Teksti suurus:

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 66, 973

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 30.07.2009 nr 47

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruses nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2004, 102, 1652; 2006, 84, 1538) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 5. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on Euroopa Liidu statistikasüsteemis kehtivatele põhimõtetele ja kvaliteedikriteeriumitele vastava statistilise informatsiooni tootmine riigi majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna seisundi ning selle muutuste kohta.»;

2) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) ettevõtlusstatistika osakond – teha ettevõtluse rahandus-, kaubandus-, kinnisvara-, investeeringu-, teenindus-, transpordi-, tööstus- ja energiastatistikat ning väliskaubandusstatistikat;»;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) rahvamajanduse, finants- ja keskkonna arvepidamise osakond – rahvamajanduse ja finantsarvepidamine, valitsemissektori võla ja defitsiidi arvestus, teha keskkonna ja loodusvarade, metsamajanduse, kalamajanduse ja jahimajanduse statistikat, arvutada säästva arengu indikaatoreid, arvutada ELi omavahendite administreerimiseks vajalikku käibemaksubaasi;»;

4) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

«11) andmete kogumise osakond – korraldada andmete kogumist; korraldada juriidiliste ja füüsiliste isikute küsitlusi;»;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

«14) üldosakond – koordineerida ameti tööplaanide ja tegevuskava koostamist ning jälgida nende täitmist, planeerida riiklikku statistikaprogrammi ning koordineerida riiklike statistiliste vaatluste loetelu ja kirjelduste koostamist, korraldada ameti personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, hindamist, personalialase dokumentatsiooni haldamist, personaliarvestust ja koolitustegevust, administreerida rahvusvahelisi projekte ja korraldada rahvusvahelist koostööd, korraldada ameti majandusarvestust ja eelarvestamist, korraldada ameti valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust, korraldada riigihankeid, korraldada ameti õigusalast tööd ja nõustamist, osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja kooskõlastamisel, korraldada ameti asjaajamist ja arhiivitööd;»;

8) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) koordineerib ja kontrollib üldosakonna tööd ning suunab siseaudiitori tegevust;»;

9) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «kodukorra» sõnadega «töökorralduse reeglid»;

10) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) koordineerib, suunab ja kontrollib infotehnoloogia, andmete kogumise, metoodika ja statistika levi osakonna tööd;»;

11) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 17. Peadirektori asendamine

Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või viimase äraolekul peadirektori ettepanekul selleks määratud osakonnajuhataja.».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2009. a.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json