Teksti suurus:

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 68, 1003

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.08.2009 nr 63

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 «Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna «juuliks» sõnaga «augustiks»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülgedel.»;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal:
1) Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased;
2) välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega või Eestis alalist elamisluba omavad üliõpilased või
3) eelnevatest koosnevad kollektiivid (edaspidi üliõpilane).»;

4) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane Haridus- ja Teadusministeeriumile konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta (edaspidi teadustöö).»;

5) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teadustöö esitatakse eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud 2–3-leheküljeline eestikeelne referaat.»;

6) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lisaks lõikes 2 nimetatud teadustööle esitab üliõpilane järgmised dokumendid:
1) konkursil osalemise avalduse paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult, milles märgitakse teadustöö valdkond, teadustöö tegemise aeg ja koht, üliõpilase kontaktandmed;
2) passi või muu isikuttõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
3) ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult väljastatud tõendi üliõpilase õppekava ja õppeaasta kohta;
4) paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult juhendaja kirjaliku arvamuse ning kontaktandmed;
5) töö autori(te) CV, mis sisaldab infot saadud auhindade ja preemiate kohta. Kui töö autor on saanud preemia teadustöö eest, siis lisada premeeritud töö pealkiri.»;

7) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Teadustööd koos kõigi nõutavate dokumentidega esitatakse elektrooniliselt (v.a. lõike 4 punktides 1, 3 ja 4 esitatud dokumendid kui need on paberkandjal allkirjastatud) igal aastal 15. septembrist kuni 15. oktoobrini (kaasa arvatud) konkursiteates näidatud aadressil. Enne tähtaja möödumist postitatud teadustöö loetakse tähtaegselt esitatuks.»;

8) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis täismahus või mille osad on varem samal konkursil samas astmes juba osalenud.

(7) Kui konkursitööl on lisaks § 3 lõikes 1 esitatud üliõpilastele muid kaasautoreid, siis peab selgelt olema välja toodud üliõpilase panus töö valmimisse.»;

9) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleva üliõpilase lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mingist muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale ta vastava teadustöö hindamisel.»;

10) paragrahvi 5 lõige 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) hindab eraldi igal õppeastmel ja valdkonnal konkursile esitatud teadustöid, selgitades välja igas neist kolm parimat tööd ja kaks tööd, mis kandideerivad õppetasemete- ning valdkondadeülesele peapreemiale;»;

11) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Archimedes kodulehekülgedel..»;

12) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Auhinnad antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Archimedes korraldatud pidulikul konverentsil. Auhinnatud teadustöid säilitatakse e-kataloogis ESTER.».

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json