Teksti suurus:

Põlgaste pansionaati suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskiri

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 131, 1760

Põlgaste pansionaati suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskiri

Vastu võetud 21.08.2009 nr 15

§ 1. ÜLDSÄTTED

(1) Põlgaste Pansionaati (edaspidi pansionaat) võib hooldamisele suunata järgmisi isikuid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kanepi vald:

1) üksinda elavad vanurid ja vanuritest paarid, puuetega inimesed:
2) kellel puudub seadusjärgne hooldaja või kui hooldaja ei suuda mõjuvatel põhjustel täita talle perekonnaseaduse paragrahvidega 21, 60, 64–69 pandud kohustusi;
3) kes vajavad kõrvalabi.

(2) Teisi isikuid võib pansionaati suunata erijuhtudel, mille otsustab Kanepi Vallavalitsus.

§ 2. SUUNAMINE JA SELLEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

(1) Pansionaati suunamise otsustab vallavalitsus, kellele esitatakse järgmised dokumendid:

1) isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus pansionaati paigutamiseks;
2) pensionitunnistuse ärakiri;
3) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgse(te) ülalpidaja(te) olemasolu või puudumise kohta, (v.a juhul, kui isik ise või tema ülalpidajad maksavad kogu kohamaksu).

(2) Seadusjärgse(te) hooldaja(te) olemasolul tuleb esitada andmed hooldaja(te) nime ja elukoha kohta:

1) arstitõend isiku tervisliku seisundi kohta;
2) pansionaati paigutatava isiku passi või muu isikut tõendava dokumendi ärakiri (välismaalasel koos elamisloa koopiaga);
3) tõend elanikeregistrist alalise elukoha ja perekonnaseisu kohta.

(3) Arvestust esitatud avalduste üle peab juhataja, kes:

1) kontrollib esitatud andmete õigsust;
2) selgitab välja vabade kohtade olemasolu pansionaadis;
3) vormistab vajaliku dokumentatsiooni pansionaati paigutamiseks ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele.

§ 3. VASTUVÕTMINE

(1) Vallavalitsus võtab vastu otsuse pansionaati paigutamiseks, kui on olemas vabu kohti ja isik vastab käesolevas eeskirjas kehtestatud nõuetele ning on esitatud kogu vajalik dokumentatsiooni.

(2) Pansionaati suunamise positiivse otsuse korral on suunatud isik või tema seaduslik esindaja kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul enne pansionaati elama asumist sõlmima vallavalitsusega lepingu hoolduskulude tasumise kohta.

(3) Kui nimetatud tähtaja jooksul pansionaati suunatud isik ei sõlmi lepingut, tühistatakse suunamise otsus.

(4) Pansionaati asumisel võtab isik endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult ülalpidamiskulud pansionaadis mille täitmiseks isik:

1) kellel puuduvad seadusjärgsed hooldajad, kinnis- või vallasvara tasub pansionaadile 85% temale määratud igakuisest pensionist või muust sissetulekust;

2) kellel on seadusjärgsed hooldajad ning kinnis- ja vallasvara tasub pansionaadile 100% kohamaksust. Nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmib isik või tema seaduslikud esindajad vallavalitsusega lepingu. Soovi korral ja Kanepi Vallavalitsuse nõusolekul võib ta oma vara kinkida, selleks hinnatakse vara, kas täieliku- või osalise ülalpidamiskulude katteks.

(5) Pansionaati saabudes peavad suunataval isikul kaasas olema pass või muu isikut tõendav dokument (välismaalasel koos elamisloaga) ja pensionitunnistus.

(6) Pansionaati elama asumisel sõlmib pansionaat isikuga lepingu, kus sätestatakse pansionaadi ja hoolealuse õigused ja kohustused.

§ 4. LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE

(1) Isik võib pansionaadist lahkuda:

1) isikliku või seadusliku esindaja avalduse alusel;
2) kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohta või psühhiaatriahaiglasse sundravile paigutamisel.

(2) Isiku võib pansionaadist välja arvata pansionaadi juhataja ettepanekul vallavalitsus:

1) kui ta ei täida lepingutega endale võetud kohustusi ja ei pea kinni kehtestatud kodukorrast;
2) tema surma korral.

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 01. septembrist 2009. a.

Volikogu esimees Vahur TOHVER