Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 75, 1094

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 “Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 21.09.2009 nr 91

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)».

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 2009, 10, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) füüsilise isiku poolt teostataval autoveol, juhul kui veos on jaemüügi pakendis, määratud isiklikuks või koduseks kasutamiseks, puhkuseks või sportimiseks. Kui veoseks on kergestisüttivad vedelikud, mida veetakse taastäidetavates anumates, mille täidab eraisik või mis on mõeldud eraisikule, ei tohi nende kogus ületada 60 liitrit anuma kohta ja 240 liitrit veoüksuse kohta. Jaemüügi pakend ei tohi lekkida. Jaemüügi pakendiks ei loeta paaki, vahekonteinerit ja suurpakendit;»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) saadetistel ehitus- või tsiviilehitusplatsidele või sealt tagasi või uurimise, remondi ja hooldusega seotud veostel. Selliste veoste kogus ei tohi ületada 450 liitrit pakendi kohta ja maksimaalne kogus ei tohi ületada lisas 2 toodud väikeses koguses ohtliku aine autoveo koguseid. Ettevõtja peab tarvitusele võtma vajalikke meetmeid mis tahes veose lekkimise vältimiseks. Nimetatud erandeid ei kohaldata klass 7 veoste veol.
Käesolevas punktis nimetatud ettevõtja poolt iseenda varustamiseks või veose väliseks ja sisemiseks ümberjaotamiseks teostatud vedu ei kuulu käesoleva erandi alla;»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 7 alapunkt c muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« c) gruppide A ja O gaasi rõhk anumas temperatuuril 20 °C ei ületa 200 kPa (2 baari) ja gaas on veo ajal täielikult gaasilises olekus ja kui gaas ei ole veeldatud või jahutamisega veeldatud olekus. See kehtib igasuguste anumate või paakide kohta, näiteks ka masina osade ja mõõteseadmete kohta;»;

4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) sõiduki seadmetes kasutatavate liitiumakude või veo ajal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud seadmete liitiumakude suhtes (nt sülearvuti).»;

5) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) erandkoguses ohtliku veose autoveol (lisa 13).»;

6) paragrahvi 3 punkti 9 alapunkt c muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« c) suurkonteiner (Large container) on rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsiooni kohane konteiner, mis ei vasta väikekonteineri mõistele ja mille nelja välimise alumise nurga poolt kaetud ala on kas vähemalt 14 m2 või vähemalt 7 m2 suurune pind varustatuna ülemiste nurgaliitmikega;»;

7) paragrahvi 3 punkti 9 alapunkt d muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« d) väikekonteiner (Small container) on konteiner, mille mõni üldine välismõõde (pikkus, laius, kõrgus) on väiksem kui 1,5 m või sisemine maht ei ületa 3 m3;»;

8) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 35–37 järgmises sõnastuses:

« 35) mobiilne lõhkeainete tootmisüksus (MEMU) (Mobile explosives manufacturing unit (MEMU)) tähendab üksust lõhkeainete või laengu valmistamiseks ohtlikest ainetest, mis ei ole lõhkeained, või sellist üksust kandvat sõidukit. Üksus koosneb mitmest paagist, mahtkonteinerist, töötlemiseks kasutatavatest seadmetest ning pumpadest ja muudest seadmetest. MEMU-d võivad sisaldada eraldi sektsioone pakendatud lõhkeainete jaoks. MEMU-dele esitatavad nõuded kehtivad ainult veo suhtes. Lõhkeainete ja laengute valmistamise suhtes kehtivad lõhkematerjaliseaduse nõuded;
36) pakend (Packaging) tähendab ühte või mitut ADR nõuetele vastavat anumat ning mis tahes muid komponente või materjale, mida on vaja hoiustamise funktsiooni täitmiseks ning muudel ohutuseesmärkidel;
37) IMDG koodeks (IMDG Code) tähendab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt Londonis avaldatud rahvusvahelist ohtlike kaupade mereveo eeskirja (International Maritime Dangerous Goods Code) kui Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (1974. aasta SOLAS konventsioon) rakendamist.»;

9) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) varustama vedaja veodokumendiga ja autojuhi kirjaliku ohutusjuhendiga (edaspidi ohutusjuhend) ja vajadusel nõutud veo- ja lisadokumentidega (load, kinnitused jne);»;

10) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Tunnelite läbimise piirangud

(1) Ohtlikke veoseid läbi tunnelite vedavatele veokitele piirangute kehtestamisel peab pädev asutus määrama tunnelile ühe käesoleva paragrahvi lõikes 3 määratletud tunnelikategooria. Sealjuures tuleb arvestada tunneli omadusi, riskianalüüsi, sealhulgas alternatiivsete marsruutide ja veoliikide olemasolu ja sobivust ning liikluskorraldusega seotud küsimusi. Ühele ja samale tunnelile võib määrata mitu erinevat tunnelikategooriat, näiteks sõltuvalt kellaajast, nädalapäevast ja muudest sarnastest näitajatest.

(2) Kategooria määramine lähtub põhilistest ohtudest, mis võivad kaasa tuua arvukalt inimohvreid või tõsiselt kahjustada tunneli konstruktsiooni ja milleks on:
1) plahvatused;
2) mürgise gaasi või lenduva mürgise vedeliku eraldumine;
3) tulekahjud.

(3) Tunnelid on jaotatud viide kategooriasse:
1) A-kategooria tunnel – ohtlike veoste veole piiranguid ei ole;
2) B-kategooria tunnel – piiratud on selliste ohtlike veoste vedu, mis võivad põhjustada väga tugeva plahvatuse;
3)  C-kategooria tunnel – piiratud on selliste ohtlike veoste vedu, mis võivad põhjustada väga tugeva plahvatuse, tugeva plahvatuse või suures koguses mürkaine eraldumise;
4) D-kategooria tunnel – piiratud on selliste ohtlike veoste vedu, mis võivad põhjustada väga tugeva plahvatuse, suures koguses mürkaine eraldumise või suure tulekahju;
5) E-kategooria tunnel – piiratud on kõigi ohtlike veoste vedu.

(4) Tunnelite läbimise piirangud peab tähistama liiklusmärkide ja viitadega.

(5) Liiklusmärgid, mis keelavad ohtlikke veoseid vedavatel veokitel maanteetunnelisse sisenemise, peavad olema kinnitatud kohta, kus on võimalik valida alternatiivne marsruut.

(6) Kui tunnelisse sisenemine on piiratud või ette on nähtud alternatiivse marsruudi kasutamine, peavad märkide juures olema järgmised piirangute koodiga lisatahvlid (lisa 14):
1) märk puudub – piiranguid ei ole;
2) märk koos lisatahvliga, millel on täht B ja mis kehtib sõidukitele, mis veavad B-kategooria tunnelitesse mittelubatavaid ohtlikke veoseid;
3) märk koos lisatahvliga, millel on täht C ja mis kehtib sõidukitele, mis veavad C-kategooria tunnelitesse mittelubatavaid ohtlikke veoseid;
4) märk koos lisatahvliga, millel on täht D ja mis kehtib sõidukitele, mis veavad D-kategooria tunnelitesse mittelubatavaid ohtlikke veoseid;
5) märk koos lisatahvliga, millel on täht E ja mis kehtib sõidukitele, mis veavad E-kategooria tunnelitesse mittelubatavaid ohtlikke veoseid.

(7) Tunneli piirangud ei kehti, kui ohtlike veoste vedu toimub §-s 2 nimetatud juhtudel.»;

11) paragrahvi 123 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kõrge ohuastmega veost vedav sõiduk ja veos tuleb varustada vargust ning sõiduki ja veose omavolilist kasutamist tõkestavate vahendite, seadmete ja süsteemidega. Kõnealused kaitsemeetmed ei tohi takistada hädapeatumise korral tegutsemist.»;

