Teksti suurus:

Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade riikliku pensionikindlustuse vahenditesse või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2020, 4

Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade riikliku pensionikindlustuse vahenditesse või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

Vastu võetud 20.12.2007 nr 261
RT I 2007, 72, 448
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2009RT I 2009, 45, 30312.09.2009
13.02.2014RT I, 20.02.2014, 323.02.2014
19.03.2015RT I, 26.03.2015, 601.04.2015
01.12.2016RT I, 08.12.2016, 201.01.2017
18.12.2020RT I, 29.12.2020, 301.01.2021

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 lõike 21 alusel.
[RT I, 20.02.2014, 3 - jõust. 23.02.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõiguste rahalisteks vahenditeks ümberarvutamise ja nende summade riikliku pensionikindlustuse vahenditesse või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi ülekandmise ning vastavate andmete edastamise ja arvestuse pidamise kord, arvestades Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.03.1968, lk 1–7) (edaspidi personalieeskirjad).
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeem – pensioniskeem personalieeskirjade V jaotise 3. peatüki VIII lisa tähenduses;
  2) rahalised vahendid – personalieeskirjade VIII lisas sätestatud pensioniõiguste rahaline väärtus, «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 421 lõikes 1 nimetatud vanaduspensioni õiguste rahaline väärtus või «Kogumispensionide seaduse» § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud kogumispensioni osakute väärtus ning §-s 31 nimetatud pensioni investeerimiskontol olev summa ja selle konto kaudu soetatud finantsvara väärtus.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

2. peatükk TEABE HALDAMINE JA RAHALISTE VAHENDITE ÜLEKANDED 

1. jagu Teabe edastamine ja rahaliste vahendite ülekandmine Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist riikliku pensionikindlustuse vahenditesse 
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist laekuv teave ja selle haldamine

  Sotsiaalkindlustusamet teavitab 15 tööpäeva jooksul Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist isiku pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ülekandmise teate saamisest:
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  1) Maksu- ja Tolliametit nimetatud rahaliste vahendite eeldatavast laekumisest, edastades «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-s 3 sätestatud pensionikindlustatu (edaspidi pensionikindlustatu) isikuandmed ja laekuva summa suuruse;
  2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  3) Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemi rahaliste vahendite vastuvõtmise valmidusest, edastades andmed Maksu- ja Tolliameti tulukonto ja viitenumbri kohta.

§ 4.   Laekunud summa arvutamine
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (1) Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist rahaliste vahendite laekumisel Maksu- ja Tolliameti tulukontole kannab Maksu- ja Tolliamet eelnimetatud vahendid 15 tööpäeva jooksul riigieelarve riikliku pensionikindlustuse vahenditesse.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Andmed riikliku pensionikindlustuse eelarvesse laekunud rahaliste vahendite kohta kantakse sotsiaalkaitse infosüsteemi.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

2. jagu Teabe edastamine ja rahaliste vahendite ülekandmine Eesti pensionisüsteemist Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi 

§ 5.   Pensioniõiguste ümberarvutamine rahalisteks vahenditeks

  (1) Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist pensionikindlustatu kohta tema pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite ülekandmise teate saamisel arvutab Sotsiaalkindlustusamet «Riikliku pensionikindlustuse seaduses» sätestatud vanaduspensioni õigused rahalisteks vahenditeks määruse §-s 6 toodud valemi alusel.

  (2) Kui pensionikindlustatu on kohustatud isik või oli kohustatud isik, kelle kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus on lõppenud seoses kogumispensionide seaduse §-s 273 nimetatud makse tasumisest vabastamise avalduse esitamisega, teavitab Sotsiaalkindlustusamet lõikes 1 nimetatud teatest viivitamata registripidajat.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (21) Kui lõikes 2 nimetatud isikule on avatud pensioni investeerimiskonto, on ta kohustatud selle konto kaudu soetatud finantsvara võõrandama, sealhulgas lõpetama finantsvara soetamisel sõlmitud lepingud, ning teavitama Sotsiaalkindlustusametit oma pensioni investeerimiskontol oleva summa suurusest.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Registripidaja esitab Sotsiaalkindlustusametile andmed isiku pensionikontol olevate kõigi osakute tagasivõtmishinna kohta kolme tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud teate saamisest arvates või lõikes 21 nimetatud juhul Sotsiaalkindlustusametilt vastava päringu saamisest arvates.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Sotsiaalkindlustusamet arvutab Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi ülekantavad rahalised vahendid teavitamise päeva seisuga, summeerides käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 21 ja 3 nimetatud väärtused.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Sotsiaalkindlustusamet teavitab Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi viivitamata lõikes 1 nimetatud teates soovitud andmetest, sealhulgas lõikes 4 nimetatud ülekantavate rahaliste vahendite väärtusest.

§ 6.   Valem vanaduspensioni õiguste ümberarvutamiseks rahalisteks vahenditeks

  (1) Sotsiaalkindlustusamet arvutab vanaduspensioni õigused ümber rahalisteks vahenditeks, kasutades järgmist valemit:

kus
S = 12 ⸱ (b⸱n1 + c⸱n2 + d⸱n3)
ja

kus

kus
– (tx) aastat edasilükatud m korda aastas perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
    – (tx) aastat edasilükatud perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
äx            – perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
   – perioodil x-st (tx)-ni perioodi alguses makstava annuiteedi aktuaarne nüüdisväärtus vanuses x,
kpx          – tõenäosus, et isik, kes on vanuses x, elab vanuseni (x + k),
t–x px       – tõenäosus, et isik, kes on vanuses x, elab vanuseni (x + tx) ehk vanuseni t,

