Teksti suurus:

Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2009, 47, 317

Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 24.09.2009 nr 157

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 40 lõike 2 alusel ja arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. a määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3–20).

§ 1.  Tegevusloa väljaandmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Tegevusloa annab välja, selle kehtivuse peatab ja tunnistab kehtetuks majandus- ja kommunikatsiooniminister oma käskkirjaga, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1008/2008.

  (2) Majandus- ja kommunikatsiooniminister moodustab tegevusloa väljaandmise taotluse läbivaatamiseks ning tegevusloa kehtivuse peatamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks komisjoni. Komisjon teeb otsuse, mis on tegevusloa väljaandjale soovitava iseloomuga.

  (3) Komisjoni kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Lennuameti esindajad. Komisjon võib oma ülesannete täitmiseks kaasata ka teiste ametiasutuste esindajaid ning muid spetsialiste.

§ 2.  Tegevusloa taotluse esitamine

  Tegevusloa taotleja esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 I lisas toodud andmed ja dokumendid, kehtiva lennuettevõtja sertifikaadi koopia ning riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 3.  Tegevusloa vormistamine

  Tegevusluba vormistatakse turvapõhjal blanketile formaadis A4 ja sellel on järgmised rekvisiidid:
  1) tegevusloa registreerimisnumber, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
  2) tegevusloa saanud lennuettevõtja ärinimi;
  3) lennuettevõtja aadress;
  4) lubatud tegevusalad;
  5) tegevusloa väljaandja nimi ja allkiri ning pitser.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2000. a määrus nr 69 «Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RT I 2000, 15, 106) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json