12) paragrahvi 123 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Määruse lisas 12 toodud klass 1 alla kuuluva kõrge ohuastmega veose täiskoorma veol teavitab lõhkematerjaliseaduse mõistes lõhkematerjali käitlemisloa omaja ja klass 7 alla kuuluvate kõrge ohuastmega veoste veol kiirgusseaduse mõistes kiirgustegevusloa omaja pärast veo kavandatava aja ja marsruudi valikut politseid, kes otsustab politsei osalemise vajalikkuse või muude asjakohaste meetmete üle. Teavitaja võib olla ka vedaja.»;

13) määruse 2. jao pealkirjas asendatakse sõna «Veodokumendid» sõnaga «Dokumendid»;

14) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtliku veose autoveol peab autojuhil kaasas olema lisaks muudest õigusaktidest tulenevatele dokumentidele:
1) veodokument ja vajadusel multimodaalse veo korral IMDG koodeksi kohane konteineri pakkimise tunnistus;
2) ohutusjuhend;
3) fotoga isikut tõendav dokument.»;

15) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Veodokument

(1) Saatja peab väljastama vedajale veodokumendi, milles peavad olema veoks üle antava aine või eseme kohta järgmised andmed:
1) ÜRO number, millele eelnevad tähed UN;
2) veose tunnusnimetus kooskõlas lisaga 1. Vahetult tunnusnimetuse järele sulgudesse lisatakse, kui on kasutusel, aine tehniline nimetus või keemilise grupi nimetus;
3) veose ohumärgise number, mis on toodud lisa 1 veerus 6. Kui on toodud üle ühe ohumärgise numbri, siis esimesele numbrile järgnevad numbrid peavad olema sulgudes. Klassi 1 veoste puhul näidatakse aine liigi kood, mis on toodud lisa 1 veerus 4. Kui lisa 1 veerus 6 toodud ohumärgise numbrid ei ole 1, 1.4, 1.5 ja 1.6, siis nende ohumärgiste numbrid peavad sulgudes vahetult järgnema aine liigi koodile. Klass 7 andmed tuleb esitada vastavalt ADR nõuetele;
4) aine või eseme pakendigrupp, kui see on määratud. Pakendigrupi tähise ette võib kirjutada tähed PG (pakendigrupp);
5) pakendite arv ja kirjeldus;
6) üldkogus (vajadusel maht, täismass või puhasmass) iga ohtliku aine või eseme osas, millel on erinev ÜRO number või tunnusnimetus või, kui on kasutusel, pakendigrupp;
7) saatja nimi ja aadress;
8) saaja nimi ja aadress. Laialiveo korral lõpptarbijatele klass 2 ja 3 ainete puhul, kui saaja nimi ja aadress eelnevalt ei ole teada, tehakse märge «Laialivedu müügiks»;
9) kui ohtliku veose marsruudile jäävad maanteetunnelid, tunneli piirangu kood.

(2) Nõutavate andmete paigutus ja järjestus veodokumendis on vabalt valitav, kuid lõike 1 punktide 1, 2, 3 ja 4 andmed peavad olema järjestuses 1, 2, 3 ja 4, näiteks:

UN 1098, ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D) või

UN 1098, ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), PG I, (C/D).

(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (välja arvatud radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile ja ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:

JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3 (6.1), II, (D/E), või

JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3 (6.1), PG II, (D/E), või

JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II, (D/E), või

JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, PG II, (D/E).

(4) Tühja puhastamata pakendi, anuma, IBC, suurpakendi või mitte üle 1000 l mahuga gaasianuma korral peab veodokumendis olema näidatud viimati laaditud veose kohta lõike 1 punktis 3 nõutav teave, näiteks:

TÜHI PAKEND, 6.1 (3).

(5) Sõidukil oleva tühja puhastamata paagi, anumakogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri ja üle 1000 l mahuga gaasianuma korral peab vedaja koostama veokirja, milles näidatakse viimati laaditud veose kohta lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 4 nõutav teave, näiteks:

TÜHI PAAKAUTO, VIIMANE VEOS: UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I (C/D) või

TÜHI PAAKAUTO, VIIMANE VEOS: UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), PG I (C/D).

