Teksti suurus:

Kaitselennunduse õhusõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2019
Avaldamismärge:RTL 2009, 65, 965

Kaitselennunduse õhusõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.08.2009 nr 28

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 221 lõike 3 alusel, kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1 ja § 437 lõikega 1.

1. peatükk REGISTRI ASUTAMINE 

§ 1.  Registri nimi

  Määrusega asutatakse kaitseväe ülesannete täitmiseks kasutatavate õhusõidukite andmekogu «Kaitselennunduse õhusõidukite register» (edaspidi register).

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium ja volitatud töötleja kaitsevägi.

§ 3.  Registri eesmärk

  Registri eesmärk on kaitseväe ülesannete täitmiseks kasutatavate õhusõidukite (edaspidi õhusõiduk) üle arvestuse pidamine.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMISE VIISID 

§ 4.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekogu ja menetlustoimikuna, milleks kasutatakse automatiseeritud ning käsitsi andmetöötlust.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest kanderaamatust (edaspidi kanderaamat);
  2) registritoimikust;
  3) digitaalsest andmebaasist;
  4) arhiivist.

§ 5.  Kanderaamat

  Kanderaamatusse kantakse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki registreerimisnumber;
  2) õhusõiduki registreerimistunnus;
  3) registreerimise kuupäev.

§ 6.  Registritoimik

  Volitatud töötleja säilitab registreerimismenetluse käigus esitatud ja tema poolt koostatud alusdokumente registritoimikutes «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.

§ 7.  Digitaalne andmebaas

  Digitaalses andmebaasis esitatakse õhusõiduki kohta järgmised andmed:
  1) õhusõiduki tüüp;
  2) registreerimisnumber;
  3) registreerimise kuupäev;
  4) õhusõiduki seerianumber;
  5) valmistamisaasta;
  6) õhusõiduki kaal;
  7) maksimaalne lubatud stardimass;
  8) maksimaalne lubatud reisijate arv;
  9) valmistaja ja valmistajariik;
  10) endine registreerimisnumber;
  11) lennukõlblikkussertifikaadi kehtivusaeg;
  12) mootori tüüp ning mootorite ja propellerite arv;
  13) kategooria ja kasutamise eesmärk;
  14) omaniku andmed, kui õhusõiduk on antud kaitseväe kasutusse;
  15) registrist kustutamise kuupäev ja põhjus.

§ 8.  Arhiiv

  Arhiivi kantakse ja seal hoitakse kustutatud registriandmed § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

§ 9.  Registrist kustutamine

  (1) Õhusõiduk kustutatakse registrist:
  1) lennukõlbmatuks tunnistamisel;
  2) hävimise või lammutamise korral;
  3) jäljetult kadumise korral, kui sellest on möödunud kolm kuud;
  4) kaitseväe poolt kasutamise lõppemisel.

  (2) Kustutatud registriandmed kantakse arhiivi. Kustutatud andmetele tagab registripidaja juurdepääsu ühe aasta jooksul nende kustutamisest arvates.

  (3) Registriandmeid ja nendega seotud alusdokumente säilitatakse 10 aastat andmete kustutamisest arvates. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse ja säilitatakse «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk ANDMETE VÄLJASTAMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 10.  Registrist andmete väljastamine

  Registrist väljastatakse andmeid:
  1) vastutava ja volitatud töötleja teenistujale, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi alusel;
  2) valitsusasutusele ja kohaliku omavalitsuse asutusele, kui see on vajalik õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) isikule, kellel on õigustatud huvi ja see ei ole vastuolus seadusega.

§ 11.  Andmete väljastamise kord

  Andmed väljastatakse, välja arvatud § 10 punktis 1 nimetatud juhul, volitatud töötlejale esitatud kirjaliku avalduse alusel, milles on näidatud:
  1) milliseid andmeid taotletakse;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning elukoht või juriidilise isiku või ametiasutuse nimi, aadress ja registrikood. Esindaja korral lisatakse dokument esindusõiguse kohta;
  3) andmete, millele juurdepääsu taotletakse, kasutamise eesmärk;
  4) avalduse esitamise kuupäev;
  5) andmete väljastamise soovitav viis.

§ 12.  Avalikuks kasutamiseks mitteettenähtud andmed

  Vastavalt «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele» riigisaladuseks tunnistatud registriandmetele juurdepääs toimub seaduses sätestatud alustel.

§ 13.  Järelevalve teostamine

  (1) Registri vastutaval töötlejal on õigus teenistusliku järelevalve korras teostada järelevalvet registri volitatud töötleja tegevuse üle registri pidamisel.

  (2) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (3) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ja saada volitatud töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta. Järelevalvet teostaval isikul on õigus siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

Minister Jaak AAVIKSOO


Kaitseplaneerimise asekantsler
kantsleri ülesannetes Lauri TUMM

/otsingu_soovitused.json