Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 69, 1020

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.08.2009 nr 35

Määrus kehtestatakse «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 24 lõike 3, «Päästeteenistuse seaduse» § 6 lõike 3, «Politseiteenistuse seaduse» § 71 lõike 5 ja «Piirivalveteenistuse seaduse» § 30 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a määruse nr 116 «Volituse andmine «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks» alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega reguleeritakse Sisekaitseakadeemias õppivale üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord.

(2) Käesolevat määrust ei kohaldata õpilastele ja üliõpilastele, kellele on stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord ette nähtud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määrusega nr 300 «Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord».

2. peatükk
STIPENDIUMI SUURUS JA MAKSMISE TINGIMUSED

§ 2. Stipendiumi maksmise eeldused

(1) Sisekaitseakadeemia riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe õppekohal õppivale üliõpilasele, kadetile ja õpilasele (edaspidi üliõpilane) makstakse õppetöö toimumise ajal põhistipendiumi ning võib maksta lisastipendiumi.

(2) Stipendiumi makstakse üliõpilasele, kes:
1) ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
2) ei viibi akadeemilisel puhkusel;
3) on järginud rakenduskõrgkooli seaduse, Sisekaitseakadeemia põhimääruse, sisekorraeeskirja ja muude õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud kohustusi.

(3) Põhistipendiumi ei ole õigust saada üliõpilasel:
1) kui ta saab teenistussuhtest tulenevat tasu õppetöös osalemise eest riigieelarvelistest vahenditest – nimetatud tasu saamise ajal;
2) kui ta õpib rakenduskõrgharidusõppes ning tema õpingute kontaktõppe osakaal õppetöös jääb alla 30 protsendi õppekavas määratud õppe mahust;
3) kui ta õpib kutseõppes ning tema õpingute auditoorse ja praktilise töö osakaal õppetöös jääb alla 60 protsendi õppekavas määratud õppe mahust.

§ 3. Põhistipendium

(1) Õppetööst nõuetekohaselt osa võtvale, üliõpilastele kehtestatud kohustusi järgivale ning õppetöös edasi jõudvale üliõpilasele makstakse põhistipendiumi järgmiste määrade alusel:
1) esimesel õppeaastal 1380 krooni kuus;
2) teisel õppeaastal 1564 krooni kuus;
3) kolmandal õppeaastal 1840 krooni kuus;
4) neljandal õppeaastal 2024 krooni kuus.

(2) Õppeaasta käesoleva määruse tähenduses koosneb kümnest õppekuust ja kestab üldjuhul 1. septembrist 30. juunini. Iga õppeaasta algus ja lõpp on määratud Sisekaitseakadeemia akadeemilise kalendriga.

(3) Põhistipendiumi arvestusperiood on üldjuhul kalendrikuu. Põhistipendiumi arvestatakse alates õppeaasta algusest kuni õppeaasta lõpuni. Kui akadeemilises kalendris määratud õppeaasta algus ja lõpp ei ühti kalendrikuu alguse ja lõpuga, siis arvestatakse põhistipendiumi proportsionaalselt õppeaasta sisse jääva aja eest konkreetses kalendrikuus.

(4) Üliõpilase, kes on arvestusperioodi kestel mõjuva põhjuseta puudunud õppetöölt, põhistipendiumi vähendatakse. Põhistipendiumi vähendatakse ulatuses, mis vastab põhjuseta puudutud aja osale toimunud õppetöö ajast.

(5) Üliõpilane, kellele on määratud distsiplinaarkaristus, võib kaotada distsiplinaarkaristuse määramise õigust omava isiku otsusega kuni kolmeks kuuks õiguse põhistipendiumile või tal võidakse kuni kolmeks kuuks põhistipendiumi vähendada. Põhistipendiumi maksmine lõpetatakse distsiplinaarkaristuse määramisele järgnevast õppekuust. Distsiplinaarkaristuse määranud isiku otsusega võib taastada üliõpilase õiguse põhistipendiumile ka enne karistusotsuses määratud tähtaja möödumist, kui on piisav alus arvata, et üliõpilane suudab edaspidi rikkumistest hoiduda ja jätkab õpinguid edukalt.

§ 4. Lisastipendium

Rektor võib otsustada riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud või riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal õppivale üliõpilasele ühekordse lisastipendiumi maksmise, kui üliõpilane on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia tegevusele.

3. peatükk
STIPENDIUMI ARVESTAMINE JA MAKSMISE KORD

§ 5. Stipendiumi arvestamise ja maksmise kord

(1) Stipendiumi arvestust ja väljamaksmist korraldab Sisekaitseakadeemia.

(2) Põhistipendium makstakse välja hiljemalt järgneva kuu 20. kuupäevaks. Viimase kuu põhistipendium makstakse välja enne üliõpilase eksmatrikuleerimist.

(3) Stipendium makstakse üliõpilase arvelduskontole.

(4) Stipendiumist võib üliõpilase avalduse põhjal pidada kinni tema majutuskulud.

(5) Üliõpilasel on õigus stipendiumist loobuda. Loobumiseks esitab üliõpilane kirjaliku avalduse rektorile.

4. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 7. märtsi 2007. a määrus nr 25 «Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord» (RTL 2007, 23, 410; 2008, 21, 317) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. septembril 2009. a.

Siseminister Marko POMERANTS

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

/otsingu_soovitused.json