Teksti suurus:

Jahijuhataja koolituse ja atesteerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Jahijuhataja koolituse ja atesteerimise kord

Vastu võetud 28.02.2003 nr 15
RTL 2003, 32, 482
jõustumine 10.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
12.08.2009RTL 2009, 67, 98824.08.2009

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 45 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Määrus kehtestab jahijuhataja koolituse, teadmiste ja kogemuste hindamise (edaspidi atesteerimine) ja atesteerimistunnistuse (edaspidi tunnistus) väljaandmise korra.

§ 2.  Jahijuhataja koolitus

  (1) Jahijuhataja koolituse teemad ja mahud teemade lõikes on järgmised:

Teema Tundide arv
Esmaabi jahil juhtunud õnnetuste korral 2
Jahiseadus ja selle alusel välja antud õigusaktid. Relvaseadus 1
Jahiviisid, jahipidamisvahendid ja jahiohutus 1

  (2) Ühe õppetunni kestus on 45 minutit.

  (3) Õpperühmas võib olla kuni 100 õpilast.

  (4) Koolituskursuse läbinud isikule annab koolitaja kirjaliku tõendi, millele on märgitud koolituse korraldanud asutuse nimetus, väljaõppe aeg ja koht.

§ 3.  Atesteerimiskomisjon

  Jahijuhatajat atesteerib Keskkonnaameti või halduslepingu alusel keskkonnaministri volitatud isiku moodustatud atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjonis on seitse liiget. Komisjoni esimehe määrab Keskkonnaamet või halduslepingu alusel keskkonnaministri volitatud isik.
[RTL 2009, 67, 988 - jõust. 24.08.2009]

§ 4.  Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul, ja sekretäri.

  (2) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni istungid toimuvad atesteerimist taotlevate isikute olemasolul vastavalt vajadusele.

  (3) Komisjoni sekretär teavitab komisjoni istungi toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid ja atesteerimist taotlevaid isikuid kirjalikult.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (5) Komisjoni sekretär vormistab komisjoni istungi protokolli, milles kajastub atesteerimise käik, tulemused ja komisjoni otsus. Kui komisjoni liikmel on komisjoni teiste liikmete seisukohast erinev arvamus, kantakse see tema taotlusel protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik atesteerimisest osavõtnud komisjoni liikmed.

  (6) Komisjon teeb otsuse atesteerimise tulemuste kohta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates atesteerimise toimumise päevast. Atesteerimise tulemustest teavitab komisjoni sekretär atesteeritud isikuid kirjalikult kolme tööpäeva jooksul pärast seda, kui komisjon on otsuse teinud.

  (7) Komisjon säilitab atesteerimisega seotud dokumente viis aastat.

§ 5.  Atesteerimise taotlemine

  (1) Atesteerimist taotlev isik esitab komisjoni esimehe nimele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) esmakordsel atesteerimisel ja juhul, kui isik ei sooritanud §-s 8 sätestatud kordusatesteerimist – kirjalik tõend koolituse kohta;

  (2) Avaldus peab sisaldama atesteeritava kohta järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kontaktandmed;
  4) andmed jahindusorganisatsiooni kuulumise kohta;
  5) eelmise atesteerimise aeg (juhul kui jahijuhataja on varem atesteeritud).

  (3) Komisjoni sekretär registreerib atesteerimist taotleva isiku atesteerimisele esitatud dokumendid nende saabumise päeval.

  (4) Kui atesteerimist taotlev isik jätab koos avaldusega esitamata lõikes 1 nimetatud dokumendid või avaldus ei sisalda lõikes 2 nõutud andmeid või avalduses on muid puudusi, määrab komisjon atesteerimist taotlevale isikule tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui atesteerimist taotlev isik jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata, võib komisjon otsustada jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 6.  Nõuded atesteeritavale

  (1) Atesteeritav peab:
  1) tundma jahiohutuse nõudeid;
  2) tundma jahipidamise viise ja jahipidamise vahendeid;
  3) tundma jahialaseid õigusakte;
  4) oskama vormistada ühisjahil nõutavaid dokumente;
  5) oskama anda esmaabi jahil juhtunud õnnetuste korral;
  6) teadma, millistele nõuetele peab vastama tabatud jahiulukilt kogutav teadusmaterjal.

  (2) Atesteeritav peab enne atesteerimise taotlemist olema läbinud jahijuhataja koolituse selle määruse § 2 lõikes 1 sätestatud teemadel ja mahus.

  (3) Atesteeritaval peab atesteerimisel kaasas olema kehtiv jahitunnistus.

§ 7.  Atesteerimine

  (1) Atesteerimine koosneb:
  1) kirjalikust testist;
  2) praktiliste ülesannete sooritamisest;
  3) vestlusest komisjoniga.

  (2) Atesteerimistest koosneb kolmekümnest küsimusest, milles atesteerimises osalemise jätkamiseks tuleb õigesti vastata vähemalt kahekümne viiele.

  (3) Testi küsimustikule antakse vastamiseks aega 30 minutit. Selle aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

  (4) Testi küsimustiku kinnitab atesteerimiskomisjoni esimees.

  (5) Vestluse ning praktilise ülesande sisu otsustab komisjon, arvestades testi tulemusi ning § 6 lõikes 1 esitatud nõudeid teadmistele ja oskustele.

  (6) Komisjon hindab atesteerimise läbinud jahijuhataja teadmisi ja oskusi järgmiselt:
  1) sooritas atesteerimise;
  2) ei sooritanud atesteerimist.

§ 8.  Atesteerimise tulemuse vaidlustamine ja kordusatesteerimine

  (1) Atesteerimist taotlenud isik, kes ei ole nõus atesteerimise tulemusega, võib pöörduda komisjoni esimehe poole selgituste saamiseks või taotleda kordusatesteerimist kahe nädala jooksul arvates päevast, millal ta sai teada atesteerimise tulemustest.

  (2) Kordusatesteerimise aja määrab komisjoni esimees.

  (3) Kordusatesteerimise mittesooritanu peab enne järgmist atesteerimise taotlemist läbima uuesti koolituse.

§ 9.  Atesteerimistunnistuse väljaandmine

  (1) Komisjon annab atesteeritud jahijuhatajale tema vastavaid tööoskusi ja teadmisi kinnitava tunnistuse, mille vorm on esitatud määruse lisas.

  (2) Tunnistusele kirjutab alla komisjoni esimees või aseesimees.

  (3) Tunnistus kehtib viis aastat.

  (4) Tunnistus antakse selle saajale allkirja vastu.

  (5) Tunnistuse kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral annab või vahetab tunnistuse komisjon tunnistuse omaniku kirjaliku taotluse alusel kümne päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

 

Keskkonnaministri 28. veebruari 2003. a määruse nr 15
«Jahijuhataja koolituse ja atesteerimise kord»
lisaJAHIJUHATAJA TUNNISTUSE VORM

JAHIJUHATAJA TUNNISTUS NR
Perekonnanimi ...........................................................................................................
Eesnimi .......................................................................................................................
Isikukood ....................................................................................................................
Välja antud ................................................................................................................
                                                           /Koht ja kuupäev/
Kehtiv kuni ................................................................................................................
                                                                /Kuupäev/
Atesteerimiskomisjoni esimees ...............................................................................
                                                                                   /Nimi ja allkiri/

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json