Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 183 „Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 44, 295

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 183 „Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas“ muutmine

Vastu võetud 13.08.2009 nr 140

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 183 «Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas» (RT I 2005, 42, 342; 2009, 7, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Piusa-Võmmorski hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga september 2007. a.

Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»;

2) määruse lisas esitatud Piusa-Võmmorski hoiuala kaart asendatakse uue kaardiga (lisatud)1.

1 Hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga september 2007. a. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Margus MATT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 14.08.2009 resolutsioon nr 17-1/09-04126.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json