Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 46, 308

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 03.09.2009 nr 151

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõikega 7.

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434; 2008, 36, 217) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõikega 7.»;

2) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) õppekirjanduse alamregister.»;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutuste alamregistri, õppekavade ja koolituslubade alamregistri ning õppekirjanduse alamregistri andmed on avalikult kättesaadavad vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.»;

4) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrist väljavõtete saamiseks esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega seadusele või välislepingule ning selle isiku või asutuse nimi, kellele andmed esitada.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

(1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmed säilitatakse alaliselt.

(2) Registri alusdokumente säilitatakse kuni registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmete arhiveerimiseni. Arhiveeritud registriandmete alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt «Arhiiviseaduse» §-dele 34 ja 35.

(3) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse andmehoidlas.»;

6) paragrahvi 12 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) lõpudokumendi väljaandnud õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;
2) lõpudokumendi väljaandnud õppeasutuse registreerimise kood või õppeasutuste registreerimise koodid või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood või õppeasutuste pidajate registrikoodid;»;

7) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse esitavad andmeid põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus (käesolevas peatükis edaspidi õppeasutused).»;

8) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutused esitavad andmeid haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri volitatud töötleja.»;

9) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmed võimaldavad:
1) tagada õpetajate kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse ja täiendamise võimaluste sihipärasemaks muutmist, õpetajate koolitusvajaduse prognoosimist ning õpetajate kvalifikatsiooni ja järelkasvu vajaduse prognoosimist;
2) toetada kõrgharidustasemel välishindamise läbiviimist, analüüsida õppejõudude arvu piisavust ning hinnata rahvusvahelistumise eesmärkide täitmist.»;

10) paragrahvi 16 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ning täitmata ametikohtade»;

11) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;»;

12) paragrahvi 18 lõike 3 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) ametikoht või ametikohad (õppejõud);
9) ametikoha täitmise viis;»;

13) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

« 111) kvalifikatsiooni nimetus;»;

14) paragrahvi 18 lõike 3 punktid 15 ja 16 sõnastatakse järgmiselt:

« 15) õpetatav(ad) õppeaine(d) ja õppeaine maht (EAP);
16) õppekeel(ed);»;

15) paragrahvi 18 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Alushariduse õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–11, 16, 17, 19–29 ja 32–38 nimetatud andmed.

(8) Lõike 1 punktis 38 nimetatud andmeid ei kanta alamregistrisse üld- ja kutsehariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.»;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Lõike 1 punktis 39 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.»;

17) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Andmevahetus

(1) Paragrahvi 18 lõike 1 punktides 2–5 ning lõike 3 punktides 2–5 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu rahvastikuregistrist.

(2) Paragrahvi 18 lõike 3 punktis 17 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti Teadusinfosüsteemist.»;

18) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikut tõendav dokument;»;

19) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« 21) töövõtuleping;
22) käsundusleping;»;

20) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tööstaaži tõendav dokument;»;

21) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutused ja kohalikud omavalitsusüksused esitavad andmeid õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri volitatud töötleja.

(2) Põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude §-s 18 toodud andmete muutumisest, välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks.

(3) Põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õpetajate andmete õigsust alamregistris iga aasta oktoobri, detsembri, veebruari ning aprilli 1.–5. kuupäeval.

(4) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õppejõudude andmete õigsust alamregistris iga aasta 10.–15. novembril 10. novembri seisuga.

(5) Huvikoolide pidajad kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobril 1. oktoobri seisuga.

(6) Koolieelsed lasteasutused kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 5.–10. novembril 5. novembri seisuga ja 5.–10. veebruaril 5. veebruari seisuga.

