kasutatud seadme ja masina ostmise kulud;
  16) [Kehtetu – RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]
  17) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]
  18) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  19) kulud, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73) artikliga 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega;
  20) sellise ehitise ehitamise, hoone parendamise, majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivara ning masina ja seadme ostmise kulud, mis ei ole vajalikud taotleja majandustegevuse mitmekesistamiseks asjaomasel tegevusalal, sealhulgas kontorihoone ehitamise kulud.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

§ 6.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis piirneb Tallinnaga. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (edaspidi maakonnakeskus), mis ei asu Harju maakonnas, või kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (3) Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (4) Juhul kui maakonnakeskuseks on vallasisene linn, loetakse maakonnakeskusega piirnevaks vallaks üksnes asjaomane vald.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmiperioodil on 1 564 660 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral on ühe taotleja kohta toetuse minimaalne suurus 1 564 661 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral on ühe taotleja kohta toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 4 693 980 krooni koos muu selle määruse alusel antava toetusega.

  (6) Kontserni kuuluv taotleja saab programmiperioodil taotleda kontserni kohta toetust maksimaalselt 1 564 660 krooni Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral saab kontserni kuuluv taotleja programmiperioodil taotleda kontserni kohta toetust maksimaalselt 4 693 980 krooni.

  (7) Kui ettevõtja suhtes omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas maakonnas tegutsev ettevõtja, saavad nimetatud ettevõtjad programmiperioodil taotleda toetust maksimaalselt 1 564 660 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral saavad nimetatud ettevõtjad programmiperioodil taotleda toetust maksimaalselt 4 693 980 krooni.

  (8) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust üks kord programmiperioodil.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (9) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõike 4 punktis 3 nimetatud omanikujärelevalve ja punktis 4 nimetatud litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja korral toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja korral 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud Harjumaal asuva investeeringuobjekti puhul, mille kohta mikro- ja väikese suurusega ettevõtja korral antakse toetust koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja korral 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (10) Kui taotleja on saanud investeeringuobjektiga seotud § 3 lõike 4 punktis 1 nimetatud turu-uuringu ja punktis 2 nimetatud turundustegevuse kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.  Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu vormikohase avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

§ 8.  Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–4. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral esitab taotleja PRIAle lisas 7 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 9 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–4.
[RTL 2008, 99, 1394 - jõust. 22.12.2008 – rakendatakse alates 21.11.2008]

  (2) Taotleja esitab taotleja nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
  2) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  3) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (3) Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, esitab ta raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad järgmised dokumendid:
  1) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  2) “Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri § 2 lõike 2 punktides 12 ja 13 ja lõikes 3 sätestatud juhtudel ning “Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri § 2 lõike 2 punktides 12 ja13 sätestatud juhtudel;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  3) “Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu ning § 2 lõikes 3 sätestatud juhtudel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik “Põllumajandusreformi seadusest” tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (4) Kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
  1) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakirjad koos tehniliste tingimuste loeteluga, § 4 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehniliste tingimuste loeteluga;
  2) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud juhul lisas 3 toodud vormi kohane hinnapakkumiste võrdlustabel. Väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud ja ei tohi olla põhjendamatult kõrge;
  3) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
  4) ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga;
  5) toiduainete töötlemise, kaupluse, rändkaupluse ning autole monteeritava külmutus- ja jahutusseadme puhul «Toiduseaduses» sätestatud pädevuse kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta;
  6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või hoone, mida parendatakse või mille majutusruumi sisustatakse põhivaraga, kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  7) lisa 5 punkti 4 puhul kohaliku omavalitsusüksuse tõend selle kohta, et ehitis on olnud täies ulatuses kasutusest väljas taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  8) lisa 5 punkti 5 puhul kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kandmata hoone puhul väljavõte dokumendist, mis tõendab, et investeeringuobjekt kajastub kultuuriväärtusliku objektina või miljööväärtusliku hoonestusalana kohaliku omavalitsusüksuse õigusaktis, piirkondlikus arengukavas või planeeringus;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  9) lisa 5 punkti 6 puhul mittetulundusühingu Eesti Puuetega Inimeste Koda või piirkondliku Puuetega Inimeste Koja antud asjakohane kinnitus, kui investeeringul on positiivne mõju puuetega inimestele;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  10) lisa 5 punkti 6 puhul mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike või aktsionäride kohta koos nende osaluse protsendiga ja isikukoodidega, kui taotleja on äriühing ning kui investeeringul on positiivne mõju noorte ettevõtlusele või naisettevõtlusele;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  11) lisa 5 punkti 7 puhul ettevõtte vähemalt ühe osaniku, aktsionäri või liikme investeeringu valdkonnale vastavat haridust, asjakohase kutsekvalifikatsiooni omandamist või sama tegevusala või ettevõtte juhtimist käsitleva koolituse läbimist tõendava dokumendi ärakiri;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  12) lisa 5 punkti 9 puhul ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral nimekiri olemasolevate töökohtade ja töötajate tööülesannete ning kavandatavate uute töökohtade ja tööülesannete kohta;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  13) lisa 5 punktide 10.1 ja 10.2 puhul Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse mahepõllumajanduslikult märgistatud saaduse ja toote valmistamise nõuetele vastavuse kohta, kui tegemist on toiduks kasutatava mahepõllumajanduslikult märgistatud toote valmistamisega;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  14) lisa5 punktide 10.1 ja 10.2 puhul taotluse esitamise aastale järgneva aasta kohta rahvusvahelise mahepõllumajandusliku organisatsiooni IFOAM (International Federation of OrganicAgriculture Movements) või mõne muu pädeva organisatsiooni väljastatud tarnija asjakohane sertifikaat, kui tegemist on toiduks mittekasutatava mahepõllumajanduslikult märgistatud toote valmistamisega;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  15) lisa 8 punkti 2 puhul turu-uuringut korraldava ettevõtja või mõne muu turu-uuringut korraldava organisatsiooni tehtud turu-uuring investeeringu kohta, kui taotleja on tellinud selle ettevõtjalt või mõnelt muult organisatsioonilt investeeringu turuinfo ja kvaliteedi tõendamiseks;
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]
  16) lisa 8 punkti 4 puhul investeeringu tegijate ja rakendajate nimekiri (eesnimi, perekonnanimi, amet, asutus, seotus investeeringuga), elulookirjeldus, erialast pädevust ning juhtimis- või töökogemust tõendava dokumendi ärakiri ning taotlejaga lepingulist suhet tõendava dokumendi ärakiri;
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]
  17) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]
  18) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (5) [Kehtetu – RTL 2008, 99, 1394 - jõust. 22.12.2008 – rakendatakse alates 21.11.2008]