(6) Kui vedeliku veotemperatuur on võrdne või suurem kui 100 °C või tahke aine veotemperatuur on võrdne või suurem kui 240 °C ning nende veoste tunnusnimetuses ei ole sõnu «SULAS OLEKUS» või «KÕRGENDATUD TEMPERATUUR», siis tunnusnimetusese ette peab lisama sõna «KUUM».

(7) Klass 4.1 isereageerivate ainete ja klass 5.2 orgaaniliste peroksüüdide veol, mille tunnusnimetuses on sõnad «STABILISEERITUD», peab veodokumendis näitama kontroll- ja avariitemperatuuri, näiteks:
Kontrolltemperatuur ......... °C Avariitemperatuur: ......... °C.

(8) Lisa 2 kohase väikeses koguses ohtliku aine veo korral peab:
1) veodokumendis sisalduma sellekohane märge, näiteks «Ohtliku aine kogus ei ületa kehtestatud piirmäära.»;
2) lõike 1 punktis 6 nõutud üldkoguse näitamisel arvestama lisa 2 punkti 1 kohaseid veoühiku kohta maksimaalse koguse määramiseks ettenähtud ühikuid.

(9) Lisa 3 kohase piiratud kogustes veetavate ohtlike veoste kohta pole veodokumendis vaja kanda lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud andmeid.

(10) Radioaktiivsete materjalide ja lõhkematerjalide toorainete veodokumendile tuleb lisada ADR kohased andmed.»;

16) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veol tekkida võiva õnnetusjuhtumi ja hädapeatumise korral tegutsemiseks peab autojuhil veo ajal olema kaasas kirjalik lisa 4 kohane ohutusjuhend.»;

17) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Enne reisi algust peavad meeskonna liikmed endale selgeks tegema veose ohtlikkuse iseärasused ja täitma õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral kirjaliku ohutusjuhendi juhiseid.»;

18) paragrahvi 17 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Paagi korpused, mis on ette nähtud vedelas olekus ainete või veeldatud või jahutamisega veeldatud gaaside veoks ja mida ei ole jagatud vaheseinaplaatide või ribiplaatidega kuni 7500 liitrit mahutavateks sektsioonideks, tuleb täita vähemalt 80% või kuni 20% nende mahust. Käesolevat sätet ei kohaldata:
1) vedelike suhtes, mille kinemaatiline viskoossus 20 °C juures on vähemalt 2680 mm2/s;
2) sulas olekus ainete suhtes, mille kinemaatiline viskoossus täitmistemperatuuril on vähemalt 2680 mm2/s;
3) ÜRO nr 1963 HEELIUM, JAHUTAMISEGA VEELDATUD ja ÜRO nr 1966 VESINIK, JAHUTATUD VEDELIK suhtes.»;

19) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui kõrge ohuastmega veost vedav sõiduk ja veos on varustada vargust ning sõiduki ja veose omavolilist kasutamist tõkestavate vahendite, seadmete ja süsteemidega, peab autojuht eelnimetatud tehnilisi võimalusi veo ajal kasutama.»;

20) paragrahvi 26 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtliku veose veol kasutatava sõiduki, konteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri (edaspidi MEGC), MEMU, paakkonteineri ja teisaldatava paagi tähistamiseks kasutatakse ohumärgiseid mõõtmetega vähemalt 250×250 mm (edaspidi tahvlid), mis sümboli ja värvi osas vastavad lisas 5 toodule.

(2) Tahvlid tuleb kinnitada sõiduki, konteineri, MEGC-i, MEMU, paakkonteineri ja teisaldatava paagi välispinnale vastavalt käesolevas paragrahvis toodud nõuetele ja nad peavad vastama lisa 1 tabeli veerus 6 nõutud konteineris, MEGC-s, MEMU-s, paakkonteineris, teisaldatavas paagis või sõidukis sisalduvate ohtlike veoste ohumärgistele.»;

