Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 45, 297

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 „Riikliku pakendiregistri põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.08.2009 nr 142

Määrus kehtestatakse «Pakendiseaduse» § 25 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruses nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus» (RT I 2004, 83, 561) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Pakendiseaduse» § 25 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri pidamise eesmärk on Eestis turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta arvestuse pidamine «Pakendiseadusest» ja «Pakendiaktsiisi seadusest» tulenevate ülesannete täitmiseks, Euroopa Komisjonile pakendijäätmete alase teabe esitamiseks ning järelevalve teostamiseks.»;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «paberkandjal või»;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) jälgima registrikaardi vormidel esitatud andmete alusel «Pakendiseaduses» sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmist ning kui sihtarvud on täitmata, teavitama sellest vastutavat töötlejat, Keskkonnainspektsiooni ning Maksu- ja Tolliametit;
6) jälgima «Pakendiaktsiisi seaduse» kohase pakendi taaskasutamise aruandluse andmeid ning teavitama vastutavat töötlejat, Keskkonnainspektsiooni ning Maksu- ja Tolliametit ettevõtjatest, kellel aktsiisivabastuse aluseks olev pakendi taaskasutamise määr on täitmata.»;

5) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule on registri volitatud töötleja kohustatud koostama ja esitama vastutavale töötlejale:
1) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 7–9 nimetatud andmed summeerituna eelmise kalendriaasta kohta hiljemalt 1. novembriks;
2) andmed üle-eelmise kalendriaasta kohta tulenevalt Euroopa Komisjoni otsusest 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 05.04.2005, lk 6–12), hiljemalt 1. maiks.»;

6) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

(2) Register koosneb:
1) andmebaasist;
2) kanderaamatust;
3) registripäevikust (edaspidi päevik);
4) kande alusdokumentidest;
5) arhiivist.

(3) Andmebaasi kantakse §-s 9 nimetatud andmed.

(4) Päevikusse kantakse:
1) teave andmete ja dokumentide registri volitatud töötlejale saabumise kohta;
2) andmete andmebaasi kandmise aeg ning kande tegija nimi ja ametikoht;
3) alusdokumentide andmed (dokumendi number selle olemasolu korral, dokumendi väljaandmise aeg ja välja andnud isiku või asutuse nimi);
4) teave ebaõigete andmete parandamise kohta;
5) registrist väljastatavad andmed, väljastamise kuupäev ning selle isiku nimi ja kontaktandmed, kellele andmed väljastati;
6) muu teave.

(5) Andmed kantakse andmebaasi alusdokumentide alusel. Kande alusdokumendid (edaspidi alusdokumendid) on:
1) paragrahvis 9 nimetatud andmed § 12 lõikes 1 nimetatud vormidel;
2) dokumendid andmebaasis paranduse tegemise kohta.»;

7) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse andmebaasi järgmised andmed:
1) nimi;
2) äriregistri kood;
3) postiaadress ja selle asukoha Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) kood;
4) põhitegevusala ja sellele vastav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kood;
5) volitatud esindaja nimi, ametikoht, telefoninumber, elektronpostiaadress;
6) kontaktisiku nimi, ametikoht, telefoninumber, elektronpostiaadress;
7) Eesti turule lastud ühekorrapakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
8) käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendi iga pakendimaterjali liigi mass;
9) taaskasutatud pakendijäätmete iga pakendimaterjali liigi mass, sealhulgas taaskasutuse viis, selle jäätmekäitleja nimi, kellele pakendijäätmed üle anti, ja riik, kus toimus taaskasutus;
10) andmebaasi kantavad andmed kinnitanud audiitori ja tema ettevõtja nimi, telefoninumber, elektronpostiaadress.

(2) Taaskasutusorganisatsiooni kohta kantakse andmebaasi lisaks lõikes 1 loetletud andmetele lepingu sõlminud pakendiettevõtjate nimed, sealhulgas iga pakendiettevõtja äriregistri kood, taaskasutusorganisatsiooniga sõlmitud lepingu number ning sõlmimise ja lõpetamise aeg.»;

8) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registrisse andmete esitajateks (edaspidi andmeandja) on:
1) pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ega ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile;
2) taaskasutusorganisatsioon.»;

10) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta registri volitatud töötlejale §-s 9 nimetatud andmed keskkonnaministri määrusega kehtestatud pakendiregistri registrikaardi vormidel digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult või autoriseeritud kasutajana veebipõhisesse andmebaasi. Andmed esitatakse registri volitatud töötlejale hiljemalt 30. juuniks.

(2) Lõikes 1 nimetatud  registrikaardi digitaalsed vormid teeb registri volitatud töötleja kättesaadavaks registri veebilehel.»;

11) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri volitatud töötleja registreerib esitatud alusdokumendid ja kannab nendes sisalduvad andmed andmebaasi või kinnitab autoriseeritud kasutaja andmebaasi kantud andmed.

(2) Autoriseeritud kasutajana andmete andmebaasi kandmine on võrdsustatud andmete esitamisega digitaalallkirjaga kinnitatud registrikaardi vormidel.»;

12) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Alusdokumentides puuduste kõrvaldamine ja alusdokumentide registrisse vastu võtmisest keeldumine

(1) Kui registrisse esitatud alusdokumentides esineb puudusi, saadab registri volitatud töötleja hiljemalt 20 tööpäeva jooksul puuduse avastamisest arvates andmeandjale alusdokumendis märgitud elektronpostiaadressil teate kõrvaldamist vajavate puuduste kohta.

(2) Kui puudusi määratud tähtpäevaks ei kõrvaldata, saadab registri volitatud töötleja andmeandjale alusdokumendis märgitud elektronpostiaadressil teate alusdokumentide vastu võtmisest keeldumise kohta. Veebipõhisesse andmebaasi autoriseeritud kasutaja vahetult esitatud andmetele teeb registri volitatud töötleja märke «Tagasi saadetud».»;

13) paragrahvis 15 asendatakse sõnad «punktis 1» sõnadega «punktides 1–4»;

14) paragrahvi 16 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Andmeandja on kohustatud esitama tegelikkusele vastavad andmed hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 sätestatud teate saamist.

(5) Registri volitatud töötleja on kohustatud registris andmed parandama viivituseta, kuid hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist.»;

15) paragrahvi 16 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Paragrahvis 9 nimetatud andmeid, mida eelmise kalendriaasta kohta esitatakse või muudetakse pärast 1. novembrit, ei arvestata § 6 lõike 2 punkti 1 alusel summeeritud andmetes.»;

17) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Arhiivi kantakse registrist kustutatud aktuaalsuse kaotanud andmed. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse digitaalselt ja säilitatakse «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.»;

18) paragrahvi 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetamata andmekasutajatele on avalikud § 9 lõike 1 punktide 1 ja 2 andmed, taaskasutusorganisatsiooniga lepingu kehtivuse aeg ning § 9 lõike 1 punktide 7–9 summeeritud andmed.»;

20) paragrahvi 18 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) määruse lisad 1–5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json