Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” ja sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 68, 1011

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” ja sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” muutmine

Vastu võetud 24.08.2009 nr 76

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 ja «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2008, 78, 1099) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kuni «Ravikindlustuse seaduse» 1. septembrini 2008 kehtiva redaktsiooni § 46 lg 2 alusel sõlmitud lepingu kehtivuse lõpuni, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuarini 2010, loetakse «Ravimiseaduse» § 81 lõigetes 5 ja 11 sisalduv apteegiteenuse osutaja kohustus täidetuks, kui apteegiteenuse osutaja on soodustingimustel väljastatud ravimi paberretsepti andnud üle ja sellel olevad andmed elektroonilisel kujul edastanud Eesti Haigekassale.

(5) Kui retseptikeskust ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel kasutada, loetakse kuni 1. jaanuarini 2010 «Ravimiseaduse» § 81 lõigetes 5 ja 11 sisalduv apteegiteenuse osutaja kohustus täidetuks, kui apteegiteenuse osutaja on säilitanud lõikes 4 nimetamata ravimi paberretsepti apteegis käesoleva määruse kehtestatud korras.».

§ 2. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruses nr 5 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetelu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord» (RTL 2009, 4, 56) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 14. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine kuni 1. jaanuarini 2010. aastal»;

2) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Määruse § 1 lõige 2 ja § 13 jõustuvad 1. jaanuaril 2010. a.».

§ 3. Määrus jõustub 1. septembril 2009. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json