Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2009
Avaldamismärge:RT II 2009, 22, 55

Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkulepe

Vastu võetud 06.08.2009

„Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkuleppe“ eelnõu heakskiitmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Läti Vabariigi valitsus (edaspidi lepingupooled),

arvestades nõukogu 24. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/67/EK, millega kohustatakse Euroopa Majandusühenduse liikmesriike säilitama toornafta ja naftasaaduste miinimumvaru (edaspidi direktiiv);

arvestades direktiivi artiklit 7, millega nähakse ette varu loomine ühes liikmesriigis teise liikmesriigi ettevõtjate nimel valitsustevaheliste kokkulepete alusel;

arvestades kütusevaru hoidmise kohustusi reguleerivaid riikide õigusakte;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

pädev asutus – kummagi lepingupoole valitsusasutus, kes valvab ettevõtjate poolt varu hoidmise kohustuse täitmise järele;
varustamisraskused – mõistel on sama tähendus, nagu on deklareerinud Euroopa Liit;
territoorium – ala, mis kuulub lepingupoole jurisdiktsiooni alla; ning
ettevõtja – lepingupoole territooriumil asuv ettevõtja, asutus või organisatsioon, kellel on selle lepingupoole õigusaktide kohaselt õigus hoida varu, et hõlbustada kas ettevõtjal, asutusel või organisatsioonil endal või kolmandal isikul selle või teise lepingupoole kütusevaru hoidmise kohustusi reguleeriva seaduse nõuetest kinnipidamist.

Artikkel 2

Kokkulepet kohaldatakse toornafta ja naftasaaduste varule, sealhulgas direktiivis käsitletud segu komponentidele ja lõpptoodetele, mille mõlema lepingupoole pädevad asutused kiidavad heaks kui kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluva varu.

Artikkel 3

1) Eestis asuv ettevõtja võib hoida varu, mille suhtes kokkulepet kohaldatakse, Lätis. Sellist varu võib hoida kas:
a) Eestis asuv ettevõtja või
b) Lätis asuv ettevõtja Eestis asuva ettevõtja nimel.

2) Lätis asuv ettevõtja võib hoida varu, mille suhtes kokkulepet kohaldatakse, Eestis. Sellist varu võib hoida kas:
a) Lätis asuv ettevõtja või
b) Eestis asuv ettevõtja Lätis asuva ettevõtja nimel.

3) Ettevõtja, kes taotleb pädevatelt asutustelt varule kokkuleppe artikli 2 kohast heakskiitu, peab pärast mõlema lepingupoole pädevate asutuste heakskiitu olema nõus hoidma varu kas ise või kolmanda isiku vahendusel mis tahes kalendrikuu esimesest päevast alates kolme või enama kalendrikuu jooksul.

4) Kui ettevõtja hoiab varu teise ettevõtja nimel lõike 1 punkti b või lõike 2 punkti b kohaselt, ei tohi esimene ettevõtja arvestada seda varu tema enda hoitava varu hulka.

Artikkel 4

Lepingupooled ei takista kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluva varu väljaviimist oma territooriumilt teise lepingupoole pädeva asutuse juhiste kohaselt.

Artikkel 5

1) Varu kiidetakse kokkuleppe artikli 2 kohaselt heaks kui kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluv varu vaid juhul, kui:
a) ettevõtja, kes soovib hoida varu väljaspool oma asukohariiki (edaspidi esimene ettevõtja), on esitanud vähemalt viisteist tööpäeva enne ajavahemiku algust, milleks heakskiitu taotletakse, oma riigi pädevale asutusele järgmised andmed:
i) oma nimi ja aadress ning selle ettevõtja nimi ja aadress, kes asub riigis, kus ta hakkab esimese ettevõtja nimel varu hoidma (edaspidi teine ettevõtja);
ii) varu kategooria ja kogus;
iii) ajavahemik, mille jooksul varu hoitakse;
iv) varu täpne hoidmiskoht; ning
b) nii esimene kui ka teine ettevõtja on nõus sellega, et lepingupoolte pädevad asutused avaldavad üksteisele kokkuleppe rakendamiseks vajalikku teavet.