21) paragrahvi 26 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Rohkem kui ühe klassi veoseid sisaldav konteiner, MEGC, MEMU, paakkonteiner, teisaldatav paak või sõiduk ei pea kandma kaasneva ohu tahvlit, kui sellel tahvlil näidatud oht on juba näidatud esmase või kaasneva ohu tahvlil.»;

22) paragrahvi 26 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Tühi, puhastamata ja degaseerimata või deaktiveerimata paaksõiduk, kergpaagiga sõiduk, anumakogumiga sõiduk, MEGC, MEMU, paakkonteiner ja teisaldatav paak ning tühi sõiduk ja puhastamata puisteveose vahekonteiner peavad edasi kandma eelneva veose jaoks nõutud tahvleid kuni sõiduki või paagi puhastamise ja degaseerimiseni või deaktiviseerimiseni või nende ohtlikkuse kõrvaldamiseni.»;

23) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Keskkonnaohtliku veosega veovahendi tähistamine

(1) ÜRO nr 3082, 3077 ja 3245 kohase keskkonnaohtliku veosega sõiduki, konteineri või paagi kasutamise korral peab paigaldama veovahendile § 26 kohaselt keskkonnaohtliku veose hoiatava märgi, millel on valgel taustal kujutatud musta värviga kuivanud puu ja surnud kala.

(2) Keskkonnaohtlikku veost sisaldavad saadetised tähistatakse vastavalt § 25 nõuetele käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud märgiga, välja arvatud lihtpakendid ja kombineeritud pakendid seesmiste pakenditega, milles sisaldub 5 liitrit või vähem vedelat või 5 kilogrammi või vähem tahket keskkonnaohtliku ainet.»;

24) määrust täiendatakse §-ga 262 järgmises sõnastuses:

« § 262. Mobiilse lõhkeainete tootmisüksuse tähistamine

(1) Paakide ja mahtkonteineritega MEMU-d tuleb tähistada § 26 kohaselt ohumärgiga nendes sisalduvate ainete järgi. Paakide puhul, mille maht on väiksem kui 1000 liitrit, võib ohumärgid asendada § 25 kohaste ohumärgistega.

(2) Klassi 1 kuuluvaid aineid või esemeid (välja arvatud allklassi 1.4 sobivusrühma S kuuluvad ained ja esemed) vedavate MEMU-de puhul tuleb ohumärgid kinnitada MEMU mõlemale küljele ja selle taha.

(3) Lõhkeainete erisektsioonid tuleb tähistada ohumärgiga § 26 lõike 3 sätete kohaselt.»;

25) paragrahvi 271 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Fumigeeritud veovahendi kasutamise korral peab veodokumendis lisaks § 14 kohastele andmetele olema näidatud fumigeerimise kuupäev ja kellaaeg ning kasutatud fumigandi tüüp ja kogus. Lisatud peab olema juhend fumigandi jääkide kõrvaldamiseks.»;

26) paragrahvi 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ohtlike veoste veol kasutatav EX/II, EX/III, FL, OX ja AT sõiduk ning MEMU peab olema läbinud ohtlike veoste veo sõiduki ülevaatuse (edaspidi ülevaatus) ja omama määruse lisa 10 kohast kehtivat sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistust. Ülevaatuse peab sõiduk läbima koos täis- või poolhaagisega, kui veoüksuse koosseisus on täis- või poolhaagis.»;

27) paragrahvi 31 lõike 3 punktid 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3, 8 ja 9 kohasel veol kühvel;
3) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3, 8 ja 9 kohasel veol äravoolutõke;
4) ohumärgiste number 3, 4.1, 4.3, 8 ja 9 kohasel veol plastikust kogumisnõu.»;

28) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 8–13 järgmises sõnastuses:

« (8) Piiratud koguses pakitud ohtlike kaupade kaubasaatjad peavad juhul, kui vedu ei hõlma merevedu, teavitama vedajat enne vedu selliste veoks esitatavate kaupade kogu brutomassist.

(9) Veoüksus, mille maksimaalne mass ületab 12 tonni ja millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi, tuleb tähistada veoüksuse ees ja taga paikneva käesoleva paragrahvi lõike 12 kohase tähisega, välja arvatud juhul, kui veoüksus on § 27 kohaselt varustatud oranži värvi tahvliga.

