Eurovoci märksõnad (näita)

24 RAHANDUS2436 riigirahandus ja eelarvepoliitikaeelarvepoliitikaeelarve

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

HALDUSÕIGUSRahandus

Teksti suurus:

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamise seadus (lühend - RES2LRS2009)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 46, 307

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.09.2009 otsus nr 527

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamise seadus

Vastu võetud 01.09.2009

§ 1.  Erisus teenuse eest arve esitamisel ja käibemaksu arvestamisel

  Teenuse eest, mille osutamine kestab kauem kui käibemaksu maksustamisperiood, on kuni 2009. aasta 31. detsembrini lubatud esitada arve ning arvestada käibemaksu kuni 2009. aasta 30. juunini osutatud teenuse eest 18-protsendise maksumääraga, sõltumata käibemaksuseaduse § 11 lõikes 4 sätestatust.

§ 2.  Käibedeklaratsiooni esitamine hilinemisega

  2009. aasta juulikuu käibedeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul ei rakendata maksukorralduse seaduse §-s 91 sätestatud sunniraha ja seda ei loeta maksuhalduri tegevuse takistamiseks maksukorralduse seaduse § 154 mõistes, kui see deklaratsioon on esitatud hiljemalt 2009. aasta 30. septembril.

§ 3.  Puuduste kõrvaldamine käibedeklaratsioonis

  2009. aasta juulikuu käibedeklaratsioonis käibemaksumäära tõusuga seotud puuduste kõrvaldamata jätmisel ei rakendata kuni 2009. aasta 30. septembrini maksukorralduse seaduse §-s 91 sätestatud sunniraha.

§ 4.  Maksumaksja tegevus käibemaksu deklareerimisel ja tasumisel

  Kui maksumaksja arvutas 2009. aasta juulikuu käibedeklaratsioonis ja tasus selle deklaratsiooni alusel ekslikult käibemaksu 18 protsenti maksustatavast väärtusest, ei loeta tema tegevust maksude maksmisest kõrvalehoidumiseks maksukorralduse seaduse § 1531 mõistes.

§ 5.  Füüsilisest isikust ettevõtja käive

  Füüsilisest isikust ettevõtja, kes käibemaksu arvestamisel lähtub käibemaksuseaduse §-s 44 sätestatud erikorrast, võib maksta käibemaksu 18-protsendises määras pärast 2009. aasta 1. juulit toimunud käibe osas juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2009. aasta 1. juulit.

§ 6.  Lihtsustatud arvel märgitud käibemaksusumma

  Käibemaksuseaduse § 37 lõike 9 alusel väljastatud lihtsustatud arvel märgitud käibemaksusumma võib kuni 2009. aasta 30. septembrini olla arvestatud 18-protsendise maksumääraga ning erineda käibedeklaratsioonis deklareerimisele ja tasumisele kuuluvast käibemaksusummast, mis on arvestatud 20-protsendise maksumääraga.

§ 7.  Kauba ja teenuse hinna avaldamine

  (1) Kuni 2009. aasta 30. septembrini rakendatakse tarbijakaitseseaduse § 7 selliselt, et maksmisele kuuluv summa võib olla kuni 1,7 protsenti suurem kui kaubale või selle müügipakendile märgitud või kauba vahetusse lähedusse välja pandud müügihind või ühikuhind.

  (2) Kuni 2009. aasta 30. septembrini rakendatakse tarbijakaitseseaduse § 8 selliselt, et maksmisele kuuluv summa võib olla kuni 1,7 protsenti suurem kui teenuse osutamise kohta välja pandud pakutavate teenuste hinnakirjas või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldavas muus dokumendis märgitud müügihind või ühikuhind.

§ 8.  Teenuse hinna muutmine

  2009. aasta 1. juulil jõustunud käibemaksuseaduse § 15 lõike 1 muudatusest tulenevalt võib isik, kelle poolt osutatava teenuse hinna määramise kohustuslikud reeglid sätestatakse seaduses või seaduse alusel, osutada nimetatud teenust kuni 1,7 protsenti kõrgema hinnaga seaduses või seaduse alusel sätestatud kohustusliku kooskõlastamise, nõusoleku taotlemise, teavitamise või avaldamise reegleid järgimata, kui tema poolt osutatava teenuse hind oli määratud koos käibemaksuga.

§ 9.  Kestvuslepingus kokku lepitud hinna muutmine

  Enne 2009. aasta 1. juulit sõlmitud kestvuslepingus koos käibemaksuga kokku lepitud lõpphinda võib tulenevalt käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 tehtud ning 2009. aasta 1. juulil jõustunud muudatusest ühepoolselt tõsta kuni 1,7 protsendi võrra, kui:
  1) pooled ei ole enne käesoleva paragrahvi jõustumist kokku leppinud teisiti või
  2) asja või teenuse müüja ei ole enne käesoleva paragrahvi jõustumist teatanud lõpphinna muutmata jätmisest.

§ 10.  Kahju hüvitamine

  (1) Isik võib kuni 2009. aasta 31. oktoobrini taotleda seoses käibemaksuseaduse § 15 lõike 1 muudatuse jõustumisega 2009. aasta 1. juulil tekkinud täiendavate tööjõukulude hüvitamist, kui ta tõendab järgmist:
  1) täiendava kulu tegemine oli vältimatult vajalik muutunud käibemaksumäära õigeaegseks rakendamiseks ja
  2) kulu oleks jäänud tegemata, kui käibemaksumäära tõusu sätestanud seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahele oleks jäänud pikem ajavahemik.

  (2) Kahju hüvitamise taotluse vaatab Rahandusministeerium läbi 30 päeva jooksul selle saamisest arvates.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada taotluste läbivaatamise korra.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014 , Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „Rahandusminister“ sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister“.]

§ 11.  Käibemaksuseaduse muutmine

  Tunnistada kehtetuks käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554; 2009, 35, 232) § 15 lõige 7.

§ 12.    Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

  Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I 2009, 35, 232) § 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

  « (5) Käesoleva seaduse rakendamine sätestatakse selle seaduse rakendamise seaduses.»

§ 13.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva seaduse § 1–8, 11 ja 12 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. juulist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json