Teksti suurus:

Kohustusliku pensionifondi osakute kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2010
Avaldamismärge:

Kohustusliku pensionifondi osakute kord

Vastu võetud 20.09.2005 nr 64
RTL 2005, 101, 1557
jõustumine 07.10.2005

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.12.2008 nr 49 (RTL 2008, 105, 1498) 3.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009

5.08.2009 nr 50 (RTL 2009, 66, 976) 16.08.2009

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5, § 35 lõike 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel.

[RTL 2009, 66, 976 – jõust 16.08.2009]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale Maksu- ja Tolliameti poolt vahendite ülekandmist ja andmete edastamist, sellega seotud vigade parandamist ning kohustusliku pensionifondi (edaspidi pensionifond) osakute väljalaske, tagasivõtmise ja vahetamise täpsemat korda, samuti päritud pensionifondi osakute tagasivõtmise või  pensionikontole kandmise avalduse täitmise korda.

[RTL 2009, 66, 976 – jõust. 16.08.2009]

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kohustatud isik – «Kogumispensionide seaduse» (edaspidi seadus) §-s 6 sätestatud isik;
2) tööandja – «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 4 sätestatud sotsiaalmaksu maksja;
3) kogumispensioni makse – seaduse §-des 6–9 sätestatud makse;
4) sotsiaalmaksu kogumispensioni osa – «Sotsiaalmaksuseaduse» § 10 lõigetes 4 ja 41 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 4%;
5) täiendav sissemakse – seaduse § 10 lõikes 1 sätestatud sissemakse kohustuslikku pensionifondi vanemahüvitise saamise korral;
6) registripidaja – Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja;
7) pensionifondivalitseja – kohustuslikku pensionifondi valitsev fondivalitseja;
8) maksuhaldur – Maksu- ja Tolliamet;
9) inspektsioon – Finantsinspektsioon.

2. peatükk
TASUTUD SUMMADE ÜLEKANDMINE JA ANDMETE EDASTAMINE REGISTRIPIDAJALE

§ 3. Arvestuse pidamine maksukohustuslaste registris tööandja isikukontol

(1) Maksuhaldur peab maksukohustuslaste registris tööandjate lõikes arvestust kohustatud isikutele tehtud väljamaksetelt kinnipeetud kogumispensioni makse ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatule peab maksuhaldur maksukohustuslaste registris arvestust Sotsiaalkindlustusameti arvestatud täiendavate sissemaksete üle.

(3) Lõikes 1 nimetatud arvestust peetakse tööandja isikukontodel eraldi kogumispensioni makse ja sotsiaalmaksu kohta.

(4) Tööandja isikukontole tehakse kanded deklaratsiooni alusel deklareeritud ja maksuotsustega määratud (tasumisele kuuluv) ning maksuhalduri tulukontode väljavõtete alusel tasutud või tasaarvestamise otsustega tasaarvestatud (tasutud) summade kohta.

§ 4. Arvestuse pidamine füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isiku isikukontodel

(1) Maksuhaldur peab maksukohustuslaste registris eraldi isikukontodel arvestust füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isiku kogumispensioni makse ja sotsiaalmaksu kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud isikukontodele tehakse kanded seaduse ja «Sotsiaalmaksuseaduse» alusel ning maksuhalduri haldusaktidega määratud (tasumisele kuuluv), samuti maksuhalduri tulukontode väljavõtete alusel tasutud või tasaarvestatud (tasutud) summade kohta.

(3) Kohustus maksta kogumispensioni makset maksustamisperioodi ettevõtlustulult on füüsilisest isikust ettevõtjal, kellel on tekkinud kogumispensioni makse tasumise õigus ja kohustus hiljemalt selle maksustamisperioodi 1. jaanuarist arvates.