2) Kui ettevõtja soovib hoida väljaspool oma asukohariiki varu, mis ei kuulu talle (edaspidi tulusaaja ettevõtja), kuid mida teine ettevõtja (edaspidi varu delegeeriv ettevõtja) hoiab tema nimel, siis selle varu heakskiitmiseks artikli 2 kohaselt peavad lisaks käesoleva artikli lõikele 1 olema täidetud järgmised tingimused:
a) tulusaaja ettevõtja ja varu delegeeriv ettevõtja sõlmivad varu hoidmise kohta kirjaliku lepingu (edaspidi leping), mis kehtib kogu heakskiidetud ajavahemiku jooksul;
b) tulusaajal ettevõtjal on lepingu kehtivusaja vältel lepingujärgne õigus see varu omandada; asjaomased pooled lepivad kokku, kuidas määratakse omandamise hind;
c) tulusaajal ettevõtjal on võimalik nimetatud varu lepingu kehtivusajal alati kasutada ning
d) varu olemasolu kontrolli ja kinnitamise küsimuses allub varu delegeeriv ettevõtja selle lepingupoole jurisdiktsioonile, kelle territooriumil varu paikneb.

3) Kui ühe lepingupoole pädevale asutusele on esitatud lõike 1 punkti a kohased andmed või nende muudatused ning kui pädev asutus kiidab varu heaks kui kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluva varu, peab ta vähemalt kümme tööpäeva enne ajavahemiku algust, milleks heakskiitu taotletakse, edastama need andmed teise lepingupoole pädevale asutusele ning teatama oma heakskiidust.

4) Pädev asutus, kellele teade esitatakse (edaspidi teine pädev asutus), püüab vähemalt viis päeva enne ajavahemiku algust, milleks heakskiitu taotletakse, teatada teise lepingupoole pädevale asutusele (edaspidi esimene pädev asutus), kas ta kiidab varu heaks kui kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluva varu või mitte ning juhul, kui esimene pädev asutus ei ole enne nimetatud ajavahemiku algust sellist teadet ei ole saadud, loetakse, et teine pädev asutus ei kiitnud varu heaks kui kokkuleppe reguleerimisalasse kuuluvat varu.

5) Mõlemad pädevad asutused võivad lõigete 3 ja 4 alusel antud heakskiidu tagasi võtta, kui lõike 1 punkti a alusel esitatud andmetes on avastatud olulisi ebatäpsusi või kui asjaolud, mida andmed kajastavad, on oluliselt muutunud. Enne heakskiidu tagasivõtmist selle lõike kohaselt teatab asjaomane pädev asutus sellest teise lepingupoole pädevale asutusele ning annab andmed esitanud ettevõtjale võimaluse esitada vastuväiteid.

6) Vaatamata käesolevas artiklis viidatud tähtaegadele, võivad pädevad asutused vajaduse korral nõustuda pikendama kas kõiki viidatud tähtaegu või mõnda neist.

Artikkel 6

1) Mõlemad pädevad asutused nõuavad vähemalt kord kuus ettevõtjalt, kes hoiab varu teise lepingupoole territooriumil, nimetatud varu kohta statistilist aruannet, mis tuleb esitada asjakohasele pädevale asutusele kuue nädala jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Pädevad asutused saadavad üksteisele käesoleva artikli alusel esitatud aruande koopiad.

2) Lõike 1 alusel esitatud statistiline aruanne sisaldab järgmisi andmeid:
a) selle ettevõtja nimi ja aadress, kes hoiab varu teise lepingupoole territooriumil, ning vajaduse korral ka selle ettevõtja nimi ja aadress, kes asub riigis, kus ta hakkab esimese ettevõtja nimel varu hoidma;
b) varu kategooria ja kogus ning
c) varu teadaolev hoidmiskoht.

3) Pädev asutus kontrollib aeg-ajalt korraldatava revisjoni käigus statistilistes aruannetes esitatud teavet ning teatab viivitamata teise lepingupoole pädevale asutusele teabe vastukäivused.

4) Pädevad asutused teevad revisjoni korraldamisel koostööd juhul, kui üks asutus peab seda vajalikuks kokkuleppe kohaselt hoitava konkreetse varu suhtes.

Artikkel 7

Lepingupooled konsulteerivad üksteisega niipea kui võimalik:
a) varustamisraskuste korral või
b) lepingupoole taotluse korral, et:
i) lahendada kokkuleppe tõlgendamisest või kohaldamisest tekkinud erimeelsused või
ii) muuta kokkuleppe tingimusi.

