Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 “Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 66, 974

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 “Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 05.08.2009 nr 48

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

§ 1. Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2008, 84, 1168; 2009, 14, 151) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Ameti aumärkide andmise ja vajadusel äravõtmise otsustab rahandusminister ameti peadirektori ettepanekul. Aumärgi kirjeldus ning selle andmise ja kandmise kord on sätestatud lisas 2.»;

2) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Infosüsteemi arendusosakond

Infosüsteemi arendusosakonna põhiülesanneteks on Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste infosüsteemide arendusstrateegia väljatöötamise ja rakendamise koordineerimine ning tarkvara arenduse korraldamine.»;

3) määruse lisas 1 sätestatud Maksu- ja Tolliameti teenistusmärgi kirjeldust täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Teenistusmärgi kõrgus on 19 mm.»;

4) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. septembril.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 6.08.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-04052.

Lisa

/otsingu_soovitused.json