Teksti suurus:

Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2013
Avaldamismärge:

Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Vastu võetud 04.05.2004 nr 123
RTL 2004, 61, 1023
jõustumine 17.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.02.2005RTL 2005, 19, 20613.02.2005
07.01.2009RTL 2009, 8, 9101.03.2009
13.08.2009RTL 2009, 67, 99024.08.2009

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 7 lõike 3 alusel.

1. peatükk EHITUSMATERJALI JA -TOOTE NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE 

§ 1.  Ehitustoote ja -materjali nõuetele vastavuse tõendaja

  Ehitustoote ja -materjali (edaspidi ehitustoode) nõuetele vastavust tõendab:
  1) ehitustoote tootja või tema nimel tegutsev volitatud esindaja (edaspidi tootja), andes välja vastavusdeklaratsiooni;
[RTL 2009, 67, 990 - jõust. 24.08.2009]
  2) tunnustatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus, andes välja ehitustoote vastavussertifikaadi.

§ 2.  Ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamise tõendamissüsteemid

  (1) Ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamine põhineb kas:
  1) tootjapoolsel ehitustoote tootmise pideval sisemisel kontrollil (edaspidi tehase tootmisohje) ja tootja poolt läbi viidud esmasel ehitustoote tüübikatsetusel (edaspidi tõendamissüsteem 4 ) või
  2) tehase tootmisohjel ja tunnustatud katselabori poolt teostatud esmasel ehitustoote tüübikatsetusel (edaspidi tõendamissüsteem 3) või
  3) tehase tootmisohjel, tootja poolt läbi viidud esmasel ehitustoote tüübikatsetusel ning tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje hindamise alusel välja antud tootmisohje sertifikaadil (edaspidi tõendamissüsteem 2 ) või
  4) tehase tootmisohjel, tootja poolt läbi viidud esmasel ehitustoote tüübikatsetusel ja tootja poolt tehasest võetud tootenäidiste katsetamisel vastavalt ette kirjutatud katsetusplaanile ning tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje hindamise alusel välja antud tootmisohje sertifikaadil koos tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolse tehase tootmisohje pideva hindamise ja tunnustamisega ning tunnustatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolse tehase tootmisohje pideva järelevalvega (edaspidi tõendamissüsteem 2+) või
  5) tehase tootmisohjel, tootja poolt tehasest võetud tootenäidiste katsetamisel vastavalt ette kirjutatud katsetuste plaanile, tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt teostatud esmasel ehitustoote tüübikatsetusel ning tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase esmase ülevaatuse ja tehase hindamise alusel välja antud ehitustoote vastavussertifikaadil koos tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolse tehase tootmisohje pideva hindamise ja tunnustamisega ning tunnustatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolse tehase tootmisohje pideva järelevalvega (edaspidi tõendamissüsteem 1 ) või
  6) tehase tootmisohjel, tootja poolt tehasest võetud tootenäidiste katsetamisel vastavalt ette kirjutatud katsetuste plaanile, tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt teostatud esmasel ehitustoote tüübikatsetusel ning tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje hindamise alusel välja antud ehitustoote vastavussertifikaadil koos tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolse tehase tootmisohje pideva hindamise ja tunnustamisega ning tunnustatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolse tehase tootmisohje pideva järelevalvega, kusjuures täiendavalt toimub pisteliste kontrollimiste kaudu tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt ehitustoote tootmis- või turustamiskohalt või ehitusplatsilt võetud näidiste kontrollkatsetamine tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt (edaspidi tõendamissüsteem 1+).

  (2) Lõike 1 punktides 3–6 nimetatud toiminguid tegev tunnustatud asutusena tegutsev katselabor ja tunnustatud asutusena tegutsev inspekteerimisasutus tegutsevad tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse nimel või tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse osana.

§ 3.  Ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamise alused

  (1) Ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamiseks ettenähtud tõendamissüsteem ja hindamisele kuuluvad omadused on määratud:
  1) harmoneeritud standardis, kui harmoneeritud standardi ja muude ehitustoote tehniliste kirjelduste kooseksisteerimise tähtaeg on möödunud või
  2) tehnilises tunnustuses selle olemasolu korral või
  3) Euroopa Liidu alalise ehituskomitee poolt heakskiidetud Euroopa Vabakaubandusühendusega liitunud riigi algupärases standardis või
  4) käesoleva määruse 3. peatükis.

