Teksti suurus:

Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.06.2016
Avaldamismärge:

Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 18.03.2004 nr 74
RT I 2004, 15, 112
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30212.09.2009

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 67 lõike 7 alusel.


[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

1. peatükk RIIKLIKU RAUDTEELIIKLUSREGISTRI ASUTAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 1. Registri asutamine

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik raudteeliiklusregister» (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise põhimäärus.

§ 2. Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide üle, et tagada «Raudteeseaduses» ja selle alusel antud õigusaktides riigile pandud ülesannete täitmine.

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja on Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

2. peatükk «RIIKLIKU RAUDTEELIIKLUSREGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Registri ülesehitus 

§ 4. Registri pidamine ja registriandmete töötlemise viis

 (1) Registrit peetakse ühetasandilise elektroonilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

 (2) Andmed on registris digitaalkujul ja paberkandjal. Register koosneb aktiivsetest andmetest ja arhiivist.

§ 5. Registri koosseis

 (1) Register koosneb:
 1) raudteede andmebaasist;
 2) raudteeveeremi andmebaasist;
 3) vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide andmebaasist;
 4) registritoimikutest;
 5) digitaalsest kanderaamatust;
 6) arhiveeritud registriandmetest.

 (2) Raudteede andmebaasis registreeritakse avalikud raudteed (peateed ja jaamateed) ning kõik raudteed, mis on otse või teiste raudteede kaudu ühenduses avalike raudteede võrgustikega, sealhulgas raudteed, mis on vajalikud sissesõiduks depoosse või tehnohoolduspunkti (depooteed) või neist väljasõiduks või on muul viisil vedu toetava või abistava iseloomuga (sealhulgas haruteed ja muud eriotstarbelised teed).

 (3) Raudteeveeremi andmebaasis registreeritakse raudteeliikluses kasutatavad vedurid, vagunid, mootorrongid ja rööbasbussid, samuti eriotstarbeline raudteeveerem (posti-, pagasi-, teemõõte-, defektoskoopia-, dünamomeetria- jms vagunid) ja eriveerem (dresiinid, lumesahad, lumekoristus- ja teeremondimasinad, raudteekraanad jms).

 (4) Vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide andmebaasis peetakse arvestust vedurijuhilubade, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide kutsetunnistuste ning juhtimisõiguse äravõtmise, peatamise ja taastamise üle.

 (5) Registritoimikus säilitatakse registrisse andmete kandmise, registrikande muutmise ja registrist andmete kustutamise aluseks olnud dokumendid (edaspidi alusdokument).

 (6) Digitaalsesse kanderaamatusse kantakse:
 1) saabunud alusdokumendi number, nimetus ja väljaandmise kuupäev;
 2) registrist väljavõtete väljastamisel andmete koosseis, andmete väljastamise aeg ja väljavõtte saanud isiku nimi.

§ 6. Arhiveeritud registriandmed

 (1) Registriandmed arhiveeritakse vastavalt registri struktuurile paberkandjal või digitaalselt.

 (2) Arhiivi kantakse registriandmed ning alusdokumendid nimetatud andmete aktuaalsuse kaotamise päeval.

 (3) Registri arhivaale säilitatakse 10 aastat.

 (4) Registrisse kantud andmete ja registri volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse «Arhiiviseadusest», selle alusel vastuvõetud õigusaktidest ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

2. jagu Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim 

§ 7. Raudteede andmebaasi kantavad andmed

  Raudteede andmebaasi kantakse:
 1) registrikood;
 2) andmete registreerimise kuupäev;
 3) raudtee tähised, sh raudteel paiknevate jaamade nimed, raudtee piirid ja raudteel paiknevate pöörangute tähised;
 4) raudtee tehnilised andmed – raudtee teemajanduse rajatiste ja seadmete andmed lähtuvalt tehnilisest passist ning raudtee pikkus;
 5) raudtee kasutusotstarve, sh andmed raudtee avalikuks kasutamiseks määramise kohta;
 6) raudtee asukoha andmed – maakonna ja kohaliku omavalitsusüksuse nimetus, mille territooriumil raudtee asub või mida läbib, katastritunnus ja kinnistu number maaüksuse ja kinnistu kohta, millel raudtee asub või mida läbib;
 7) raudtee omaniku ja muu valdaja andmed – füüsilise isiku nimi, isikukood ja elukoht või juriidilisest isikust ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ja asukoht, raudtee omandiõiguse ja otsese valduse saamise alus ja kuupäev;
 8) raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete andmed ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehnilise järelevalve korras läbiviidud kontrollimiste andmed;
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]
 9) Tehnilise Järelevalve Ameti tehtud ettekirjutuste andmed;
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]
 10) märkused.