§ 5. Kohustatud isiku eest registripidajale ülekandmisele kuuluva summa arvutamine

(1) Ülekandmisele kuuluva summa arvutamiseks avab maksuhaldur igale kohustatud isikule personaalse konto. Personaalsele kontole kantakse tasumisele kuuluvad ja registripidajale üle kantud summad, kusjuures eraldi arvestust peetakse kogumispensioni makse, sotsiaalmaksu kogumispensioni osa ja täiendava sissemakse osa kohta.

[RTL 2008, 105, 1498 – jõust. 3.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

(2) Kohustatud isikute eest kantakse kogumispensioni makse, sotsiaalmaksu kogumispensioni osa või täiendav sissemakse üle registripidajale üksnes juhul, kui tööandja või Sotsiaalkindlustusameti deklaratsiooni või füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isikule maksuhalduri poolt väljastatud haldusakti alusel tasumisele kuuluv vastav summa on tasutud täies mahus, esitatud deklaratsioon vastab kehtestatud nõuetele ning kõik isikud deklaratsiooni lisas on identifitseeritud ja kantud maksukohustuslaste registrisse.

(3) [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 – jõust. 3.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

(4) [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 – jõust. 3.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 6. Nimekirja moodustamine ja summade ülekandmine registripidajale

(1) Kohustatud isikute eest registripidajale ülekantavate summade kohta moodustab maksuhaldur igal tööpäeval nimekirja (edaspidi nimekiri). Nimekirjas näidatakse:
1) isiku nimi;
2) isikukood;
3) kogumispensioni makse summa;
4) sotsiaalmaksu kogumispensioni osa summa;
5) täiendava sissemakse summa;

6) [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 – jõust. 3.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

7) makse kinnipidaja registrikood või füüsilisest isikust ettevõtja puhul makse maksja isikukood.

(2) Maksuhaldur teeb järgmisel tööpäeval pärast nimekirja moodustamist selle alusel koondmaksekorralduse lõike 1 punktides 3–6 nimetatud summade ülekandmiseks registripidaja pangakontole Eesti Pangas. Summad kantakse registripidajale üle täiskroonides.

(3) Maksuhaldur avab registripidajale juurdepääsu nimekirjale pärast kinnituse saamist nimekirjas toodud summade ülekandmise kohta.

(4) Andmete vahetus maksuhalduri ja registripidaja vahel toimub elektrooniliselt vastavalt maksuhalduri ja registripidaja vahel sõlmitud lepingule.

3. peatükk
PENSIONIFONDI OSAKUTE VÄLJALASKE ÜLDINE KORD

§ 7. Osakute väljalaskmise korraldamine

Pensionifondi osakute väljalaskmist korraldab registripidaja vastavalt õigusaktidele, pensionifondi tingimustele ning registripidaja poolt pensionifondivalitseja ja pensionifondi depositooriumiga sõlmitud lepingule (edaspidi leping).

§ 8. Registripidaja ülesanded

(1) Registripidaja on kohustatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval pärast seaduse § 18 punktis 1 nimetatud summade laekumist ja juurdepääsu saamist nimekirjale:
1) kontrollima nimekirja alusel selles märgitud maksete summa suuruse vastavust Eesti Panka registripidaja pangakontole laekunud summale;
2) kandma nimekirja ja laekunud summa vastavuse korral isiku pensionikontole laekunud summale ja ühe osaku väljalaskehinnale vastava isiku poolt valitud pensionifondi osakud, võttes arvesse § 9 lõikes 3 sätestatud ülejäägi;
3) kandma punkti 2 kohaselt pensionikontol registreeritud osakute puhasväärtusele vastava summa vastava pensionifondi pangakontole depositooriumis;
4) edastama iga pensionifondi depositooriumile või pensionifondivalitsejale andmed pensionikontodel täiendavalt registreeritud vastava pensionifondi osakute arvu ja nende eest ülekantud summa kohta. Pensionifondivalitseja taotlusel esitatakse nimetatud andmed iga osakuomaniku kohta.