  (2) Kui harmoneeritud standardi ja muude ehitustoote tehniliste kirjelduste kooseksisteerimise tähtaeg ei ole möödunud ja kui ehitustootel ei ole tehnilist tunnustust ning puudub Euroopa Liidu alalise ehituskomitee poolt heakskiidetud Euroopa Vabakaubandusühendusega liitunud riigi algupärane standard (edaspidi heakskiidetud standard), siis on ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamiseks ettenähtud tõendamissüsteem ja hindamisele kuuluvad omadused määratud:
  1) harmoneeritud standardis või
  2) käesoleva määruse 3. peatükis.

  (3) Lõigetes 1–2 kehtestatud ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamiseks ettenähtud tõendamissüsteemidest ja hindamisele kuuluvatest omadustest on lubatud kõrvale kalduda, kui:
  1) ehitustoodet käsitletakse harmoneeritud standardis, tehnilises tunnustuses või heakskiidetud standardis ning sellist ehitustoodet toodetakse üksiktellimuse alusel väikeses mahus samasugustel tingimustel, kusjuures sellist ehitustoodet ei tohi toota seeriaviisilisena ja sellises ehitustoodet käsitlevas harmoneeritud standardis, tehnilises tunnustuses või heakskiidetud standardis ei ole määratud tervise ja/või ohutuse seisukohalt teisiti;
  2) ehitustoode vastab lõikes 1 ettenähtud nõuetele, kusjuures harmoneeritud standardi, tehnilise tunnustuse või heakskiidetud standardi kohaselt peab sellise ehitustoote tõendamine toimuma tõendamissüsteemi 3 või tõendamissüsteemi 4 kohaselt.

  (4) Lõikes 3 nimetatud juhtudel peab järgima tõendamissüsteemi 3.

  (5) Ehitustoode, mis vastab lõikes 1 või lõike 2 punktis 1 või lõike 3 punktis 2 kehtestatud tingimustele, tuleb tähistada vastavusmärgiga.
[RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 4.  Vastavusdeklaratsioon

  (1) Ehitustoote vastavusdeklaratsioon on selle väljaandja kirjalik kinnitus, et ehitustoode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamise korda.

  (2) Ehitustoote vastavusdeklaratsioon antakse ehitustootele, millele tuleb rakendada §-s 3 nimetatut või mille suhtes on ettenähtud ohutusnõuded.

  (3) Ehitustoote vastavusdeklaratsioon võib põhineda lisaks tehase tootmisohjele kas tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt väljaantud tootmisohje sertifikaadil või ehitustoote vastavussertifikaadil või tunnustatud asutusena tegutseva katselabori katseprotokollil.

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatule võib vastavusdeklaratsiooni väljaandmisel lähtuda Tervisekaitseinspektsiooni otsusest ehitustoote terviseohutuse kohta.

  (5) Ehitustoote vastavusdeklaratsioonis peab sisalduma järgmine teave:
  1) tootja või tema nimel tegutseva volitatud esindaja nimi ja aadress;
  2) andmed ehitustoote kirjeldamiseks, nagu näiteks toote nimetus, tüüp, klassifikatsioon ja kasutusala;
  3) viited nõuetele, millele ehitustoode vastab;
  4) eritingimused ehitustoote kasutamisel;
  5) tunnustatud asutuse nimi ja aadress, kui vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks on ehitustoote vastavussertifikaat, tootmisohje sertifikaat või katseprotokoll;
  6) vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja nimi ja ametikoht;
  7) vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
  8) vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja allkiri.

  (6) Ehitustoote vastavusdeklaratsioon või käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–7 nimetatud andmed peavad olema eestikeelsed.

§ 5.  Ehitustoote vastavussertifikaat

  (1) Ehitustoote vastavussertifikaat on kirjalik kinnitus, et ehitustoode vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele.

  (2) Ehitustoote vastavussertifikaadi väljastab tunnustatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus, kui ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamine toimub tõendamissüsteemide 1 või 1+ kohaselt ja ehitustoode vastab nõuetele.

  (3) Ehitustoote vastavussertifikaat võib põhineda tunnustatud asutusena tegutseva katselabori katseprotokollil ja inspekteerimisasutuse inspekteerimisaruandel.