(10) Konteiner, millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi veoüksustel ja mille maksimaalne mass ületab 12 tonni, tuleb tähistada konteineri kõigist neljast küljest käesoleva paragrahvi lõike 12 kohase tähisega, välja arvatud juhul, kui nendele on juba kinnitatud § 26 kohaselt ohtliku veose tunnusmärgid. Vedu sooritavat veoüksust ei ole vaja tähistada, välja arvatud juhul, kui konteineritele kinnitatud tähis ei ole nähtav väljaspool vedu sooritavat veoüksust. Sel juhul tuleb sama tähis kinnitada veoüksuse ette ja taha.

(11) Lõigetes 9 ja 10 määratletud tähiseid ei pea nõudma, kui piiratud kogustes pakitud ohtlikke kaupu sisaldavate veetavate saadetiste brutomass kokku ei ületa 8 tonni veoüksuse kohta.

(12) Tähis peab koosnema vähemalt 65 mm kõrgustest mustadest tähtedest «LTD QTY» (lühend ingliskeelsetest sõnadest «Limited Quantity») valgel taustal.

(13) Kui saadetise vedu hõlmab lisaks autoveole ka merevedu, on lubatud kasutada ka IMDG koodeksi kohaseid tähiseid.»;

29) määrust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

« § 371. Erandkoguses pakitud ohtlike veoste vedu

(1) Erandkoguses (Excepted quantities) (edaspidi tähis E) pakitud ohtlike veoste vedu puudutavat erandit võib rakendada, kui lisa 13 tabelis toodud pakendid vastavad pakkimise ja kasutamise üldistele ja erandkoguse osas kehtivatele ADR erinõuetele.

(2) Kui aine või kauba kohta näidatud tähtnumbriline kood «E0» tähendab, siis selle aine või eseme osas ei ole lubatud kasutada erandkoguse osas kehtivaid lihtsustusi. Kõik ülejäänud «E»-ga algavad tähtnumbrilised koodid tähendavad, et ADR-i sätteid ei rakendata, kui erandkoguses pakkimise tingimused on täidetud.

(3) Kui kokku on pakitud erinevate koodidega erandkogustes ohtlikud kaubad, peab välispakendi üldkogus piirduma kõige rangema koodi puhul lubatud kogusega.

(4) Arvestades määruse lisa 13 tabeli veergudes 2 ja 3 toodud konkreetse aine piiranguid võib erinevaid ohtlikke aineid ühte saadetisse kokku pakkida ainult juhul, kui pakendi lekke korral need ained ei reageeri ohtlikult üksteisega.

(5) Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud erandkoguse tähisega «E», mis asetseb ruudukujulise joonega piiratud pinnal mõõtmetega vähemalt 100 mm × 100 mm. Kasutada on lubatud musta või punast viirutatud joont ja sama värvi sümbolit «E» valgel või muul sobival kontrastsel taustal. Tähisel tuleb sümboli «E» all ära näidata igas saadetises sisalduva ohtliku kauba kohta lisa 1 veerus 6 esitatud esimese ohumärgise number. Kui saadetisel ei ole mujal kaubasaatja või vastuvõtja nime nimetatud, tuleb ka see kanda tähisele kõige alumise reana.

(6) Saadetiste arv igas veokis või konteineris ei tohi olla suurem kui 1000.

(7) Kui erandkogustes veetavatele ohtlikele veostele on lisatud dokument või dokumendid (nagu mereveo lastikiri, õhuveokiri või CMR/CIM veokiri), peab vähemalt üks neist sisaldama märget «erandkogustes ohtlikud kaubad» ning saadetiste arvu.»;

30) määrust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

« § 481. Lisanõuded mobiilsele lõhkeainete tootmisüksusele

(1) MEMU peab täitma käesoleva määruse 5 jaos EX III sõidukitele kehtestatud lisanõuded.

