Teksti suurus:

Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord

Vastu võetud 18.03.2004 nr 73
RT I 2004, 15, 111
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30212.09.2009

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Määrust kohaldatakse raudtee-ettevõtjale, kes taotleb enda määramist avalikku reisijateveoteenust osutavaks ettevõtjaks.

 (2) Raudtee-ettevõtja määrab avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks majandus- ja kommunikatsiooniminister.

 (3) Avalikku reisijateveoteenust osutavaks ettevõtjaks määratud raudtee-ettevõtja on vastavalt avalikustatud veoeeskirjale seaduses sätestatud alustel ja korras kohustatud osutama avalikul raudteel reisijateveoteenust igaühele.

§ 2. Taotlus

 (1) Taotluses esitatakse:
 1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
 2) raudtee reisijateveoteenuse ohutustunnistuse number, ohutustunnistuse väljaandmise ja kehtivuse pikendamise kuupäev;
 3) andmed raudteeveeremi kohta (raudteeveeremi liik, alaliik, raudteeliiklusregistri kood, tootjatehas ja väljalaskeaasta), millega ettevõtja kavatseb osutada raudtee reisijateveoteenust, ja kinnitus selle raudteeveeremi vastavuse kohta kehtestatud nõuetele;
 4) avalikuks kasutamiseks määratud raudtee osa, kus taotleja soovib avalikku reisijateveoteenust osutada.

 (2) Raudtee-ettevõtja peab taotlusele lisama lõike 1 punktis 3 nimetatud raudteeveeremi kohta selle kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise aruande (edaspidi kontrollimise aruanne) mitte varasema kui taotluse esitamise kalendriaastale eelnenud aasta seisuga.

 (3) Juhul kui raudtee-ettevõtjal puudub majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt heakskiidetud veoeeskiri reisijate veoks (edaspidi reisijateveoeeskiri), peab raudtee-ettevõtja koos taotlusega esitama majandus- ja kommunikatsiooniministrile heakskiitmiseks reisijateveoeeskirja.

§ 3. Taotluse läbivaatamine

  Taotlus vaadatakse läbi 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

§ 4. Puudused taotluses

 (1) Kui raudtee-ettevõtja jätab koos taotlusega esitamata § 2 lõikes 1 nõutud andmed, lõikes 2 ettenähtud kontrollimise aruande või lõikes 3 sätestatud juhul reisijateveoeeskirja või taotluses, kontrollimise aruandes või reisijateveoeeskirjas esineb puudusi, määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister raudtee-ettevõtjale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jätab majandus- ja kommunikatsiooniminister taotluse läbi vaatamata.

§ 5. Avalikku reisijateveoteenust osutavaks ettevõtjaks määramine

 (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on õigus taotlust menetledes küsida raudtee-ettevõtjalt taotlusega esitatud andmete kohta selgitusi ja Tehnilise Järelevalve Ametilt arvamust.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

 (2) Kui raudtee-ettevõtja taotlusega esitatud andmed, kontrollimise aruanne ja reisijateveoeeskiri vastavad kehtestatud nõuetele, määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister raudtee-ettevõtja oma käskkirjaga avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks.

 (3) Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramist käsitleva teadaande esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldamiseks Ametlikes Teadaannetes.

 (4) Lõikes 2 nimetatud käskkiri jõustub selle kohta Ametlikes Teadaannetes teadaande avaldamise päevast arvates või juhul, kui raudtee-ettevõtja reisijateveoeeskiri jõustub nimetatud teadaande avaldamisest hiljem, siis reisijateveoeeskirja jõustumisest arvates, arvestades «Raudteeseaduse» § 65 lõikes 5 veoeeskirja jõustumise kohta kehtestatud sätteid.

§ 6. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.