(2) Registripidaja kannab osakute väljalasketasu lepingus näidatud pensionifondivalitseja pangakontole esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval pärast lõike 1 punktis 3 nimetatud kande tegemist, kui pensionifondivalitseja ja registripidaja ei lepi kokku väljalasketasu ülekandmises üks kord nädalas või üks kord kuus. Kui väljalasketasu ülekandmine toimub üks kord nädalas või kuus, hoiab registripidaja väljalasketasu kuni ülekandmiseni oma pangakontol Eesti Pangas.

(3) Registripidaja on kohustatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval pärast registripidajale juurdepääsu avamist nimekirjale nende kohustatud isikute kohta, kellele ei ole avatud pensionikontot:
1) avama nendele isikutele pensionikonto;
2) määrama nendele isikutele loosi teel kohustusliku pensionifondi;
3) tegema lõigetes 1 ja 2 nimetatud toimingud.

§ 9. Osakute registreerimine pensionikontol

(1) Pensionifondi osaku puhasväärtuse, väljalaske- ja tagasivõtmishinna ning väljalaske- ja tagasivõtmistasu suuruse edastavad pensionifondi depositoorium või pensionifondivalitseja registripidajale digitaalselt lepingus ettenähtud korras igal tööpäeval hiljemalt kella 12.00-ks.

(2) Pensionikontol registreerimisele kuuluvate pensionifondi osakute arvu määramisel võetakse aluseks osaku väljalaskehind osakute registreerimispäeval, milleks on seaduse § 18 punktis 1 nimetatud summade ja nimekirja kantud andmete laekumise päev või sellele järgnev tööpäev. Kui pensionifondi osaku väljalaskehinda ei ole esitatud lõikes 1 sätestatud tähtajaks, võetakse aluseks viimane registripidajale edastatud osaku väljalaskehind, puhasväärtus ja väljalasketasu.

(3) Andmed summa kohta, mis jääb osakute kandmisel pensionikontole ümardamise tulemusel üle (edaspidi ülejääk), kantakse osakuomaniku pensionikontole ning ülejääk võetakse arvesse järgnevate maksete laekumisel.

(4) Pensionikonto omaniku poolt kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimisel või väljamaksete alustamisel seaduse § 42 või 43 kohaselt kantakse ülejääk koos osakute koguväärtusega vastavale kindlustusandjale või väljamaksete alustamisel pensionifondist, makstakse isikule välja. Registripidaja teeb osakuomaniku pensionikontole vastava märke.

[RTL 2009, 66, 976 – jõust 16.08.2009]

§ 10. Andmete edastamine pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale

(1) Määruse § 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud andmete edastamine toimub pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud pensionikontodele vastava juurdepääsu võimaldamise teel. Juurdepääs võimaldatakse sellekohase andmevahetussüsteemi abil lepingus sätestatud korras.

(2) Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu andmetele tagab registripidaja vastavale pensionifondivalitsejale ning pensionifondi depositooriumile vahetult pärast Eesti Pangale maksejuhiste edastamist pensionikontodel registreeritud osakute puhasväärtusele vastavate summade ülekandmiseks pensionifondi kontole depositooriumis.

4. peatükk
PENSIONIFONDI OSAKUTE VÄLJALASKE ERIJUHUD

§ 11. Pensionifondivalitsejale osakute väljalaskmine

(1) Pensionifondivalitseja on kohustatud tema poolt valitsetava pensionifondi osakute omandamiseks:
1) esitama registripidajale «Investeerimisfondide seaduse» § 81 lõike 2 punktides 1, 5 ja 6 nimetatud andmed;
2) esitama registripidajale andmed inspektsiooni ettekirjutuse kohta, kui osakud omandatakse inspektsiooni ettekirjutuse alusel või inspektsioon on «Investeerimisfondide seaduse» § 82 lõikes 1 sätestatud ettekirjutusega määranud omandatavate osakute maksimaalse arvu, hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast ettekirjutuse saamist;
3) kandma osakute omandamiseks ettenähtud vahendid (edaspidi fondivalitseja vahendid) tema poolt valitsetava pensionifondi kontole depositooriumis pensionifondi tingimustes märgitud osakute väljalaske päeval (edaspidi käesolevas peatükis väljalaske päev) ning lähtudes väljalaske päeva osakute puhasväärtusest, edastades depositooriumile samaaegselt andmed ülekantud summa kohta;
4) esitama registripidajale avalduse osakute väljalaskeks samaaegselt fondivalitseja vahendite ülekandmisega depositooriumile.

