Teksti suurus:

Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruse nr 14 “Seli Tervisekeskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 936

Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruse nr 14 “Seli Tervisekeskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 29.07.2009 nr 27

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 10 lõike 2 punktiga 13 ja «Tervishoiuteenuste korraldamise seadusega».

§ 1. Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruses nr 14 «Seli Tervisekeskuse põhimäärus» (RTL 2004, 132, 2030) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 4. Keskuse ülesanded

(1) Keskuse ülesandeks on korraldada oma asukohas kaitseväelastele, kaitseliitlastele, eruväelastele, «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõigetes 1 ja 2 ja § 4 lõikes 1 nimetatud isikutele ning kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud kaitseväelase perekonnaliikmetele taastusravi ja füsiaatria (edaspidi eriarstiabi) ning õendusabi osutamist.

(2) Ülesande täitmiseks keskus:
1) tagab oma ruumide, sisseseade ja aparatuuri vastavuse eriarstiabi ja õendusabi osutamiseks kehtestatud nõuetele;
2) valdab ja haldab riigivara valitseja poolt tema valdusesse antud riigivara;
3) ostab vajaliku asja või teenuse, vajadusel viib läbi riigihanked.»;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2009. aasta 27. juulist.

Minister Jaak AAVIKSOO
Kaitseplaneerimise asekantsler
kantsleri ülesannetes Lauri TUMM

/otsingu_soovitused.json