Teksti suurus:

Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2016
Avaldamismärge:

Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord

Vastu võetud 18.03.2004 nr 75
RT I 2004, 15, 113
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30212.09.2009

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 39 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja, kes majandab avalikuks kasutamiseks määratud raudteed (edaspidi raudtee), peab raudteeliikluse kauemaks kui üheks ööpäevaks olulisel piiramisel (edaspidi oluline piiramine) või kauemaks kui üheks ööpäevaks ajutisel sulgemisel (edaspidi ajutine sulgemine) järgima käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 2.  Raudteeliikluse oluline piiramine ja ajutine sulgemine

  (1) Raudteeliikluse oluline piiramine on käesoleva määruse tähenduses kauemaks kui üheks ööpäevaks ühe või mitme sõiduplaanis ettenähtud reisirongi käigust ärajätmine või olukord, kus kauemaks kui üheks ööpäevaks ei suudeta tagada liiklusgraafikus ettenähtud rongiliinidest rohkem kui kolme neljandiku kasutamist.

  (2) Raudteeliikluse ajutine sulgemine on käesoleva määruse tähenduses mingil raudteelõigul kauemaks kui üheks ööpäevaks kõigi liiklusgraafikus ettenähtud rongide käigust ärajätmine.

  (3) Kui raudteeliikluse olulisel piiramisel või ajutisel sulgemisel ei ole ette teada rakendatud olulise piiramise või ajutise sulgemise ajaline kestus ööpäevades, loetakse raudteeliiklus vastavalt kas oluliselt piiratuks või ajutiselt suletuks kauemaks kui üheks ööpäevaks, olenemata rakendatud piiramise või sulgemise tegelikust kestusest.

§ 3.  Reisijatevedu raudteeliikluse ajutise sulgemise või olulise piiramise ajal

  (1) Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustatud korraldama reisijateveo kogu rongiliini ulatuses või liiklustakistuse kohast mööda teise transpordivahendiga.

  (2) Kui raudteeliikluse olulise piiramise põhjuseks on raudteeliiklusega reisijateveoks kasutatava raudteeveeremi tehnilise seisundi tõttu inimese elule või tervisele või keskkonnale tekkinud otsese ohu kõrvaldamine, peab reisijateveo muu transpordivahendiga korraldama raudteeveo-ettevõtja, kelle raudteeveeremi tehniline seisund põhjustas raudteeliikluse olulise piiramise.

§ 4.  Raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teatamine

  (1) Raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teatama Tehnilise Järelevalve Ametile ja kõigile sellel raudteel raudteeveoteenust osutavatele raudteeveo-ettevõtjatele, kes raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal ei saa neile eraldatud rongiliine kasutada või saavad neid kasutada piiratult või teistsugustel tingimustel, kui on kokku lepitud raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingus. Teade edastatakse kirjalikult.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teates tuleb näidata raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjus, algus- ja lõpptähtaeg ning liikluskorraldus raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal. Algus- ja lõpptähtaeg peavad olema määratud kuupäeva ja kellaajaga. Kui lõpptähtaeg ei ole kuupäevaliselt ja kellaajaliselt ettemääratav, võib lõpptähtaja määrata sündmusega, mille saabumisel langeb ära raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjus. Kui lõpptähtaeg on määratud sündmusega, peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele sündmuse saabumisest ja raudteeliikluse liiklusgraafikujärgsest taastamisest täiendavalt teatama.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (3) Raudteeveoteenuse kasutajatele teatab raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt vastava teate saamisel raudteeveo-ettevõtja. Teade edastatakse raudteeveoteenuse kasutajatele veoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingus või veoeeskirjas sätestatud tingimustel ja korras. Informatsioon reisijateveo liikluskorralduse kohta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal tuleb teha reisijatele kättesaadavaks vastava rongiliini kõikides peatuskohtades (raudteejaamades ja rongipeatustes).

  (4) Teise riigi raudtee ja pädevate organite ning vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide teavitamisel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest, samuti muudest liiklushäiretest raudteel, mis on rööpmelises otseühenduses teise riigi raudteega, ning kus raudteeliikluse oluline piiramine või ajutine sulgemine või muud liiklushäired toovad kaasa rahvusvahelise raudteeliikluse ajutise katkestuse või piiramise (edaspidi rahvusvahelise tähtsusega raudtee), lähtutakse vastavas rahvusvahelises kokkuleppes ettenähtud tingimustest ja korrast.

§ 5.  Raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teatamise tähtajad

  (1) Kavandatavast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest riigisisese tähtsusega raudteel teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele ette mitte vähem kui kakskümmend päeva.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (2) Kavandatavast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest rahvusvahelise tähtsusega raudteel teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile ette mitte vähem kui nelikümmend kaheksa ja raudteeveo-ettevõtjatele ette mitte vähem kui nelikümmend viis päeva.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (3) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised asjaolud, mis ei võimalda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud etteteatamistähtaegu järgida, teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise otsuse vastuvõtmisest või etteteatamise võimatuse korral juba rakendatud raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest viivitamata.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (4) Raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest Tehnilise Järelevalve Ameti ettekirjutuse alusel teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raudteeveo-ettevõtjatele vastava ettekirjutuse saamisel ja Tehnilise Järelevalve Ametile ettekirjutuse täitmisele asumisel viivitamata.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (5) Reisijatele teatab raudteeveo-ettevõtja kavandatavast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest koos informatsiooni kättesaadavaks tegemisega reisijateveo liikluskorralduse kohta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal mitte hiljem kui seitse päeva enne raudteeliikluse olulist piiramist või ajutist sulgemist.

  (6) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised asjaolud, mis ei võimalda käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud etteteatamistähtaega järgida, peab raudteeveo-ettevõtja reisijatele raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt vastava teate saamisel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teatama ja informatsiooni raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal rakendatava liikluskorralduse kohta kättesaadavaks tegema viivitamata.

§ 6.  Tegevuskava raudteeliikluse olulisel piiramisel või ajutisel sulgemisel

  (1) Koos teatega raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise kohta peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile esitama tegevuskava, kus tuleb näidata raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajaks kavandatud raudteehoiutööde ja muude rakendatavate abinõude ning vastavalt õigusaktidele ning rahvusvahelistele kokkulepetele raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise korral täitmisele kuuluvate kohustuste loetelu ning teostamise tähtajad.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (2) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised asjaolud, võib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevuskava Tehnilise Järelevalve Ametile esitada kolme päeva jooksul pärast raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teatamist.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (3) Kui raudteeliiklust piiratakse oluliselt reisijateveoks kasutatava raudteeveeremi tehnilise seisundi tõttu, peab Tehnilise Järelevalve Ametile tegevuskava sõiduplaanijärgse reisirongiliikluse taastamiseks esitama raudteeveo-ettevõtja, kelle raudteeveeremi tehniline seisund põhjustas raudteeliikluse olulise piiramise.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

  (4) Tegevuskavas näidatakse sõiduplaanijärgse reisirongiliikluse taastamisele suunatud abinõude loetelu ja nende rakendamise tähtajad.

  (5) Raudteeveo-ettevõtja peab Tehnilise Järelevalve Ametile esitama oma tegevuskava kolme päeva jooksul, arvates raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt raudteeveeremi raudteeliiklusest kõrvaldamise teate või Tehnilise Järelevalve Ameti selleks volitatud ametnikult raudteeveeremi raudteeliiklusest viivitamatuks kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutuse saamisest.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.

/otsingu_soovitused.json