§ 8. Raudteeveeremi andmebaasi kantavad andmed

 (1) Raudteeveeremi kõigi liikide kohta kantakse raudteeveeremi andmebaasi järgmised andmed:
 1) registrikood;
 2) andmete registreerimise kuupäev;
 3) raudteeveeremi tootjatehas ja väljalaskeaasta;
 4) andmed raudteeveeremi omaniku ja muu valdaja kohta – füüsilise isiku nimi, isikukood ja elukoht või juriidilisest isikust ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ja asukoht, raudteeveeremi omandiõiguse ja otsese valduse saamise alus ja kuupäev;
 5) raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruannete andmed ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehnilise järelevalve korras läbiviidud kontrollimiste andmed;
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]
 6) Tehnilise Järelevalve Ameti tehtud ettekirjutuste andmed;
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]
 7) märkused.

 (2) Olenevalt raudteeveeremi liigist kantakse raudteeveeremi andmebaasi järgmised andmed:
 1) vedurite osas – veduri alaliik (auru-, mootor-, elektri- või väikevedur), seeria, klass, tüüp, jõuseadme liik (diiselelektriline, diiselhüdrauliline, alalisvoolu vm), kasutatava kütuse liik, jõuseadmete arv ja võimsus (kW), piirkiirus (km/h), rattapaaride valem, veduri töö- ja hõõrdemass (t) ning keskmine koormus ühele rattapaarile (t), tehase väljalaskenumber, varasemate valdajate poolt antud numbrid;
 2) elektrirongivagunite osas – vaguni alaliik (mootor-, juht- või haakevagun), seeria, vooluliik, veomootorite arv ja mootorvaguni koguvõimsus (kW), piirkiirus (km/h), rattapaaride arv, vaguni tühi- ja arvestusmass (t), ühe rattapaari piirkoormus (t), istekohtade arv, varasemate valdajate poolt antud numbrid;
 3) diiselrongivagunite osas – vaguni alaliik (mootor-, juht- või haakevagun, rööbasbuss), seeria, jõuseadme liik (diiselhüdrauliline, diiselmehhaaniline vm), kasutatava kütuse liik, jõuseadmete arv ja võimsus (kW), piirkiirus (km/h), rattapaaride arv või valem, vaguni tühi-, hõõrde- ja arvestusmass (t), piirkoormus ühele rattapaarile (t), istekohtade arv, pagasi piirmass, tehase väljalaskenumber, varasemate valdajate poolt antud numbrid;
 4) reisivagunite osas – vaguni alaliik (iste-, magamis-, restoran-, salong-, pagasi-, postivagun vm), iste- ja magamisvaguni klass ja tüüp (kupee või lahtine), vaguni mudel või projekti number, vaguni küttesüsteem, elektrisüsteem, kliimaseadme olemasolu, rattapaaride arv, piirkiirus (km/h), vaguni tühi- ja arvestusmass (t), piirkoormus ühele rattapaarile (t), iste- ja/või magamiskohtade arv, pagasi- ja postivagunite kandejõud (t), vaguni rahvusvaheline number;
 5) kaubavagunite osas – vaguni alaliik (kinnine, platvorm-, pool-, tsisternvagun, hopper, termos-, kallurvagun või muu ja universaalvagun või erivagun koos veetava kauba nimetusega), vaguni mudel või projekti number, rattapaaride arv, piirkiirus (km/h), vaguni tühi- ja täismass (t), piirkoormus ühele rattapaarile (t), kandejõud (t), vaguni rahvusvaheline number;
 6) eriveeremi osas – kasutusotstarve (alaliik, tüüp), iseliikuval eriveeremil kandejõud, kohtade arv ja andmed vastavalt käesoleva lõike punktile 1, haagistel andmed vastavalt käesoleva lõike punktile 5, tõsteseadmetel lisaks lubatav tõstejõud;
 7) eriotstarbelise raudteeveeremi osas – kasutusotstarve (alaliik, tüüp), reisivaguni baasil ehitatud eriotstarbelise raudteeveeremi andmed vastavalt käesoleva lõike punktile 4 ja kaubavaguni baasil ehitatud eriotstarbelise raudteeveeremi andmed vastavalt käesoleva lõike punktile 5, tõsteseadmetel peale selle ka lubatav tõstejõud.

