Teksti suurus:

Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruse nr 13 “Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 67, 987

Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruse nr 13 “Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal“ muutmine

Vastu võetud 11.08.2009 nr 48

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel, arvestades Euroopa Liidu nõukogu 28. novembri 2008. a määruse nr 1322/2008, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2009. aastaks (EÜT L 345, 23.12.2008, lk 1–9), lisa I ning Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 2008. a määruse nr 152 «Kutselise kalapüügi võimalused ning » Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe«alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks» § 11 lõike 1 punkti 1.

Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määrust nr 13 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal» (RTL 2009, 30, 389) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel, arvestades Euroopa Liidu nõukogu 28. novembri 2008. a määruse nr 1322/2008, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2009. aastaks (EÜT L 345, 23.12.2008, lk 1–9), lisa I ja lisa II punkti 1 alapunkte a ja b ning Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 2008. a määruse nr 152 «Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks» § 11 lõiget 1 ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 9 järgmises sõnastuses:

« § 9. Läänemerel Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonides 28-2, 29 ja 32 on räimepüük mõrra ja kastmõrraga keelatud kuni 31. detsembrini 2009.».

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json