(2) Pensionifondivalitsejale tema poolt valitsetava pensionifondi osakute väljalaskmiseks kontrollib depositoorium laekunud fondivalitseja vahendite vastavust pensionifondivalitseja poolt edastatud andmetele ning nende vastavuse korral edastab viivitamata kinnituse fondivalitseja vahendite laekumise kohta registripidajale.

(3) Registripidaja on kohustatud pensionifondivalitseja poolt tema valitsetava pensionifondi osakute väljalaskmiseks:
1) kandma lõike 1 punktis 4 nimetatud avalduse alusel vastavad andmed pensionifondivalitseja pensionikontole registris;
2) lähtudes väljalaske päeva puhasväärtusest, laskma pärast lõikes 2 nimetatud kinnituse saamist depositooriumilt pensionifondivalitsejale välja osakud, registreerima osakud viivitamata pensionifondivalitseja pensionikontole registris ning edastama pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale andmed pensionifondivalitseja pensionikontol registreeritud vastava pensionifondi osakute arvu kohta.

(4) Lõike 3 punktis 2 nimetatud andmete edastamine toimub pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud pensionikontodele vastava juurdepääsu võimaldamise teel. Juurdepääs võimaldatakse lepingus sätestatud korras.

5. peatükk
PENSIONIFONDI OSAKUTE TAGASIVÕTMINE

§ 12. Osakute tagasivõtmise korraldamine

Pensionifondi osakute tagasivõtmist korraldab registripidaja vastavalt õigusaktidele, pensionifondi tingimustele ning lepingule.

§ 13. Osakute tagasivõtmine ja väljalase pensionifondi vahetamisel

(1) Registripidaja avab pensionifondivalitsejale juurdepääsu informatsioonile pensionifondi osakute vahetamise tulemusel tagasivõetavate ning väljalastavate osakute arvu kohta vastava päeva seisuga hiljemalt iga aasta 15. novembrist alates.

(2) Osakute tagasivõtmiseks esitab registripidaja osakuomanike esitatud avalduste alusel iga aasta 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile osakute tagasivõtmise taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.

(3) Taotluse põhjal vormistatakse osakute tagasivõtmise kanne isiku pensionikontol ning pensionifondi depositoorium kannab koostöös pensionifondivalitsejaga esimesel võimalusel arvates tagasivõtmise taotluse saamisest tagasivõetavate osakute puhasväärtusele vastava summa üle registripidaja kontole Eesti Pangas.

(4) Registripidaja kannab osakute tagasivõtmistasu lepingus näidatud pensionifondivalitseja pangakontole viivitamata pärast lõikes 3 nimetatud summa laekumist registripidaja kontole.

(5) Osakute tagasivõtmishinnaks, puhasväärtuseks ja tagasivõtmistasuks on lõikes 2 sätestatud päeva kella 12.00-ks vastava pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja poolt edastatud osakute tagasivõtmishind, puhasväärtus ja tagasivõtmistasu.

(6) Lõikes 3 nimetatud summa ulatuses registreerib registripidaja pensionikontol vastava arvu osakuomaniku poolt seaduse §-s 25 sätestatud avalduses märgitud pensionifondi osakuid, mida osakuomanik soovib tagasivõetavate osakute eest omandada.

(7) Lõikes 6 nimetatud osakute väljalaskehinnaks on lõikes 2 sätestatud päeva kella 12.00-ks selle pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute väljalaskehind, mille osakuid osakuomanik soovib omandada.

(8) Käesolevas paragrahvis sätestatud osakute väljalaske korral teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 ning lõikes 2 sätestatud toimingud.