  (4) Ehitustoote vastavussertifikaadis peab sisalduma:
  1) tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse nimi ja aadress;
  2) tootja või tema nimel tegutseva volitatud esindaja nimi ja aadress;
  3) andmed ehitustoote kirjeldamiseks nagu näiteks toote nimetus, tüüp, klassifikatsioon ja kasutusala;
  4) viited nõuetele, millele ehitustoode vastab;
  5) eritingimused ehitustoote kasutamisel;
  6) vastavussertifikaadi number;
  7) vastavussertifikaadi kehtivuse piirangutingimused ja vajadusel kehtivusaeg;
  8) vastavussertifikaadi väljaandja esindaja nimi ja ametikoht;
  9) vastavussertifikaadi väljaandmise kuupäev;
  10) vastavussertifikaadi väljaandja esindaja allkiri.

  (5) Ehitustoote vastavussertifikaat või käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–9 nimetatud andmed peavad olema eestikeelsed.

§ 6.  Tootmisohje sertifikaat

  (1) Tootmisohje sertifikaat tõendab tootjatehase esmase ülevaatuse läbiviimist ja tootja poolt teostatava ehitustoote tootmise pideva nõuetele vastava sisemise kontrolli olemasolu.

  (2) Tootmisohje sertifikaadi väljastab tunnustatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus, kui ehitustoote nõuetele vastavuse tõendamine toimub tõendamissüsteemide 2 või 2+ kohaselt.

  (3) Tootmisohje sertifikaadis peab sisalduma:
  1) tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse nimi ja aadress;
  2) sertifitseerimisasutuse otsus, mis antakse tõendamissüsteemi 2 korral tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje hindamise põhjal ja tõendamissüsteemi 2+ korral tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje hindamise põhjal, millele lisandub tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev hindamine ja tunnustamine ning tunnustatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolne tehase tootmisohje pidev järelevalve;
  3) tootja nimi ja aadress;
  4) andmed ehitustoote kirjeldamiseks, nagu näiteks toote nimetus, tüüp, klassifikatsioon ja kasutusala;
  5) viited nõuetele, millele ehitustoode vastab;
  6) eritingimused ehitustoote kasutamisel;
  7) sertifikaadi number;
  8) sertifikaadi kehtivuse piirangutingimused ja vajadusel kehtivusaeg;
  9) sertifikaadi väljaandja esindaja nimi, ametikoht;
  10) sertifikaadi väljaandmise kuupäev;
  11) sertifikaadi väljaandja esindaja allkiri.

  (4) Tootmisohje sertifikaat või käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 kuni 10 nimetatud andmed peavad olema eestikeelsed.

2. peatükk VASTAVUSHINDAMISE PROTSEDUURID 

§ 7.  Vastavushindamise protseduurid

  Vastavushindamisel kasutatakse järgmisi protseduure:
  1) tootja või tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt teostatud ehitustoote esmased tüübikatsetused;
  2) tootja või tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt vastavalt katsetuste plaanile tehasest võetud ehitustoote näidiste katsetamine;
  3) tootja või tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt tootmis- või turustamiskohast või ehitusplatsilt võetud ehitustoote näidiste kontrollkatsetused;
  4) tootja või tunnustatud asutusena tegutseva katselabori poolt tarnimiseks valmisolevast või tarnitud saadetistest võetud ehitustoote näidiste katsetamine;
  5) tehase tootmisohje hindamine;
  6) tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt teostatud tehase või tehase tootmisohje esmaülevaatus;
  7) tunnustatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt tehase tootmisohje pidev hindamine;
  8) tunnustatud asutusena tegutseva inspekteerimisasutuse poolt tehase tootmisohje üle pideva järelevalve teostamine.

§ 8.  Katsetamine

  (1) Tüübikatsetuseks on tehnilises kirjelduses määratletud terviklik ehitustoote katsete või teiste protseduuride kogum, mis määrab kindlaks ehitustoote tüüpi esindavate tootenäidiste omadused.

  (2) Ehitustoote katsetamisel teostatakse katsed ehitustoote või selle katseetaloniga, sõltuvalt katsetatavatest omadustest.

§ 9.  Ehitustoote proovide võtmine

  (1) Tõendamissüsteemides 4, 3, 2 ja 2+ nimetatud juhtudel vastutab tootja ehitustoote esmase tüübikatsetuse puhul katsetamiseks võetavate ehitustoote proovide võtmise eest kooskõlas tehnilises kirjelduses ette nähtud eeskirjadega.