R – vanaduspensioni õigustele vastavad rahalised vahendid,
S – pensionikindlustatu pensioni suurus,
b – pensionikindlustatu pensioniõiguslike staažiaastate summa,
c – pensionikindlustatu kindlustusosakute summa,
d – pensionikindlustatu ühendosakute summa,
n1 – pensioniõigusliku staažiaasta aastahinde väärtus arvutamise hetkel,
n2 – pensionikindlustatu kindlustusosaku aastahinde väärtus arvutamise hetkel,
n3 – pensionikindlustatu ühendosaku aastahinde väärtus arvutamise hetkel,
t – pensionikindlustatu vanus hetkel, mil algavad pensioniväljamaksed,
x – pensionikindlustatu vanus rahaliste vahendite arvutamise hetkel,
ω – suremustabelites kasutatav maksimaalne vanus,
k – summeerimisindeks,
v – diskonteerimiskordaja,
m – kordade arv, mitu korda aasta jooksul väljamakset tehakse, m = 12.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Lõikes 1 toodud valemis kasutatav intressimäär on Euroopa ühenduste statistikaameti (Eurostat) igal aastal avaldatav euro-piirkonna riikide 10-aastase tähtajaga valitsusvõlakirjade intressimäärade keskmine.

  (3) Lõikes 1 toodud valemi arvutused põhinevad Statistikaameti viimati avaldatud meeste ja naiste ühtse elutabeli näitajatel.

§ 7.   Rahaliste vahendite arvutamine ja kandmine Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi

  (1) Kinnituse saamisel Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemist selle kohta, et isik soovib tema pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite ülekandmist Eesti pensionisüsteemist Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi, arvutab Sotsiaalkindlustusamet § 6 alusel rahaliste vahendite suuruse ümber ülekande tegemise päeva seisuga.

  (2) Kui pensionikindlustatu on § 5 lõikes 2 nimetatud isik, teavitab Sotsiaalkindlustusamet viivitamata registripidajat lõikes 1 nimetatud kinnituse saamisest. Registripidaja korraldab viie tööpäeva jooksul teate saamisest arvates isiku pensionikontol olevate kõigi osakute tagasivõtmise vastavalt kogumispensionide seaduses sätestatule ning kannab vastava summa viivitamata üle Sotsiaalkindlustusametile.

  (3) Kui pensionikindlustatu on § 5 lõikes 21 nimetatud isik, teavitab Sotsiaalkindlustusamet teda viivitamata lõikes 1 nimetatud kinnituse saamisest. Isik laseb viie tööpäeva jooksul teate saamisest arvates talle pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusel kanda sellel kontol oleva summa üle Sotsiaalkindlustusametile, viimase näidatud pangakontole.

  (4) Enne ülekande tegemist kontrollib isikule pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutus, et kogu selle konto kaudu soetatud finantsvara on võõrandatud, sealhulgas finantsvara soetamisel sõlmitud lepingud lõppenud ja võõrandamise käigus saadud raha pensioni investeerimiskontole laekunud. Käesolevas lõikes sätestatud võõrandamise ja raha laekumise tingimust ei kohaldata sellise finantsvara suhtes, mille võõrandamine, sealhulgas finantsvara soetamisel sõlmitud lepingu lõpetamine, ei ole teise osalise suhtes pankrotimenetluse algatamise, krediidiasutuse suhtes väljakuulutatud moratooriumi või kriisilahendusmenetluse algatamise, kindlustusandjale kehtestatud erirežiimi või õigusaktides sätestatud muu tagajärgedelt sarnase sündmuse või toimingu tõttu seaduse kohaselt võimalik. Nimetatud põhjuste äralangemise järel pensioni investeerimiskontole laekuva raha suhtes kohaldatakse lõikes 7 sätestatut.

  (5) Kui lõikes 3 nimetatud isiku pensionikontol on osakuid, teavitab Sotsiaalkindlustusamet viivitamata registripidajat lõikes 1 nimetatud kinnituse saamisest ja lõikes 3 sätestatud raha laekumisest. Registripidaja korraldab lõike 2 teises lauses sätestatud korras osakute tagasivõtmise ja Sotsiaalkindlustusametile ülekande tegemise.

  (6) Kui § 5 lõikes 2 või 21 nimetatud isiku pensionikontol on osakuid, mille tagasivõtmine on investeerimisfondide seaduse alusel keelatud, kohaldatakse nende osakute suhtes lõigetes 2 või 5 sätestatut pärast seda, kui osakute tagasivõtmise piirangud on ära langenud. Lõike 2 teises lauses sätestatud tähtaega arvestatakse nimetatud piirangute äralangemisest.

  (7) Kui § 5 lõikes 21 nimetatud isiku pensioni investeerimiskontole laekub pärast Sotsiaalkindlustusametile lõikes 3 sätestatud ülekande tegemist raha, laseb isik talle pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusel kanda selle lõikes 3 sätestatud korras üle Sotsiaalkindlustusametile.

  (8) Sotsiaalkindlustusamet kannab käesolevas paragrahvis nimetatud summad viie tööpäeva jooksul nende laekumisest arvates Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemi vastavale arvelduskontole ning teavitab nimetatud summade ülekandmisest Maksu- ja Tolliametit.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 8.   Pensioniõiguste ülekandmisega seonduvad kulud
[Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlused

  Määruses sätestatu laieneb kõigile pensioniõiguste ülekandmise taotlustele, mis on esitatud pärast 1. maid 2004. a.

§ 91.   Erisused enne 1. jaanuari 2021. a esitatud taotluste menetlemisel

  Kui pensioniõiguste ülekandmise taotlus on esitatud enne 1. jaanuari 2021. a, kohaldatakse sellele varem kehtinud korda.
[RT I, 29.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json