Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 „Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 42, 285

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 „Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 30.07.2009 nr 136

Määrus kehtestatakse «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 18 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruses nr 284 «Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord» (RT I 2004, 63, 453; 2005, 55, 442) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 18 lõigete 5 ja 6 alusel.»;

2) paragrahvi 4 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Õppelaenu saanud isikul, kellel on kehtiv teenistus- või töösuhe riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isikuga, on õigus riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutamisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt, kui ta enne 1. juulit 2009. a on:
1) olnud teenistuses või tööl riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või tööl avalik-õigusliku juriidilise isiku juures vähemalt 12 kuud ning
2) esitanud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule taotluse õppelaenu põhiosa kustutamiseks, kehtiva õppelaenulepingu koos selle kõikide lisadega ja dokumendi, mis tõendab laenusaaja eksmatrikuleerimist seoses õppekava täitmisega täies mahus või õpingute lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus.

(2) Lõikes 1 nimetatud isiku õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutatakse lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumentide saamisest arvates. Kustutamine lõpetatakse, kui isiku teenistus- või töösuhe riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusega või avalik-õigusliku juriidilise isikuga lõpeb.

(3) Uude töö- või teenistuskohta asumisel on lõikes 1 nimetatud isik kohustatud viivitamatult kirjalikult teatama ametisse nimetajale või tööandjale õigusest õppelaenu kustutamisele ning esitama lisaks lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumentidele varasema riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku väljastatud tõendi, millest nähtub lõike 2 esimeses lauses nimetatud õppelaenu kustutamise alustamise kuupäev.».

§ 2. Määrust, välja arvatud Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 «Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord» § 4 lõikes 3 tehtavat muudatust, rakendatakse 1. juulist 2009. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Rahandusminister Jürgen LIGI
Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json