Teksti suurus:

„Raudteeseaduse“ alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 45, 302

„Raudteeseaduse“ alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 03.09.2009 nr 147

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 9 lõigete 1 ja 2, § 39 lõike 1 ja § 67 lõike 7 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 72 «Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord» (RT I 2004, 15, 110) § 5 lõikes 1 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioonilt» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametilt».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 73 «Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord» (RT I 2004, 15, 111) § 5 lõikes 1 asendatakse sõna «Raudteeinspektsioonilt» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Ametilt».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruses nr 74 «Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 15, 112) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 67 lõike 7 alusel.»;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

3) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Andmevahetus teiste andmekogudega

Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2008. a määrusega nr 78 «Infosüsteemide andmevahetuskiht».»;

4) paragrahvis 19 asendatakse sõnad «volitatud töötleja» sõnadega «vastutava töötleja»;

5) paragrahvis 20 asendatakse sõnad «kooskõlas «Andmekogude seaduses»» sõnadega «kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem»».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruses nr 75 «Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord» (RT I 2004, 15, 113) asendatakse läbivalt sõna «Raudteeinspektsioon» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus- ja
kommunikatsiooniminster Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json