§ 14. Pensionifondivalitsejale kuuluvate osakute tagasivõtmine

(1) Pensionifondivalitseja on kohustatud tema poolt valitsetava pensionifondi osakute tagasivõtmiseks esitama registripidajale sellekohase avalduse koos «Investeerimisfondide seaduse» § 81 lõike 2 punktides 1, 5 ja 6 nimetatud andmetega.

(2) Kui osakud võetakse tagasi inspektsiooni ettekirjutuse alusel või inspektsioon on «Investeerimisfondide seaduse» § 82 lõikes 2 sätestatud ettekirjutusega määranud tagasivõetavate osakute maksimaalse arvu, esitab pensionifondivalitseja registripidajale lõikes 1 nimetatud avalduse koos ärakirjaga inspektsiooni ettekirjutusest hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast ettekirjutuse saamist.

(3) Pensionifondivalitseja esitab ärakirja lõikes 1 nimetatud avaldusest ja sellele lisatud dokumentidest viivitamata tema poolt valitsetava vastava pensionifondi depositooriumile.

(4) Osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates osakute tagasivõtmise avalduse laekumisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse laekumisest.

(5) Osakute tagasivõtmine teostatakse tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtuse alusel.

(6) Registripidaja teatab pensionifondivalitsejale ja depositooriumile tagasivõetud osakutele vastava summa ning depositoorium kannab raha tagasivõetud osakute eest pensionifondivalitsejale.

6. peatükk
OSAKUTE JA PENSIONIKONTOL OLEVA RAHA PÄRIMINE

§ 15. Päritud osakute tagasivõtmise kord

(1) Päritud osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud dokumentide saamisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud dokumentide saamisest.

(2) Osakute tagasivõtmine teostatakse tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute tagasivõtmishinna alusel.

(3) Registripidaja teatab pensionifondivalitsejale ja depositooriumile tagasivõetud osakutele vastava summa ning depositoorium kannab raha tagasivõetud osakute eest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval registripidaja pangakontole Eesti Pangas.

(4) Registripidaja kannab raha tagasivõetud osakute eest pärija avaldusel näidatud pangakontole.

§ 16. Päritud osakute kandmine pärija pensionikontole

Päritud osakute kandmise pärija pensionikontole korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud dokumentide saamisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud dokumentide saamisest.

§ 17. Pensionikontol oleva rahalise jäägi pärimine

(1) Pensionikontol oleva rahalise jäägi kannab registripidaja koos päritud osakutega pärija pensionikontole, kui pärija taotles seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avalduses kõigi päritud osakute kandmist enda pensionikontole.

(2) Pensionikontol oleva rahalise jäägi kannab registripidaja koos rahaga tagasivõetud osakute eest pärija avaldusel näidatud pangakontole, kui pärija taotles seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avalduses kõigi või osade päritud osakute tagasivõtmist.

7. peatükk
OSAKUTE TAGASIVÕTMINE JA VÄLJALASE KAHJU HÜVITAMISE KORRAL

§ 18. Osakute tagasivõtmise ja väljalaske kord

(1) Pensionifondivalitsejale kuuluvad osakud (edaspidi käesolevas paragrahvis osakud) võtab registripidaja tagasi seaduse §-s 34 sätestatud pensionifondivalitseja esildise alusel.

(2) Osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates lõikes 1 nimetatud esildise laekumisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse laekumisest.

(3) Osakute tagasivõtmine teostatakse tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtuse alusel.

(4) Registripidaja teatab pensionifondivalitsejale ja depositooriumile tagasivõetud osakutele vastava summa ning depositoorium kannab raha tagasivõetud osakute eest registripidajale.

(5) Registripidaja korraldab seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud pensionifondi osakute väljalaske pensionifondivalitsejale kuuluvate osakute tagasivõtmisega samaaegselt.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud osakute väljalaske korral teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud toimingud.

