Teksti suurus:

Veekaabelliiniga koormamiseks nõusoleku andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 70, 1042

Veekaabelliiniga koormamiseks nõusoleku andmine

Vastu võetud 27.08.2009 nr 365

Korraldus kehtestatakse «Veeseaduse» § 222 lõike 1 alusel.

Anda nõusolek Elering OÜ-le Läänemere koormamiseks rajatava merepõhjale toetuva EstLink 2 veekaabelliiniga vastavalt «Veeseadusele» ja projektdokumentatsioonile.

Korralduse peale võib «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json