(2) Paakidel, mahtkonteineritel ja pakitud lõhkeainete jaoks ette nähtud erisektsioonidel, mis on valmistatud metallist või fiiber-sarrustatud plastmaterjalist, peab olema vähemalt üks toimiv elektriühendus rungaga. Vältida tuleb kontakti metalliga, mis võib põhjustada elektrokeemilist korrosiooni või reageerimist paakides ja mahtkonteinerites veetavate ohtlike veostega.

(3) Sõiduki taha tuleb paigaldada kogu paagi laiuses tagantlöögile piisavalt hästi vastu pidav kaitseraud. Kaugus paagi tagumise seina ja kaitseraua tagumise osa vahel peab olema vähemalt 100 mm (mõõdetuna paagi seina kõige tagumisest punktist või veetavate ainetega kontaktis olevatest manustest või lisaseadmetest). Sõidukitel, millel on tagant tühjendatav kallutatav korpus, ei pea olema kaitserauda, kui korpuse tagumised manused on varustatud kaitsevahenditega, mis pakub korpusele kaitserauaga samaväärset kaitset.

(4) MEMU-d peavad olema varustatud mootoriruumi jaoks mõeldud automaatsete tulekustutussüsteemidega.

(5) Koorem peab olema rehvide süttimise eest kaitstud metallist soojuskaitsekilbiga.

(6) MEMU-del asuvad töötlemisseadmed ning erisektsioonid peavad olema varustatud lukuga.»;

31) paragrahvi 51 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) veodokumendi sisu ei vasta nõuetele (ei kohaldata kõrgendatud ohuastmega veose korral, millal lähtutakse lõike 6 punktist 16;»;

32) paragrahvi 531 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud ja kasutusele võetud mobiilsete lõhkeainete tootmisüksuste (MEMU) kasutamist on lubatud jätkata ka siis, kui nad ei vasta uutele ADR 2009. a nõuetele.»;

33) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1250 veerus 5 asendatakse tähistus «I» tähistusega «II», veerus 7 asendatakse tähistus «LQ3» tähistusega «LQ4» ja veerus 9 asendatakse arv «1» arvuga «2»;

34) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1305 veerus 5 asendatakse tähistus «I» tähistusega «II», veerus 7 asendatakse tähistus «LQ3» tähistusega «LQ4» ja veerus 9 asendatakse arv «1» arvuga «2»;

35) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2813, I pakendigrupp, veergu 8 täiendatakse tähistusega «AT» ja veergu 10 tähistusega «X423»;

36) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3131, I pakendigrupp, veergu 8 täiendatakse tähistusega «AT» ja veergu 10 tähistusega «X428»;

37) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1017 veerus 6 asendatakse tähistus «2.3+8» tähistusega «2.3+5.1+8» ja veerus 10 asendatakse tähistus «268» tähistusega «265»;

38) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 1344 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja asendatakse sõnadega «TRINITROFENOOL (PIKRIINHAPE), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett»;

39) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbri 2031 tekst tunnistatakse kehtetuks;

40) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 2814 kolmanda rea veerus 2 teksti lõpus toodud sõnad «(ainult looma korjused)» asendatakse sõnadega «(ainult loomne materjal)»;

41) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3090 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja asendatakse sõnadega «LIITIUMMETALLAKUD (sealhulgas liitiumisulamist akud)»;

42) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3091 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja asendatakse sõnadega «LIITIUMMETALLAKUD, SEADMETES OLEVAD, või LIITIUMMETALLAKUD, SEADMETESSE PAKITUD (sealhulgas liitiumisulamist akud)»;

43) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrite 3132 ja 3135 tekst tunnistatakse kehtetuks;

44) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3344 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja asendatakse sõnadega «PENTAERÜTRIITTETRANITRAADI (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAADI; PETN) SEGU, DESENSIBILISEERITUD, TAHKE, N.O.S, sisaldab üle 10 mass%, kuid mitte üle 20 mass% PETN-I»;

45) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3357 veerus 7 asendatakse tähistus «LQ4» tähistusega «LQ0»;

46) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3391 veerus 10 asendatakse tähistus «333» tähistusega «43»;

47) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3393 veerus 10 asendatakse tähistus «X333» tähistusega «X432»;

48) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3468 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja asendatakse sõnadega «VESINIK SALVESTATUD METALLHÜDRIIDINA või SEADMES SISALDUV METALLHÜDRIIDINA SALVESTATUD VESINIK või SEADMESSE PAKITUD METALLHÜDRIIDINA SALVESTATUD VESINIK»;

49) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO nr 3473 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja asendatakse sõnadega «KÜTUSEELEMENDID (KASSETID) või SEADMES SISALDUVAD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID) või SEADMESSE PAKITUD KÜTUSEELEMENDID (KASSETID), mis sisaldavad kergestisüttivaid vedelikke»;

50) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja täiendatakse käesoleva määruse lisa 1 kohaselt, kusjuures ÜRO numbrite 0505, 0506, 0507, 0508 read lisatakse rea ÜRO nr 0504 järele, read ÜRO nr 2031 lisatakse olemasoleva sama numbri ridade järele, read ÜRO numbrid 3132, 3135 ja 3373 lisatakse vastava olemasoleva sama numbri rea järele, ning ÜRO numbrid 3474–3481 read lisatakse tabeli lõppu;

51) lisa 2 punkti 1 alapunkti 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) esemete puhul, brutomassi kilogrammides (klassi 1 veoste puhul lõhkeaine netomassi kilogrammides, käesolevas määruses nimetatud masinates ja seadmetes kasutatavate ohtlike ainete puhul nendes sisalduvate ohtlike ainete üldkogust kilogrammides või vajadusel liitrites);»;

52) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 0 teise veeru klassis 1 asendatakse tekstiosa «1.1A/ 1.1L/ 1.2L/ 1.3L, 1.4L ja ÜRO nr 0190» tekstiosaga «1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L ja ÜRO nr 0190»;

53) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 3 teise veergu klass 2 järele lisatakse uus klass 4.3 järgmises sõnastuses:
«Klass 4.3 ÜRO nr 3476»;

54) lisa 2 tabeli transpordi kategooria 3 teise veeru klassis 8 asendatakse tekstiosa «2794, 2795, 2900 ja 3028» tekstiosaga «2794, 2795, 2900, 3028 ja 3477»;

55) lisa 4 asendatakse käesoleva määruse kohase lisaga 2;

56) lisa 6 punktis 2 muudetakse number 423 selgitav tekst ja sõnastatakse järgmiselt:

«423 tahke aine, reageerib veega, eraldab kergestisüttivaid gaase, või kergestisüttiv tahke aine, mis reageerib veega, eraldades kergestisüttivaid gaase, või isekuumenev tahke aine, mis reageerib veega, eraldades kergestisüttivaid gaase»;

57) lisa 6 punktis 2 muudetakse number X423 selgitav tekst ja sõnastatakse järgmiselt:

«X423 tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades kergestisüttivaid gaase, või kergestisüttiv tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades kergestisüttivaid gaase, või isekuumenev tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades kergestisüttivaid gaase1»;

58) lisa 6 punktis 2 lisatakse pärast numbrit «43» uus number X432 ja selgitav tekst sõnastatakse järgmiselt:

«X432 spontaanselt kergestisüttiv (pürofoorne) tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades kergestisüttivaid gaase1»;

59) lisa 8 reas number 13 asendatakse sõna «Veokiri» sõnaga «Veodokument»;

60) lisa 11 tunnistuse vormi 7. rea «Veoki määratlus vastavalt ADR p.9.1.1.2» sõidukitüüpide loetelu lõppu lisada sõna «MEMU»;

61) lisa 12 asendatakse käesoleva määruse kohase lisaga 3;

62) määrust täiendatakse lisaga 13 käesoleva määruse lisas 4 toodud redaktsioonis;

63) määrust täiendatakse lisaga 14 käesoleva määruse lisas 5 toodud redaktsioonis.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.09.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-04651.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

/otsingu_soovitused.json