(7) Registri volitatud töötleja koostab andmete esitamise juhendi ning teeb selle kättesaadavaks vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.»;

22) paragrahvi 24 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) alaealiste komisjonide otsuste kohta.»;

23) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) digitaalne andmebaas kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste või üliõpilaste ning residentuuris, kutseõppes või eksternina õppijate ja lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;»;

24) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) digitaalne andmebaas alaealiste komisjonides langetatud otsuste üle arvestuse pidamiseks.»;

25) paragrahvi 26 lõike 1 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste ja üliõpilaste ning residentuuris, kutseõppes või eksternina õppijate ja lõpetajate kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:»;

26) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) sugu;»;

27) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) alaline elamisõigus või pikaajalise elaniku elamisluba;»;

29) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;»;

30) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

« 131) õppeasutuse registreerimise kood või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;»;

31) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19) õppevorm;»;

32) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

« 27) õppeasutuse filiaali või kolledži (õppekeskuse) nimi ja asukoht;»;

33) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 30 sõnastatakse järgmiselt:

« 30) õppeasutuse lõpetamisel väljaantud lõputunnistuse/diplomi/ühisdiplomi number;»;

34) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 32 ja 33 sõnastatakse järgmiselt:

« 32) õppekoormus (kood);
33) õppekoormuse muutus (kood) ja kuupäev;»;

35) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 46–49 järgmises sõnastuses:

« 46) lõputöö pealkiri originaal- ja eesti keeles;
47) lõputöö juhendaja isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
48) lõputöö juhendaja ees- ja perekonnanimi;
49) lõputöö kaitsmise kuupäev.»;

36) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) sugu;»;

37) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 47 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 60 sõnastatakse järgmiselt:

« 60) lasteasutuse rühma nimi ja liik (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);»;

39) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 63 sõnastatakse järgmiselt:

« 63) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühma töös;»;

40) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktidega 68–70 järgmises sõnastuses:

« 68) valitud gümnaasiumi riigieksam, eksamikeel ja eksami toimumise aeg (korraline/lisa);
69) valitud põhikooli eesti keele tasemeeksamiga ühitatud eesti keele (vene või muu õppekeelega koolis või klassis) eksam;
70) valitud ühiskonnaõpetuse eksami lisana toimuv «Eesti Vabariigi põhiseaduse» ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksam.»;

41) paragrahvi 28 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) õppekoormuse muutuse käskkiri.»;

42) paragrahvi 28 täiendatakse punktidega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

« 13) eksternõppesse asumise käskkiri;
14) nõustamiskomisjoni otsus koolikohustuse edasilükkamise kohta.»;

43) paragrahvi 29 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, alaealiste komisjonid, huvikoolide pidajad ning nõustamiskomisjonid. Ühisõppekava korral esitab õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse andmeid ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.»;

44) paragrahvi 29 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Alusharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–10, 12, 16, 19, 25, 41, 60, 61 ja 65 nimetatud andmed. Punktis 62 nimetatud andmed kannavad registrisse nõustamiskomisjonid.»;

45) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–49 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta.

(8) Paragrahvi 26 lõike 2 punktides 63 ja 64 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduskooli juures moodustatud koolieelikute ettevalmistusrühmades osalevate õpilaste kohta.»;

46) paragrahvi 30 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Alaealiste komisjonid, nõustamiskomisjonid, õppeasutused, kohalikud omavalitsusüksused, huvikoolide pidajad ning krediidiasutused esitavad andmeid õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri volitatud töötleja.

(2) Põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest.»;

47) paragrahvi 30 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Koolieelsed lasteasutused kinnitavad andmete õigsust alamregistris igal aastal 5.–10. novembril 5. novembri seisuga ja 5.–10. veebruaril 5. veebruari seisuga. Nõustamiskomisjonid kinnitavad andmete õigsust alamregistris 5 tööpäeva jooksul pärast komisjoni otsuse langetamist.»;

48) paragrahvi 31 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmed kantakse arhiivi, kui:
1) õpilane, üliõpilane, ekstern või arst-resident lõpetab õppeasutuse;
2) õpilane, üliõpilane, ekstern või arst-resident arvatakse õppeasutuse nimekirjast välja mingil muul põhjusel.»;

49) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning koolitusloa olemasolu kontrollimiseks.»;

50) paragrahvi 33 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 34 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õppeasutuste alamregistrisse kantakse alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste andmed.»;

52) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktidega 161–164 järgmises sõnastuses:

« 161) põhikooli lõpueksamite ning gümnaasiumi riigieksamite kontaktisikute andmed;
162) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse filiaalide või kolledžite (õppekeskuste) nimed ja asukohad;
163) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse majandusaasta aruanne;
164) andmed kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse institutsioonilise akrediteerimise kohta;»;

53) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

54) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktidega 221–224 järgmises sõnastuses:

« 221) gümnaasiumi riigieksami eksamiruumide arv õppeainete kaupa;
222) põhikooli eksamivalikute arv õppeainete kaupa;
223) põhikooli eksamiruumide arv (võõrkeelte eksamite puhul);
224) põhikooli võõrkeelte eksamite suulise osa toimumise aeg ja gruppide arv.»;

55) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide puhul haridustase;»;

56) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 31 ja 32 sõnastatakse järgmiselt:

« 31) koolieelikute ettevalmistusrühmade arv õppekeele ja nädala tööpäevade arvu järgi;
32) koolieelikute ettevalmistusrühmade töö pikkus kuudes õppeaasta jooksul;»;

57) paragrahvi 361 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutused esitavad andmeid õppeasutuste alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri volitatud töötleja.»;

58) paragrahvi 361 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Koolieelsete lasteasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–16, 18, 35, 38–40 ja 44 ning § 35 lõike 2 punktides 25–30 ja 33–38 nimetatud andmed.»;

59) paragrahvi 361 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 162–164 ja 18 nimetatud andmed.

(7) Paragrahvi 35 lõike 2 punktides 31 ja 32 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduskoolide puhul.»;

60) paragrahvi 37 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;»;

61) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- või huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide, koolituslubade, õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse ja akrediteerimise tulemuse kohta.»;

62) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) märge ühisõppekava kohta;»;

63) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;»;

64) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) ISCED97 astme kood ja õppekava rühma kood;»;

65) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 62 järgmises sõnastuses:

« 62) õppekavagrupp (kõrgharidus);»;

66) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) õppekava kinnitamise kuupäev õppeasutuses, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise kuupäev;»;

67) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19) õppevormid;»;

68) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21) õppekava praktika maht (EAP);»;

69) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

« 23) vastavus riiklikule õppekavale;»;

70) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktidega 311 ja 312 järgmises sõnastuses:

« 311) koolitusloa käskkirja kuupäev;
312) koolitusloa käskkirja number;»;

71) paragrahvi 39 lõike 1 punktid 35 ja 36 sõnastatakse järgmiselt:

« 35) õppeasutuse filiaali või kolledžite (õppekeskuse) nimi;
36) dokumentide esitaja;»;

72) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktidega 39–43 järgmises sõnastuses:

« 39) õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse kehtivuse periood (alguskuupäev ja tähtajalise õiguse korral lõppkuupäev);
40) andmed kutseeksami kohta;
41) vormikohane õppekava koondfail;
42) õppekava moodulid ja valikmoodulid;
43) õpetajakoolituse tunnus.»;

73) paragrahvi 39 lõike 1 punktid 10, 11, 14, 16, 18, 20, 25–28 ja 38 tunnistatakse kehtetuks;

74) paragrahvi 40 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haridus- ja teadusminister moodustab kõrghariduse õppekavade ja programmide liigitamise ja nõuetele vastavuse hindamise komisjoni (edaspidi kõrghariduse õppekavakomisjon) ning kutsehariduse õppekavade liigitamise komisjoni (edaspidi kutsehariduse õppekavakomisjon).»;

75) paragrahvi 40 lõikes 3 asendatakse sõna «komisjoni» sõnadega «kõrghariduse õppekavakomisjoni ja kutsehariduse õppekavakomisjoni»;

76) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppeasutused ning huvikoolide pidajad esitavad andmeid õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri volitatud töötleja.»;

77) paragrahvid 411 ja 412 sõnastatakse järgmiselt:

« § 411. Kõrgharidustaseme õppekavade ja residentuuri programmide registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

(1) Kõrghariduse omandamist võimaldav õppeasutus esitab õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks või muutmiseks elektrooniliselt taotluse ning lisab sellele:
1) vormikohase õppekava koondfaili ning õppekava õpiväljundite ja Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruses nr 178 «Kõrgharidusstandard» kirjeldatud kõrgharidustaseme astme õpiväljundite võrdluse ja muud andmed või
2) residentuuri programmi tervikteksti.

