Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Rakvere Linnavolikogu
määrus

lisa 13218664

Koerte ja kasside pidamise eeskiri


Kinnitatud:
Rakvere linnavolikogu 26.augusti 2009.a.
määrusega nr.27

KOERTE  JA  KASSIDE  PIDAMISE  EESKIRI

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Eeskirja reguleerimisala

(1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab nõuded koerte ja kasside pidamisele Rakvere linna haldusterritooriumil ning arvestuse pidamise korra koerte üle.

(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi omanik) on koer või kass.

(3) Eeskirjas sätestatule täiendavalt tuleb koera või kassi pidamisel lähtuda Loomatauditõrje seadusest, Veterinaarkorralduse seadusest ja muudest lemmiklooma pidamist reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk

KOERA JA KASSI PIDAMISE NÕUDED

§ 2. Nõuded koera ja kassi pidamisele

(1) Koerapidamiseks kasutatav ala peab olema piiratud selliselt, mis välistab koera väljapääsemise/ärajooksmise.

(2) Omanik peab tarvitusele võtma kõik abinõud vältimaks koera või kassi pidamisega kahju tekitamist teiste isikute elule, tervisele ja varale.

(3) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida teiste isikute rahu.

(4) Omanik peab vajadusel tähistama tema omandis või valduses oleva maa-ala sissepääsu sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitva isiku ohutuse.

§ 3. Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

(1) Avalikul tänaval, haljasalal, kalmistul jms avalikus kohas peab omanik hoidma koera või kassi rihmas või kasutama muud sobivat vahendit koera või kassi liikumisvabaduse piiramiseks. Nõue ei kehti koerte/kasside treeninguks, jalutamiseks või muuks sarnaseks tegevuseks spetsiaalselt eraldatud ja tähistatud maa-alal.

(2) Koera või kassi poolt tekitatud reostuse peab omanik viivitamatult koristama.

(3) Kasvult või käitumiselt ohtlik koer peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

(4) Omanikul on keelatud koera või kassi:

1) viia kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtte ruumidesse, haridusasutustesse ja muudesse ühiskasutusega kohtadesse või avalikule üritusele valdaja või ürituse korraldaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoera või teenistuskoera teenistusülesannete täitmisel;

2) ujutada avalikes veekogudes ja purskkaevudes;

3) viia avalikku kohta, kui koer või kass on nakkusohtlik.

3. peatükk

ARVESTUSE PIDAMINE KOERTE ÜLE

§ 4. Arvestuse pidamise alused

(1) Arvestuse pidamise eesmärgiks on informatsiooni kogumine Rakvere linna haldusterritooriumil peetavate koerte kohta ning lahti pääsenud ja järelevalveta koera omaniku kiire leidmine.

(2) Arvestuse pidamise aluseks on koera identifitseeritavus, mis tagatakse koera märgistamisga.

§ 5. Koera märgistamine

(1) Koer märgistatakse mikrokiibiga. Koera märgistamine toimub koera omaniku kulul.

(2) Koera omanik on kohustatud koera märgistama 6 kuu jooksul arvates koera sündimise päevast või koera omandamise või valdusse saamise päevast.

§ 6. Koerte andmekogu

(1) Märgistatud koer tuleb hiljemalt 30 päeva jooksul pärast märgistamise kuupäeva registreerida Rakvere linna koerte andmekogus (edaspidi andmekogu). Andmekogus võib vabatahtlikult registreerida ka muid lemmikloomi.

(2) Andmekogu asutab ja selle põhimääruse kinnitab Rakvere linnavalitsus.

(3) Andmekogu põhimääruses sätestatakse andmekogu pidamise kord, sealhulgas andmekogu vastutav töötleja (haldaja), andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmeandjad ja vajaduse korral muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json