Teksti suurus:

Viisataotluse vorm ja selle täitmise nõuded

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2010
Avaldamismärge:

Viisataotluse vorm ja selle täitmise nõuded

Vastu võetud 12.06.2007 nr 4
RTL 2007, 51, 930
jõustumine 01.09.2007


Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

6.12.2007 nr 8 (RTL 2007, 96, 1617) 21.12.2007 

30.07.2009 nr 17 (RTL 2009, 64, 951) 9.08.2009 (rakendatakse alates 30.07.2009)

Määrus kehtestatakse "Välismaalaste seaduse" § 1028 lõike 4 punkti 3 alusel.  

§ 1. Viisataotluse vormi kehtestamine

Määrusega kehtestatakse viisataotluse vorm eesti, inglise ja vene keeles (lisa).  

§ 2. Viisataotluse täitmise nõuded

(1) Viisataotlus täidetakse loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles. Elektrooniliselt edastatav viisataotlus täidetakse ladina tähtedega.  

(2) Viisataotluse väljad täidetakse tumedas kirjas viisil, mis tagaks esitatud andmete säilimise. 

(3) Viisataotlusel täidetakse kõik taotlejale täitmiseks ette nähtud väljad. 

(4) Viisataotluses esitatud isikunimed peavad vastama taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis esitatud nimekujule.  

[RTL 2009, 64, 951 – jõust. 9.08.2009] - rakendatakse alates 30.07.2009

(5) Viisataotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja omakäeliselt. Alla 15-aastase taotleja või piiratud teovõimega isiku taotlusele kirjutab alla lapsevanem või eestkostja. Kui taotleja ei ole võimeline taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjaväli tühjaks Viisataotluse vastu võtnud ametnik teeb taotlusele märke allkirjavälja tühjaks jätmise põhjuse kohta.  

(6) Taotlusele alla kirjutades kinnitab taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning nõustub esitatud isikuandmete edastamisega teistele riigiasutustele sellises ulatuses, nagu see on vajalik viisataotluse menetlemiseks. 

(7) Viisataotluse ametimärkmete väljad täidab selleks volitatud ametiisik.  

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]. 

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2007. a.

 

Ankeet

/otsingu_soovitused.json