Artikkel 8

Kokkulepet võib muuta lepingupoolte kirjaliku kokkuleppega; muudetud kokkulepe jõustub siis, kui lepingupooled on diplomaatiliste kanalite kaudu üksteisele teatanud muudetud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest.

Artikkel 9

Kokkulepe jõustub allakirjutamise kuupäeval.

Artikkel 10

1) Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks, kuid kumbki lepingupool võib selle ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult ette vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppu. Kokkulepe kaotab kehtivuse alates järgmise kalendriaasta esimesest päevast.

2) Lepingupool ei tohi lõike 1 kohast kokkuleppe lõpetamise õigust kasutada, kui ta ei ole sellest teatanud Euroopa Komisjonile.

3) Lõiget 1 ei kohaldata varustamisraskuste korral.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 6. augustil 2009. aastal Riias kahes eksemplaris eesti, läti ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erineva tõlgendamise korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Läti Vabariigi valitsuse nimel
Jaak JÕERÜÜT Artis KAMPARS

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE RECIPROCAL HOLDING OF STOCKS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS
Done at Riga this 6 day of August 2009

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia, (the Contracting Parties),

Having regard to Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing obligations on Member States of the European Economic Community to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (the Directive);

Having regard to Article 7 of the Directive which envisages the establishment of stocks within the territory of a Member State for the account of undertakings located in another Member State, under agreements between Governments;

Having regard to national legislation regarding oil stockholding obligations;

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement:
competent authority means the Governmental authority of each Contracting Party responsible for supervising the fulfilment by undertakings of stock obligations.
supply crisis means a supply crisis as declared by an institution of the European Union.
territory means that area over which each Contracting Party exercises jurisdiction.
undertaking means any undertaking or body/entity established in the territory of one Contracting Party which is, according to the national legislation of that Contracting Party, entitled to hold stocks for the purpose of facilitating compliance, whether by that undertaking or body/entity or by a third party, with the law relating to oil stockholding obligations of that or the other Contracting Party.

Article 2

This Agreement applies to stocks of crude oil and of any petroleum products including blending and finished products covered by the Directive, which have been accepted by the competent authorities of both Contracting Parties as being stocks to which this Agreement applies.

Article 3

(1) An undertaking located in Estonia may hold stocks to which this Agreement applies in Latvia. Such stocks may be held either:
(a) Directly by the undertaking located in Estonia, or
(b) By an undertaking located in Latvia, on behalf of the undertaking located in Estonia.

(2) An undertaking located in Latvia may hold stocks to which this Agreement applies in Estonia. Such stocks may be held either:
(a) directly by the undertaking located in Latvia, or
(b) by an undertaking located in Estonia, on behalf of the undertaking located in Latvia.

(3) For stocks to be eligible for acceptance under Article 2 of this Agreement, the undertaking seeking acceptance of those stocks under that Article must have agreed to hold them whether itself or through a third party, from the first day of any calendar month for three or more full calendar months, after acceptance by the competent authorities of both Contracting Parties.

(4) If an undertaking holds stocks on behalf of another undertaking in accordance with paragraphs (1) (b) or (2) (b) of this Article, then those stocks shall not be taken into account by the first mentioned undertaking in its own stocking declarations.

Article 4

Neither Contracting Party shall oppose the transfer of stocks to which this Agreement applies from its territory in accordance with directions issued by the competent authority of the other Contracting Party.

Article 5

(1) No stocks may be accepted under Article 2 of this Agreement as being stocks to which this Agreement applies unless:
(a) the undertaking seeking to hold the stocks outside its State of establishment (the first undertaking) has furnished the competent authority of its State of establishment, not later than fifteen working days before the commencement of the period to which the acceptance relates, with the following particulars:
(i) its name and address and the name and address of the undertaking located in the State where the stocks are to be held (the second undertaking) which is to hold the stocks on its behalf;
(ii) the category and quantity of the stocks;
(iii) the period for which the stocks are to be held;
(iv) the location of the depot(s) where the stocks are to be held; and
(b) both the first and the second undertakings consent to the competent authorities of the Contracting Parties disclosing to each other any information obtained for the purpose of implementing this Agreement.