  (6) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal ühe taotluse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 9.  Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 10.  Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (3) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIAl õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (4) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 kohaselt taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) Äriplaanis esitatud kavandatavate majandusaastate kohta käivate prognooside täitmise võimalikkuse hindamisse on PRIAl õigus kaasata ekspert.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

§ 11.  Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 5 toodud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) Lisa 5 punktides 1–9, 10.1 ja 11–13 toodud hindamiskriteeriumide alusel hinnatakse põllumajandustootjaid. Ülejäänud taotlejaid hinnatakse lisa 5 punktides 1–9, 10.2, 11 ja 12 toodud hindamiskriteeriumide alusel. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (3) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral hindab PRIA kõiki nõuetele vastavaid taotlusi lisas 8 toodud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta.

  (4) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral kõigi nõuetele vastavate taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

  (5) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (6) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste puhul taotlust, mille lisa 9 tabelis 11 toodud investeeringuplaani eest saadud hindepunkt on suurem, ning kui investeeringuplaani eest saadud hindepunktid on võrdsed, siis taotlust, milles on näidatud suurem omafinantseeringumäär, arvestades § 6 lõigetes 1–3 toodud toetuse määrasid.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

§ 12.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (21) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 20 hindepunkti, «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1, 2 ja 21 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või lõike 5, 6, 7 või 8 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (5) Kui turu-uuring ei vasta § 3 lõike 4 punktis 1 ja lõikes 42, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 3 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turu-uuringu osas.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (6) Kui turundustegevus ei vasta § 3 lõike 4 punktis 2 ja lõigetes 42, 43 ja 6, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 4 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turundustegevuse osas.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (7) Kui omanikujärelevalve ei vasta § 3 lõike 4 punktis 3 ja lõikes 41, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 5 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata omanikujärelevalve osas.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (8) Kui kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine ei vasta § 3 lõike 4 punktis 4 ja lõigetes 41, 10 ja11 ning § 5 lõike 1 punktis 6 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise osas.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

§ 13.  Muudatustest teavitamine

  (1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest ning nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  3) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutusest;
  4) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 14.  Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  4) esitama suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral § 2 lõikes 4 sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks PRIAle investeeringu tegemisele järgneva neljanda kalendriaasta teisel kvartalil investeeringu tegemisele järgneva kolme kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormide E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakirjad, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning investeeringu tegemisele järgneva kolme majandusaasta bilansid ja kasumiaruanded, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

§ 15.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle lisas 4 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitamine või parendamine.

  (2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (3) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (5) Toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku tegemist koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega lisas 10 toodud vormi kohase seirearuande.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (6) Litsentsi ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele litsentsilepingu ärakirja, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 8 lõike 4 punktis 17 nimetatud eellepingu.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (7) Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ärakirja patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 8 lõike 4 punktis 18 nimetatud eellepingu.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (8) Juhul kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõikes 4 nimetatud turu-uuringu, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, esitab toetuse saaja riigiabi andja väljastatud tõendi, millel on näidatud investeeringuobjekti nimetus ja tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi suuris kroonides.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

§ 16.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 15 lõigetes 1, 2 ja 5–8 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 17.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Rakendussätted

  (1) 2008. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise esimesel tähtajal võib taotleda toetust investeeringu kohta, mille tegemist tõendavad dokumendid, välja arvatud hoone parendamist tõendavad dokumendid, ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

  (11) Lõikes 1 nimetatud juhul on määruse alusel antav toetus vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), mõistes.
[RTL 2008, 27, 406 - jõust. 10.04.2008]

  (12) Taotleja esitab lisaks §-s 8 nimetatud dokumentidele rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 "Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm" lisas toodud vormi kohase teatise jooksval majandusaastal ja kahel eelneval majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta.
[RTL 2008, 27, 406 - jõust. 10.04.2008]

  (2) Kui taotleja on alustanud investeeringu tegemist enne taotluse esitamist, võib ta esitada § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid koos taotlusega.

  (3) 2008. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise esimesel tähtajal esitatud taotluste osas teeb PRIA § 12 lõikes 4 nimetatud otsused 130 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (4) Lõikes 2 nimetatud juhul otsustakse toetuse maksmine sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

  (5) Taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 3 129 000 krooni.
[RTL 2008, 27, 406 - jõust. 10.04.2008]

  (6) 2008. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise teisel tähtajal võib taotleda toetust ainult suurprojekti kohta.
[RTL 2008, 92, 1286 - jõust. 21.11.2008]

  (7) 2009. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise tähtajal ei saa taotleda toetust suurprojekti kohta.
[RTL 2009, 57, 831 - jõust. 20.07.2009]

  Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

/otsingu_soovitused.json