Teksti suurus:

„Jahiseaduse“ alusel kehtestatud keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 67, 988

„Jahiseaduse“ alusel kehtestatud keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.08.2009 nr 49

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3, § 27 lõike 1, § 29 lõike 8, § 34 lõike 12 ja § 45 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 28. veebruari 2003. a määruse nr 15 «Jahijuhataja koolituse ja atesteerimise kord» (RTL 2003, 32, 482; 2009, 11, 131) § 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jahijuhatajat atesteerib Keskkonnaameti või halduslepingu alusel keskkonnaministri volitatud isiku moodustatud atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjonis on seitse liiget. Komisjoni esimehe määrab Keskkonnaamet või halduslepingu alusel keskkonnaministri volitatud isik.».

§ 2. Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruses nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm.» (RTL 2003, 35, 522; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Taotlejat eksamineerib ja laskekatset võtab vastu Keskkonnaameti või halduslepingu alusel keskkonnaministri poolt volitatud isiku (edaspidi tunnistuse andja) moodustatud eksamikomisjon (edaspidi komisjon). Komisjonis on kuus liiget. Komisjoni esimehe määrab komisjoni liikmete hulgast tunnistuse andja.»;

2) paragrahvi 9 lõikes 5, § 12 lõikes 3, § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1, § 21 lõikes 1, §-des 22 ja 23 asendatakse sõna «Keskkonnaamet» sõnadega «tunnistuse andja» vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jahiteooriaeksam ja laskekatse sooritatakse tunnistuse andja määratud kohas.»;

4) määruse lisas 1 asendatakse sõnad «Loomastiku kaitse ja kasutamise seadus » sõnaga «Looduskaitseseadus».

§ 3. Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2009, 11, 131) § 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Laskekatse tunnistuse annab Keskkonnaamet või halduslepingu alusel keskkonnaministri volitatud isik.».

§ 4. Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määruse nr 72 «Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht» (RTL 2005, 116, 1828; 2009, 52, 755) § 3 lõikes 2 lisatakse peale sõnu «jahipiirkonnas elav» sõnad «või jahipiirkonnas maaomandit omav».

§ 5. Keskkonnaministri 25. juuni 2009.a määruse nr 29 «Anguse, Anna, Ilumetsa, Kaansoo, Külmallika, Lasva, Luiste, Lõõla, Muuga, Nõva, Orava, Padise, Palamulla, Põrsu, Riguldi, Roela, Rägavere, Sooniste, Tudu, Veerksu, Veriora ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine1» (RTL 2009, 53, 778) § 20 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «jätkudes mööda Veerksu oja Karisilla–Põlva maanteeni ning mööda Karisilla–Põlva maanteed Põlva–Võru maanteeni; teeristist mööda Põlva-Võru maanteed Leesikmäe teeni,» tekstiosaga järgmiselt: «jätkudes mööda Veerksu oja Tartu–Petseri raudteeni ja mööda Tartu–Petseri raudteed Põlva–Võru maanteeni ning mööda Põlva–Võru maanteed Leesikmäe teeni,».

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json