§ 19. Pensionifondi osakute väljalase Tagatisfondi taotlusel

(1) Registripidaja korraldab pensionifondi osakute väljalaske «Tagatisfondi seaduse» § 72 lõike 1 punktis 1 sätestatud nimekirja alusel kümne tööpäeva jooksul arvates eelviidatud paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud raha laekumisest registripidaja pangakontole.

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud osakute väljalaske korral teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud toimingud.

8. peatükk
ANDMETE EDASTAMISE JA VAHENDITE ÜLEKANDMISEGA SEOTUD VIGADE MENETLEMINE

§ 20. Andmete ja laekumiste mittevastavusest tulenev vigade menetlemine

(1) Määruse § 8 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmete ja laekunud summa mittevastavuse korral edastab registripidaja maksuhaldurile viivitamata vastava teate.

(2) Esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval pärast õigete andmete või summade saamist maksuhaldurilt, teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud toimingud.

§ 21. Valest väljalaske- või tagasivõtmishinnast tulenev vigade menetlemine

(1) Kui registripidaja on osakud välja lasknud või tagasi võtnud vastavalt ebaõige osakute väljalaskehinna või tagasivõtmishinna alusel, teeb registripidaja vastavad paranduskanded viie pangapäeva jooksul, arvates vea ilmnemisest, lisades paranduskande selgitusse viite parandatud tehingule ja vastavalt õige väljalaske- või tagasivõtmishinna.

(2) Kui osakud on välja lastud või osakud on tagasi võetud pensionifondivalitseja või pensionifondi depositooriumi poolt registripidajale edastatud vastavalt ebaõige osakute väljalaskehinna või tagasivõtmishinna alusel, teeb registripidaja käesoleva paragrahvi lõikes 1  nimetatud paranduskanded vastavalt pensionifondivalitsejalt või pensionifondi depositooriumilt saadud korraldusele.

[RTL 2009, 66, 976 – jõust 16.08.2009]

§ 22. Valest kandest tulenev vigade menetlemine

(1) Kui seaduse § 11 lõike 1 punktis 4 nimetatud deklaratsiooni andmete parandamisel selgub, et maksuhaldur on kandnud kohustatud isiku eest registripidajale üle rohkem raha kui oleks pidanud ning ühe aasta jooksul pärast vastava deklaratsiooni saamist ei ole olnud võimalik seda sama isiku eest tehtavate järgnevate maksete puudumise tõttu tasaarveldada, esitab maksuhaldur registripidajale taotluse isiku eest makstud raha tagastamiseks (edaspidi maksuhalduri taotlus).

(2) Maksuhalduri taotluses märgitakse selle isiku nimi ja isikukood, kelle eest oli rohkem raha üle kantud, ning summa suurus ja registripidajale vigase maksekorralduse tegemise kuupäev.

(3) Maksuhalduri taotluse alusel esitab registripidaja pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile viivitamatult osakute tagasivõtmise kirjaliku taotluse.

(4) Registripidaja taotluse alusel vormistatakse osakute tagasivõtmise kanne isiku pensionikontol ning pensionifondi depositoorium kannab ekslikult väljalastud osakutele vastava summa üle registripidaja kontole Eesti Pangas.

(5) Tagasivõetavate osakute arvu määramisel võetakse aluseks osakute väljalaske päeval kehtinud osakute puhasväärtus.

(6) Osakute tagasivõtmine teostatakse tagasivõtmise tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtuse alusel.

(7) Registripidaja kannab lõikes 4 nimetatud summa üle maksuhaldurile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates summa laekumise päevast registripidaja kontole Eesti Pangas.

(8) Isiku pensionikontole, kellele osakud ekslikult välja lasti, teeb registripidaja vastava märke.

(9) Kui maksuhalduri taotluses näidatud summa ja tegelikult tagastatud summa vahel on vahe, siis kajastatakse vahe summa riigieelarve täitmise aruandes vastavalt rahandusministri 14. jaanuari 2004. a määrusega nr 6 kinnitatud «Riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjale».

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 23. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 24. [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 – jõust. 3.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 25. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 15 ja § 17 lõige 2, mis jõustuvad 2007. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json