§ 9. Vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide andmebaasi kantavad andmed

  Vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide andmebaasi kantakse:
 1) vedurijuhiloa andmed – vedurijuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaasta, vedurijuhiloa number, veduriliik, mille juhtimisõigus vedurijuhil on, vedurijuhiloa väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev, vedurijuhiloa kehtivuse uuendamise kuupäev;
 2) eriveeremi juhi või vedurijuhiabi kutsetunnistuse andmed – eriveeremi juhi või vedurijuhiabi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaasta, omistatud kutsekvalifikatsioon, kutsetunnistuse väljaandja, kutsetunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev, kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise kuupäev;
 3) juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise andmed – otsuse teinud asutuse nimetus, otsuse tegemise kuupäev, juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise alus, juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise tähtaeg;
 4) juhtimisõiguse taastamise andmed – juhtimisõiguse taastamise alus ja kuupäev.

§ 10. Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Raudteeseaduses» sätestatud ulatuses.

3. jagu Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registrisse kantud andmetele 

§ 11. Registrile andmete esitajad

 (1) Registrile esitavad andmeid:
 1) raudtee omanik või valdaja § 7 punktides 3–7 ettenähtud andmete puhul;
 2) raudteeveeremi omanik või valdaja § 8 lõike 1 punktides 3 ja 4 ja lõikes 2 ettenähtud andmete puhul;
 3) Tehnilise Järelevalve Amet § 7 punktides 8 ja 9, § 8 lõike 1 punktides 5 ja 6 ning §-s 9 ettenähtud andmete puhul, välja arvatud eriveeremi juhi või vedurijuhiabi juhtimisõiguse taastamise osas, kui juhtimisõigus on peatatud või ära võetud kauemaks kui 12 kuuks;
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]
 4) eriveeremi juhi ja vedurijuhiabi kutsekvalifikatsiooni omistav organ § 9 punktis 4 ettenähtud andmete puhul eriveeremi juhi või vedurijuhiabi juhtimisõiguse taastamise osas, kui juhtimisõigus on peatatud või ära võetud kauemaks kui 12 kuuks.

 (2) Registrile andmete esitaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

§ 12. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

 (1) Raudtee kohta registrisse andmete kandmise aluseks on:
 1) kirjalik registreerimistaotlus;
 2) dokumendid raudtee omandiõiguse ja otsese valduse saamise kohta;
 3) dokumendid raudtee teemajanduse rajatiste ja seadmete kohta (tehnilised passid, rööbasteede pikiprofiilide ja jaamade mõõtkavalised ja skemaatilised plaanid jm);
 4) raudtee geograafilist asukohta tähistav kaardimaterjal;
 5) raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne;
 6) Tehnilise Järelevalve Ameti poolt punktis 5 nimetatud aruannetes esitatud andmete õigsuse ning raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise käigus koostatud dokumendid.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

 (2) Raudteeveeremi kohta registrisse andmete kandmise aluseks on:
 1) kirjalik registreerimistaotlus;
 2) dokumendid raudteeveeremi omandiõiguse ja otsese valduse saamise kohta;
 3) dokumendid raudteeveeremi tootjatehase, väljalaskeaasta ja tehniliste andmete kohta (tehniline pass);
 4) raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne;
 5) Tehnilise Järelevalve Ameti poolt punktis 4 nimetatud aruannetes esitatud andmete õigsuse ning raudteeveeremi kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise käigus koostatud dokumendid.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

 (3) Vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide kohta registrisse andmete kandmise aluseks on:
 1) väljastatud vedurijuhiluba või kutsetunnistus;
 2) otsus vedurijuhiloa kehtivuse pikendamise kohta;
 3) otsus juhtimisõiguse peatamise või äravõtmise kohta;
 4) otsus juhtimisõiguse taastamise kohta.