(2) Registri vastutav töötleja kontrollib taotlusdokumentide vastavust õigusaktidele ning vastavalt õppekavakomisjoni otsusele registreerib nõuetele vastavad õppekavad ja residentuuri programmid elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

(3) Ühisõppekava korral esitab ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus elektrooniliselt alamregistrisse taotluse koos vormikohase ühisõppekava koondfailiga, andmed õppejõudude kvalifikatsiooni ja koormuse õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavuse kohta, ühisõppekava koostöölepingu ning, kui osa ühisõppekavast viiakse läbi välisriigi õppeasutuses, «Ülikooliseaduse» § 221 punktidele 3 ja 4 vastavust tõendavad dokumendid. Registri vastutav töötleja kontrollib ühisõppekava, ühisõppekava koostöölepingu ja taotluste vastavust õigusaktidele ning vastavalt õppekavakomisjoni otsusele registreerib nõuetele vastava ühisõppekava elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Ühisõppekava registreerimise aeg pikeneb ekspertiisi tegemise aja, kuid kuni 2 kuu võrra.

§ 412. Riigikutseõppeasutuste õppekavade ja erakutseõppeasutuste ning munitsipaalomandis olevate kutseõppeasutuste kutsehariduse õppekavade koolituslubade taotlusdokumentide esitamise, menetlemise ja registreerimise kord

(1) Riigikutseõppeasutused, erakutseõppeasutused ja munitsipaalomandis olevad kutseõppeasutused esitavad elektrooniliselt alamregistrisse pdf (Portable Document Format) formaadis õppekava ning koolitusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale. Menetluse alguseks loetakse õppekava registrisse esitamise aega.

(2) Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete koosseisu vastavust õigusaktidele ning suunab õppekava Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse hinnangu saamiseks.

(3) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus annab õppekavale hinnangu, kontrollides õppekava ning pedagoogide vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

(4) Nõuetele vastava õppekava suunab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus registri vastutavale töötlejale, kes kannab riigikutseõppeasutuse õppekava registrisse. Erakutseõppeasutuse ja munitsipaalomandis oleva kutseõppeasutuse õppekava suunab registri vastutav töötleja haridus- ja teadusministri moodustatud koolituslubade komisjoni. Koolitusloa väljastamisel ministri käskkirja alusel registreerib registri vastutav töötleja õppekava registris.

(5) Õppekavale antakse kood rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED97) järgi. Kui õppekava koostamise aluseks ei ole riiklik õppekava, määrab nimetatud koodi haridus- ja teadusministri moodustatud õppekavakomisjon.

(6) Õppekava menetlemise aeg on kuni 3 kuud. Juhul kui erakutseõppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb õppekava menetlemise aeg kuni 2 kuu võrra.»;

78) paragrahv 413 tunnistatakse kehtetuks;

79) paragrahvi 42 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrile esitavad andmeid õppekavade, programmide ja koolituslubade alusel haridust andvad õppeasutused. Ühisõppekava korral esitab õppekavade ja koolituslubade alamregistrile andmeid ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.

(2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31 ning 37 nimetatud andmed.

(3) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 1, 2–4, 9, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 29–31 ja 36 toodud andmed.

(4) Kutsehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 61, 62, 17, 32–34, 39 ja 42 toodud andmeid.

(5) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 61, 23, 40 ja 43 nimetatud andmeid.

(6) Huvihariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 4, 6, 62, 9–23, 30–35 ja 37–44 nimetatud andmeid.»;

80) määrust täiendatakse peatükiga 71 järgmises sõnastuses:

«71. peatükk
ÕPPEKIRJANDUSE ALAMREGISTER

§ 421. Õppekirjanduse alamregistri pidamise eesmärk

Õppekirjanduse alamregistri pidamise eesmärk on õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse (edaspidi õppekirjandus) kasutamise üle arvestuse pidamine.

§ 422. Õppekirjanduse alamregistri ülesehitus

Õppekirjanduse alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas õppekirjanduse üle arvestuse pidamiseks;
2) õppekirjanduse alamregistri digitaalne arhiiv.

