Teksti suurus:

Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2015
Avaldamismärge:

Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 18.03.2004 nr 72
RT I 2004, 15, 110
jõustumine 31.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30212.09.2009

Määrus kehtestatakse « Raudteeseaduse » § 9 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Määrust kohaldatakse raudtee-ettevõtjale, kes taotleb enda majandamisel oleva raudteeinfrastruktuuri määramist avalikuks kasutamiseks.

 (2) Raudteeinfrastruktuuri määrab avalikuks kasutamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister.

 (3) Avalikuks kasutamiseks määratud raudteeinfrastruktuuri (avalikku raudteed) majandav raudtee-ettevõtja peab tagama juurdepääsu enda majandamisel olevale raudteeinfrastruktuurile põhi- ja lisateenuste ning tasu, aja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kõigile raudtee-ettevõtjatele raudteeveoteenuse osutamiseks «Raudteeseaduses» sätestatud alustel ja korras.

§ 2. Taotlus

 (1) Taotluses esitatakse:
 1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
 2) raudteeinfrastruktuuri majandamise ohutustunnistuse number, ohutustunnistuse väljaandmise ja kehtivuse pikendamise kuupäev;
 3) andmed raudteeinfrastruktuuri kohta, mille avalikuks kasutamiseks määramist raudtee-ettevõtja taotleb – raudtee asukoht, tähised, piirid ja pikkus, raudteeliiklusregistri kood, raudteeinfrastruktuuri tehnoseisundi lühiiseloomustus taotluse esitamise ajal ning kinnitus raudteeinfrastruktuuri vastavuse kohta kehtestatud nõuetele;
 4) raudteeinfrastruktuuri kasutamise mahu ja käibe andmed taotluse esitamisele eelneva kolme aasta kohta ning prognoos järgnevaks kolmeks aastaks.

 (2) Raudtee-ettevõtja peab taotlusele lisama lõike 1 punktis 3 nimetatud raudteeinfrastruktuuri kohta raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise aruande (edaspidi kontrollimise aruanne) mitte varasema kui taotluse esitamise kalendriaastale eelnenud aasta seisuga.

 (3) Juhul kui raudtee-ettevõtjal puudub majandus- ja kommunikatsiooniministri heakskiidetud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tegevuseeskiri (edaspidi tegevuseeskiri), peab raudtee-ettevõtja koos taotlusega esitama majandus- ja kommunikatsiooniministrile heakskiitmiseks tegevuseeskirja.

§ 3. Taotluse läbivaatamine

  Taotlus vaadatakse läbi kuuekümne päeva jooksul, arvates taotluse esitamisest.

§ 4. Puudused taotluses

 (1) Kui raudtee-ettevõtja jätab koos taotlusega esitamata § 2 lõikes 1 nõutud andmed, § 2 lõikes 2 ettenähtud kontrollimise aruande või § 2 lõikes 3 sätestatud juhul tegevuseeskirja või taotluses, kontrollimise aruandes või tegevuseeskirjas esineb muid puudusi, määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister raudtee-ettevõtjale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jätab majandus- ja kommunikatsiooniminister taotluse läbi vaatamata.

§ 5. Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramine

 (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on õigus taotlust menetledes küsida taotlusega esitatud andmete kohta raudtee-ettevõtjalt selgitusi ja Tehnilise Järelevalve Ametilt arvamust.
[RT I 2009, 45, 302 - jõust. 12.09.2009]

 (2) Kui raudtee-ettevõtja taotlusega esitatud andmed, kontrollimise aruanne ja tegevuseeskiri vastavad kehtestatud nõuetele, määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister raudtee-ettevõtja majandamisel oleva raudteeinfrastruktuuri oma käskkirjaga avalikuks kasutamiseks.

 (3) Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramist käsitleva teadaande esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldamiseks Ametlikes Teadaannetes.

 (4) Lõikes 2 sätestatud käskkiri hakkab kehtima selle kohta Ametlikes Teadaannetes teadaande avaldamisest arvates või juhul, kui raudtee-ettevõtja tegevuseeskiri jõustub nimetatud teadaande avaldamisest hiljem, siis tegevuseeskirja jõustumisest arvates, arvestades «Raudteeseaduse» § 55 lõikes 5 tegevuseeskirja jõustumise kohta kehtestatud sätteid.

§ 6. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2004. a.