Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 73, 1077

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 16.09.2009 nr 96

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrust nr 38 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 35, 511, 2009, 34, 440) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise kulud;»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõnu «muutmise kulud» tekstiga «ning sellega seotud sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud üks kord programmperioodi jooksul»;

3) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14–16 järgmises sõnastuses:

« 14) navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud;
15) sadama süvendamise tehnika ostmise kulud;
16) kütuseveoki ostmise kulud.»;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktist 11 jäetakse välja sõnad «ning portatiivse külmutus- ja jahutusseadme ostmise»;

5) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) külmikveoki ostmise kulu.»;

6) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) turistide teenindamiseks veekogule kalapüügisilla või ujuvkai rajamise kulud ning turistide teenindamiseks vajalikus mahus veekogu ja kaldaääre puhastamise kulud;»;

7) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) jõe- ja järvepargase, parvsauna, kanuu, süsta, aerupaadi ning ajaloolise veesõiduki hulka kuuluva aluse, sealhulgas lodja, uisu, haabja ja vene ostmise ja ehitamise kulud ning nimetatud veesõidukitele päästevarustuse ostmise kulud.»;

8) paragrahvi 6 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevusi toetatakse, kui need viiakse ellu olemasoleva kalasadama või lossimiskoha territooriumil, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus.

(8) Lõike 1 punktides 15 ja 16 nimetatud kulu on abikõlblik, kui taotleja on § 10 lõikes 4 või 5 nimetatud isik või kohalik omavalitsusüksus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus. Lõike 1 punktis 15 nimetatud kulu on abikõlblik üks kord ühes kalanduspiirkonnas programmperioodi jooksul.»;

9) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19) mootorsõiduki ostmise või liisimise kulu, välja arvatud § 6 lõike 1 punktides 15 ja 16 ning § 6 lõike 2 punktides 7 ja 12 nimetatud kulu;»;

10) paragrahvi 16 lõige 16 sõnastatakse järgmiselt:

« (16) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates § 27 lõikes 5 nimetatud tähtaja möödumisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015.»;

11) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 18 järgmises sõnastuses:

« (18) Projektitoetuse taotlemise korral § 6 lõike 3 punktis 8 nimetatud kulude hüvitamise toetuse saamise korral tagab toetuse saaja, et asjakohast veesõidukit ei kasutata kutseliseks kalapüügiks ning päästevarustust ei kasutata kutselist kalapüüki teostava veesõiduki pardal.»;

12) paragrahvi 19 preambulit täiendatakse pärast sõna «Ametile» tekstiosaga «2009. aastal jooksvalt ja»;

13) paragrahvi 27 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse aastaeelarve jääk kandub kuni 2011. aastani üle järgmise aasta eelarvesse. Aastal 2011 võib põllumajandusminister vajaduse korral ette näha meetme eelarve muutmise.»;

14) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna «päevarahade» sõnaga «päevaraha»;

15) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) koopia tegevusgrupi tööruumi kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulu tõendatavatest dokumentidest;»;

16) lisa 2 osa 2 rida koodinumbriga 2.1.6 sõnastatakse järgmiselt:

«2.1.6 Kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise kulud»;

17) lisa 2 osa 2 rida koodinumbriga 2.1.8 sõnastatakse järgmiselt:

«2.1.8 Kalasadama või lossimiskoha kai laiendamise, uuendamise ja tehnosüsteemi muutmise kulud ning sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee ühekordse süvendamise kulud»;

18) lisa 2 osa 2 täiendatakse ridadega koodinumbritega 2.1.14–2.1.16 järgmises sõnastuses:

«2.1.14 Navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud
2.1.15 Sadama süvendamise tehnika ostmise kulud
2.1.16 Kütuseveoki ostmise kulud»;

19) lisa 2 osa 2 rida koodinumbriga 4.3.3 sõnastatakse järgmiselt:

«4.3.3 Turistide teenindamiseks veekogule kalapüügisilla või ujuvkai rajamise kulud ja turistide teenindamiseks vajalikus mahus veekogu ja kaldaääre puhastamise kulud»;

20) lisa 2 osa 2 rida koodinumbriga 4.3.8 sõnastatakse järgmiselt:

«4.3.8 Alljärgnevalt nimetatud veesõidukite ja nendega sarnaste veesõidukite ostmise ja ehitamise kulud:
– jõe- ja järvepargas, parvsaun;
– kanuu, süst, aerupaat ning
– ajalooline veesõiduk (nt kale, lodi, uisk, haabjas, vene jne)
ning nimetatud veesõidukitele päästevarustuse ostmise kulud»;

21) lisa 3 osa 3 täiendatakse normitehnilise märkusega 24 järgmises sõnastuses:

«24 Strateegia viienda tegevussuuna ehk koolitustegevuste projektitoetuse taotluse puhul täidetakse valikuliselt read 1.1–3.4 ja täidetakse read 4.1–4.3; 5.1; 6.1–6.4.1; 6.12.6 ja 6.13.3. Punktis 6.3 nimetatakse muu hulgas ka projekti elluviimise algus- ja lõppaeg. Punktis 6.4.1 kirjeldatakse ka koolitusteenuse pakkuja kogemust, sh lisatakse materjalid, mis tõendavad, et koolitaja on koolitusasutus «Täiskasvanute koolituse seaduse» mõistes.»;

22) lisa 5 osa 2 punkti 5 «Tegevusgrupi eelarve» real koodinumbriga 1.2.1 asendatakse sõnad «strateegia väljatöötamisega» sõnadega «strateegia täiendamisega».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json