Teksti suurus:

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 66, 976

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Vastu võetud 05.08.2009 nr 50

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5 ja § 35 lõike 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruses nr 64 «Kohustusliku pensionifondi osakute kord» (RTL 2005, 101, 1557; 2008, 105, 1498) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad «, § 49 lõike 8 ja § 52 lõike 7»;

2) määruse § 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus reguleerib Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale Maksu- ja Tolliameti poolt vahendite ülekandmist ja andmete edastamist, sellega seotud vigade parandamist ning kohustusliku pensionifondi (edaspidi pensionifond) osakute väljalaske, tagasivõtmise ja vahetamise täpsemat korda, samuti päritud pensionifondi osakute tagasivõtmise või pensionikontole kandmise avalduse täitmise korda.»;

3) määruse § 9 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna «kogusummaga» sõnaga «koguväärtusega»;

4) määruse § 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 21. Valest väljalaske- või tagasivõtmishinnast tulenev vigade menetlemine

(1) Kui registripidaja on osakud välja lasknud või tagasi võtnud vastavalt ebaõige osakute väljalaskehinna või tagasivõtmishinna alusel, teeb registripidaja vastavad paranduskanded viie pangapäeva jooksul, arvates vea ilmnemisest, lisades paranduskande selgitusse viite parandatud tehingule ja vastavalt õige väljalaske- või tagasivõtmishinna.

(2) Kui osakud on välja lastud või osakud on tagasi võetud pensionifondivalitseja või pensionifondi depositooriumi poolt registripidajale edastatud vastavalt ebaõige osakute väljalaskehinna või tagasivõtmishinna alusel, teeb registripidaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud paranduskanded vastavalt pensionifondivalitsejalt või pensionifondi depositooriumilt saadud korraldusele.».

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json