§ 423. Õppekirjanduse alamregistrisse kantavate andmete koosseis

(1) Õppekirjanduse alamregistrisse kantakse õppekirjanduse kohta järgmised andmed:
1) õppekirjanduse liik (õpik, tööraamat, töövihik, muu);
2) õppeaine, mille õpetamiseks õppekirjandust kasutatakse;
3) riiklik õppekava, mille raames õppekirjandus kasutusele võetakse;
4) pealkiri;
5) autori nimi (nimed);
6) andmete esitaja nimi (füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi) või nimetus;
7) väljaandmise aasta;
8) standardnumber rahvusvahelises süsteemis (ISBN) või jadaväljaande standardnumber rahvusvahelises süsteemis (ISSN) (olemasolu korral);
9) retsensentide andmed;
10) kooliaste või klass, kus õppekirjandus kasutusele võetakse;
11) võõrkeelse õppekirjanduse puhul andmed, mitmenda võõrkeelena (A-, B- või C-keel) õpetamiseks õppekirjandus registreeritakse;
12) võõrkeele õppeks kasutatava õppekirjanduse puhul selle vastavus Euroopa Nõukogu kehtestatud keeleoskustasemele.

(2) Õppekirjanduse alamregistrisse andmete esitaja võib lisaks lõikes 1 loetletud andmetele õppekirjanduse alamregistrisse kanda ka muid õppekirjanduse kannet iseloomustavaid andmeid (veebilink, lühikirjeldus jne).

§ 424. Andmete esitajad ja alusdokumendid

(1) Õppekirjanduse alamregistrisse esitavad andmeid õppekirjanduse väljaandjad (edaspidi andmete esitaja).

(2) Õppekirjanduse väljaandjaks käesoleva määruse tähenduses on kõik juriidilised ja füüsilised isikud või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused:
1) kes valmistavad ning annavad Eestis välja õppekirjandust;
2) kelle tellimisel on välisriikides valmistatud õppekirjandust;
3) kes toovad sisse Eestis kasutamiseks õppekirjandust;
4) kes teevad õppekirjanduse digitaalselt üldsusele kättesaadavaks.

(3) Õppekirjanduse alamregistrisse andmete kandmise aluseks on õppekirjanduse registreerimistaotluses õppekirjanduse kohta esitatavad andmed.

§ 425. Andmete esitamise kord

(1) Andmete esitajad esitavad andmeid õppekirjanduse kohta õppekirjanduse alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri volitatud töötleja.

(2) Registri volitatud töötleja koostab andmete esitamise juhendi ning teeb selle kättesaadavaks vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.

(3) Paragrahvis 423 nimetatud andmete muutumisel teeb andmete esitaja vastavad muudatused õppekirjanduse alamregistris 10 tööpäeva jooksul alates muudatuste toimumisest.

§ 426. Eesti raamatukogude ühiskataloogi andmete kasutamine

Vastava tehnilise võimaluse olemasolul kuvab registri volitatud töötleja registrikande juures § 423 lõikes 1 loetletud andmeid, samuti teisi õppekirjandust iseloomustavaid andmeid (õppekirjanduse maht, köite liik, trüki liik, väljaandmise koht jne) kajastava väljavõtte Eesti raamatukogude ühiskataloogist ESTER.

§ 427. Registrikande kustutamine

(1) Registri volitatud töötleja kustutab õppekirjanduse alamregistri kande haridus- ja teadusministri käskkirja alusel.

(2) Registreeringu kustutamise teade saadetakse andmete esitajale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt õppekirjanduse väljaandja registris märgitud aadressil 10 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud käskkirja väljaandmisest arvates.»;

81) paragrahvi 43 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele. Järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu haldamise vastavuse üle seadusele, teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele teostab ning andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi lahendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.»;

82) paragrahvi 45 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.»;

83) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Paragrahvi 18 lõike 3 punktides 15 ja 16 nimetatud andmeid on õppeasutused kohustatud 2009. aastal esitama 10. oktoobriks.

(6) Paragrahvi 18 lõike 3 punktides 6 ja 12 nimetatud andmeid on õppeasutused kohustatud esitama alates 1. septembrist 2011. a.».

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json