  (2) Tõendamissüsteemides 1 ja 1+ nimetatud juhtudel vastutab tunnustatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus või tema poolt delegeerituna tunnustatud asutusena tegutsev inspekteerimisasutus katsetamiseks võetavate ehitustoote proovide võtmise eest esmase tüübikatsetuse puhul kooskõlas tehnilises kirjelduses ette nähtud eeskirjadega.

  (3) Lisaks tunnustatud asutusena tegutsevale sertifitseerimisasutusele võib lõikes 2 nimetatud juhul vastutada katsetamiseks võetavate ehitustoote proovide võtmise eest tootja, kui see on tehnilises kirjelduses ette nähtud.

§ 10.  Tehase esmaülevaatus

  Tehase esmaülevaatuse käigus hindab tunnustatud asutusena tegutsev sertifitseerimisasutus tootja poolt teostatavat ehitustoote tootmise pidevat sisemist kontrolli eesmärgiga teha kindlaks, kas selline kontroll võimaldab toota ehitustoote tehnilises kirjelduses määratletud omadustega ehitustoodet.

§ 11.  Tehase tootmisohje

  (1) Tootmisohje all mõeldakse tootjapoolset pidevat sisemist tootmise korraldamist ja kontrolli selle üle. Kõik tootja poolt kasutusele võetud mõisted, nõuded ja normid dokumenteeritakse süstemaatiliselt põhimõtete ja menetluste kirjeldusena.

  (2) Tootmisohje ühendab tegevuse tehnilised võtted ja kõik abinõud toote tehnilisele kirjeldusele vastavuse tagamiseks ja kontrollimiseks. Tootmisohje toimivus saavutatakse mõõteseadmete ja -vahendite, toormaterjalide ja koostisosade, protsesside, masinate, tootmisseadmete ja valmistoodete kontrollimise ja/või katsetamisega ning saadud tulemuste kasutamisega.

3. peatükk ERI LIIKI EHITUSTOODETE VASTAVUSHINDAMISE TÕENDAMISSÜSTEEMID JA KONTROLLITAVAD OMADUSED 

§ 12.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 121.  Ehitise tulekustutussüsteemid

  (1) Tulekustutussüsteemid käesoleva määruse tähenduses on vooliksüsteemid, pulberkustutussüsteemid ja gaaskustutussüsteemid.

  (2) Tulekustutussüsteemide komponentide nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine toimub tõendamissüsteemi 1 kohaselt.
[RTL 2009, 8, 91 - jõust. 01.03.2009]

§ 13.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 131.  Läbiviigumaterjalid

  Läbiviigumaterjalide nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine toimub tõendamissüsteemi 1 kohaselt.
[RTL 2009, 8, 91 - jõust. 01.03.2009]

§ 14.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 141.  Tuletõkkeuksed

  Tuletõkkeuste nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine toimub tõendamissüsteemi 1 kohaselt.
[RTL 2009, 8, 91 - jõust. 01.03.2009]

§ 15.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 151.  Tuletõkkevärvid, -võõbad ja -mastiksid

  Tuletõkkevärvide, -võõpade ja -mastiksite nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine toimub tõendamissüsteemi 3 kohaselt.
[RTL 2009, 8, 91 - jõust. 01.03.2009]

§ 16.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 17.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 171.  Betoonisegu

  (1) Betoonisegu käesoleva määruse tähenduses on valmissegatud betoon, mida tarnib isik, kes ei ole betoonisegu kasutaja.

  (2) Betoonisegu nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine toimub tõendamissüsteemi 2+ kohaselt.
[RTL 2009, 8, 91 - jõust. 01.03.2009]

§ 18.  Täitematerjalid

  (1) Kui täitematerjali, sealhulgas betooni, mördi või asfaltsegu täitematerjal ja avalikult kasutatavate teede ehitamisel kasutatav killustik, filler, liiv, kruus ja sõelmed, kasutusala ohutusnõuded on olulised, nagu näiteks kandekonstruktsioonide valmistamisel või avalikult kasutatavate teede ehitamise korral, toimub täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine tõendamissüsteemi 2+ kohaselt.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel toimub täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine tõendamissüsteemi 4 kohaselt.

§ 19.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 20.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 21.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 22.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

§ 23.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 24.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 25.  [Kehtetu – RTL 2005, 19, 206 - jõust. 13.02.2005]

/otsingu_soovitused.json