§ 13. Andmevahetus teiste andmekogudega

  Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2008. a määrusega nr 78 «Infosüsteemide andmevahetuskiht».
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

§ 14. Andmete registrisse esitamise ja registrikannete tegemise kord ning tähtajad

 (1) Raudtee omanik või valdaja peab andmed raudtee kohta esitama registrisse enne sellel raudteel raudteevedu korraldama asumist.

 (2) Raudteeveeremi omanik või valdaja peab andmed raudteeveeremi kohta esitama registrisse enne raudteeveeremi raudteeliikluses kasutama asumist, arvestades «Raudteeseadusest» tulenevaid erisusi.

 (3) Eriveeremi juhi ja vedurijuhiabi kutsekvalifikatsiooni omistav organ edastab andmed juhtimisõiguse taastamise kohta kahe tööpäeva jooksul isiku poolt sooritatud eriveeremi juhi või vedurijuhiabi kutsekvalifikatsiooni tõendava eksami edukaks hindamise päevast arvates.

 (4) Registrile esitatakse andmed alusdokumendil paberkandjal või andmesidevõrgu kaudu.

 (5) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul vastavate andmete saamise päevast arvates.

 (6) Andmete esitajale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmed on vastuolus või isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud andmete õigsuse. Andmete vastuolulisuse või puudulikkuse korral on andmete esitaja kohustatud esitama volitatud töötlejale õigete andmetega dokumendid.

 (7) Volitatud töötleja võib dokumentide kontrollimise tähtaega pikendada kuni kümne tööpäevani, teatades sellest andmete esitajale kirjalikult.

 (8) Andmete registrisse kandmise või sellest keeldumise otsusest teatab volitatud töötleja kirjalikult andmete esitajale pärast vastava otsuse tegemist. Keelduv otsus peab sisaldama viidet registreerimisest keeldumise põhjusele.

§ 15. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

 (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud andmed, millele on seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirang.

 (2) Registriandmed avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel ja lisaks sellele võib andmeid avaldada paberkandjal.

 (3) Juurdepääsupiiranguga andmete kasutamise õigus on riigiasutuse volitatud töötajal talle seaduse alusel pandud ülesande täitmiseks.

§ 16. Andmete registrist väljastamise kord

 (1) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud soovitud andmed, nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

 (2) Registrist väljastatakse andmeid tasuta ning taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või digitaalselt.

 (3) Registriandmete väljastamise üle peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

 (4) Juurdepääsupiiranguga andmeid registrist ei väljastata.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamise ja nendest teatamise kord

 (1) Registrisse kantud andmete muutumise või registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

 (2) Registris puudulike või ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need kohe või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtpäevaks. Volitatud töötleja on kohustatud parandama puudulikud või ebaõiged andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamise päevast arvates.

4. jagu Järelevalve, registri pidamise finantseerimine ning registri likvideerimine 

§ 18. Järelevalve registri pidamise üle

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsejärelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab vastavalt oma pädevusele Andmekaitse Inspektsioon.

 (2) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ja saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

 (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema määratud tähtajaks.

§ 19. Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

§ 20. Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» ja «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21. Raudteede riikliku registri ja raudteeveeremi riikliku registri andmete üleandmine

  «Raudteeseaduse» § 30 lõike 2 alusel asutatud raudteede riikliku registri ja § 31 lõike 3 alusel asutatud raudteeveeremi riikliku registri andmed loetakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas kantuks «Raudteeseaduse» § 67 lõike 7 alusel asutatud riiklikusse raudteeliiklusregistrisse.

§ 22. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.