Teksti suurus:

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.06.2010
Avaldamismärge:

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 20.12.2007 nr 158
RTL 2008, 2, 17
jõustumine 12.01.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24.07.2009 nr 85 (RTL 2009, 64, 944) 9.08.2009 

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse suurus, nõuded toetuse saajale, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE SUURUS

§ 2. Nõuded taotlejale

(1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing (edaspidi taotleja).

(2) Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest isikust ettevõtja olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(3) Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või “Kutseseaduse” § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” kolmas kutsetase.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(4) Lõikes 3 nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral peab füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu osanik või osaühingu juhatuse liige omandama need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise ajaks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.

(6) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu, ei tohi füüsilisest isiku ettevõtja või äriühingu aastane müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olla suurem kui 37 552 krooni, ajal kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik omas äriühingus osalust. Siinjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku sellist osalust äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt mõjutada selle äriühingu tegevust.

(7) Taotlejal ei tohi olla riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine peab olema ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

(8) Toetust ei saa taotleda füüsilisest isikust ettevõtja, kes ise, või osaühing, kelle osanik omab või on omanud «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajanduslikul tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, kelle kohta on varem tehtud taotluse rahuldamise otsus selle toetuse raames.

(9) Kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peab tagasimaksmisele kuulunud summa olema tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral peavad tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(10) Taotleja omandis on lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis toodud põllumajandusmaa või ta kasutab seda muul õiguslikul alusel.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

§ 3. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks.

(2) Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks tehtavad täpsemad tegevused nimetab taotleja lisas 1 toodud vormi kohases äriplaanis. Äriplaanis kavandatud tegevuste maksumus peab olema põhjendatud ning majanduslikult otstarbekas ja vajalik toetuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(3) Kavandatavate tegevuste ellu viimist ei või alustada varem ja tegevuste ellu viimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

(4) Lõikes 1 nimetatud toetatavad tegevused ei tohi olla vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

§ 4. Nõuded äriplaani kohta

Äriplaanist peavad selguma andmed järgneva kohta:
1) põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust.
2) äriplaanis nimetatud tegevused, mida kavandatakse toetuse raames ellu viia, peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul ning tegevuste maksumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti maksumusega;

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

3) taotleja iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi on hiljemalt äriplaanis nimetatud tegevuste elluviimisele järgnenud majandusaastast alates vähemalt 50% taotleja kogu müügitulust, kui taotleja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või taotleja kogu ettevõtlustulust, millest on maha arvatud tulu ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisest ja ettevõtlusega seotud toetused, kui taotleja peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust;
4) paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuete täitmiseks kavandatavad tegevused, juhul, kui taotleja ei vasta taotluse esitamisel nimetatud nõuetele;
5) taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem kui 37 552 krooni ja taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

§ 5. Toetuse suurus

Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 625 864 krooni üks kord arengukava programmiperioodil.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 6. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase äriplaani ja lisas 2 toodud vormi kohase avalduse ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

§ 7. Nõuded taotluse kohta

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõikes 2.

(2) Taotleja esitab järgmised dokumendid:

1) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;

2) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;

3) osaühingu puhul mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike kohta ja nende osaluse protsent osaühingus koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega;

4) osaühingu puhul, mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri osaühingu juhatuse liikmete kohta koos nende isikukoodidega, nende puudumise korral koos nende sünniaegadega, kui andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist,

5) füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku ja juhatuse liikme erialast haridust tõendava dokumendi ja elulookirjelduse, töölepingu või tööraamatu ärakiri või selle väljavõte, millest nähtub füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osaniku ja juhatuse liikme põllumajandusalane töökogemus;

6) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(3) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on omandanud oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud põllumajandusettevõtte, esitab taotleja lisaks:

1) osaühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakirja, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist, või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirja või “Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakirja;

2) ärakiri enda või oma vanema sünnitunnistusest.”;

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(4) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 8. Taotluse vastuvõtmine

PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Taotluse nõuetekohasuse kontrollimiseks võrdleb PRIA taotluses ja äriplaanis toodud andmeid omavahel ning neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega.

(3) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(4) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

(5) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 10. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 4 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(1)1 Kõigi nõuetele vastavate taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

(3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 4 alusel taotlust, mille on esitanud noorem füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik, kui taotlejaks on ühe osanikuga osaühing. Kui taotlejaks on mitme osanikuga osaühing, võetakse aluseks osaühingu osanike vanuse aritmeetiline keskmine.

§ 11. [Kehtetu - RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

§ 12. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel taotluse rahuldamise või sama paragrahvi lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

(3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(4) Lõikes 3 nimetatud juhul teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel taotluse rahuldamise või sama paragrahvi lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(5) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

§ 13. Muudatustest teavitamine

(1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

(2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:
1) äriplaanis nimetatud tegevusega seotud muudatusest;
2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
3) osaühingu puhul osanike ja juhatuse liikme vahetumisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]  

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 14. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja on kohustatud:
1) viima vastavalt äriplaanis toodud ajakavale ellu äriplaanis kavandatud põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks vajalikud investeeringud, mille rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% saadud toetuse mahust;
2) täitma § 4 punktides 2–4 sätestatud nõudeid;
3) tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist on taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks suurem kui 37 552 krooni ja taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% saadud toetuse summast;
4) investeeringuobjekti säilitama ja kasutama sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul PRIA poolt toetuse väljamaksmisest;
5) saadud toetusraha äriplaanis kavandatud tegevuste täitmata jätmise ja investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
6) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on osaliselt täitnud § 4 punktides 1, 2 ja 5 sätestatud nõuded. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse, lähtudes ellu viimata tegevuste äriplaanikohasest maksumusest § 4 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuete osalise täitmise korral ning täitmata müügitulu osatähtsusest § 4 punktis 5 sätestatud nõuete osalise täitmise korral;
7) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;

8) tagama, et kuni viie aasta jooksul PRIA poolt toetuse väljamaksmisest osaühingu osaniku või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

[RTL 2009, 64, 944 – jõust. 9.08.2009]

(2) Toetuse saaja esitab PRIAle taotluse esitamise aastale järgneval kahel majandusaastal mõlema majandusaasta kohta eraldi lisas 3 toodud vormi kohase teatise äriplaanis kavandatud investeeringuga seotud kulude tegemise kohta koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri.

(3) Kui toetuse saaja on äriplaanis kavandanud investeeringuga seotud kulud vaid ühele majandusaastale, esitab ta lõikes 2 nimetatud teatise vaid investeeringuga seotud kulude tegemise aastal. Nimetatud teatis tuleb esitada ka juhul, toetuse saaja jätab äriplaanis kavandatud investeeringu tegemata, lisades põhjenduse investeeringu tegemata jätmise kohta.

(4) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja pärast lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringu tegemist ja selle eest tasumist PRIAle kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul teatise koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

(5) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

§ 15. Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

(1) PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel.

(3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 16. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja tegevuse elluviimisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 17. Rakendussätted

(1) PRIA poolt § 6 lõike 2 alusel määratud esimesel taotluse esitamise tähtajal võib taotleda toetust tegevuse kohta, mille elluviimist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Kui taotleja on alustanud äriplaanis kavandatud tegevuse elluviimist enne taotluse esitamist, võib ta esitada § 14 lõigetes 2 ja 4 nimetatud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid koos taotlusega.

(3) Lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtajal loetakse taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastaks enne 2007. aastat lõppenud viimane majandusaasta.


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json