(2) Where an undertaking is seeking to hold outside its State of establishment stocks which will not be owned by that undertaking (the beneficiary undertaking) but will be held at its disposal by another undertaking (the delegating undertaking), then in addition to the provisions of paragraph (1) of this Article, no stocks which are to be so held may be accepted under Article 2 of this Agreement as being stocks to which this Agreement applies, unless
(a) the stocks are to be held by virtue of an agreement in writing between the beneficiary undertaking and the delegating undertaking (the contract) which will subsist throughout the period to which the acceptance relates;
(b) the beneficiary undertaking has the contractual right to acquire the stocks throughout the period of the contract and the methodology for establishing the price of such acquisition is agreed between the parties concerned;
(c) the actual availability of the stocks for the beneficiary undertaking is guaranteed at all times throughout the period of the contract, and
(d) the delegating undertaking is one which is subject to the jurisdiction of the Contracting Party on whose territory the stocks are situated insofar as the legal powers of that Contracting Party to control and verify the existence of the stocks are concerned.

(3) Where the competent authority of one Contracting Party has been furnished with particulars under paragraph (1) (a) of this Article, or any changes in respect of such particulars, and accepts the stocks in question as stocks to which this Agreement applies, that authority shall, not later than ten working days before the commencement of the period to which the acceptance relates, transmit the particulars to the competent authority of the other Contracting Party and notify it of such acceptance.

(4) The competent authority to which such notification is given (the second competent authority) shall use all reasonable endeavours to notify the competent authority of the other Contracting Party (the first competent authority) whether or not it accepts the stocks in question as stocks to which this Agreement applies no later than five working days before the commencement of the period to which the acceptance relates and in the event that no such notification is received by the first competent authority before the date of commencement of such period, the second competent authority shall be deemed not to have accepted the stocks in question as stocks to which this Agreement applies.

(5) Any acceptance under paragraphs (3) or (4) of this Article may be withdrawn by either competent authority if any significant inaccuracy is found in the particulars furnished in respect of that acceptance under paragraph (1) (a) of this Article or if there is any material change in the matters to which those particulars relate. Before withdrawing an acceptance under this provision the competent authority concerned shall inform the competent authority of the other Contracting Party and afford the undertaking, which had furnished the particulars a reasonable opportunity to make representations.

(6) Notwithstanding the time limits indicated in Article 5, the competent authorities may, if necessary, agree to extend any or all of those time limits.

Article 6

(1) Each competent authority shall require any undertaking holding stocks in the territory of the other Contracting Party to furnish it with a statistical return, at least monthly, of those stocks within six weeks of the expiry of the period to which the return relates. Each competent authority shall transmit to the other competent authority copies of every statistical return furnished under this Article.

(2) Each statistical return to be furnished under paragraph (1) of this Article shall include particulars of:
(a) the name and address of the undertaking holding the stocks in the territory of the other Contracting Party and, where applicable, the name and address of the undertaking located in the State where the stocks are to be held, which is to hold the stocks on its behalf;
(b) the category and quantity of the stocks; and
(c) location, if known, of the depot(s) where the stocks are held.

(3) The competent authority shall, by exercising from time to time its powers of inspection, check on the information contained in statistical returns so furnished and notify forthwith the competent authority of the other Contracting Party of any material discrepancy in respect of that information.

(4) The competent authorities shall cooperate in relation to the use of their powers of inspection in cases where either authority considers such cooperation to be necessary in relation to particular stocks held under the terms of the Agreement.

Article 7

The Contracting Parties shall consult each other as soon as reasonably practicable:
(a) in the event of a supply crisis; or
(b) at the request of either of them in order to
(i) resolve any difficulty arising in the interpretation or application of this Agreement; or
(ii) amend any of the terms of this Agreement.

Article 8

This Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties and the amended Agreement shall take effect when the Contracting Parties have notified each other through the diplomatic channel of the completion of their respective requirements for the entry into force of the amended Agreement.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of signature.

Article 10

(1) This Agreement shall continue in force indefinitely but may be terminated by either Contracting Party upon giving notice in writing, through the diplomatic channel to the other Contracting Party, not less than six months before the end of any calendar year. The Agreement shall cease to be in force from the first day of the following calendar year.

(2) Neither Contracting Party shall exercise the power of termination in paragraph (1) of this Article without having informed the Commission of the European Communities of its intention to do so.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply during a supply crisis.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Riga this 6 day of August, two thousand and nine, in two original copies, each in the Estonian, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English language version shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government  of the Republic of Latvia
Jaak JÕERÜÜT Artis KAMPARS

/otsingu_soovitused.json