Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 76, 1109

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 30.09.2009 nr 95

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 50, 702; 102, 1452) § 8 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetuse maksimummäärad ühe korterelamu kohta kalendriaastas on:
1) ühe energiaauditi toetuse taotluse kohta kuni 10 000 EEK;
2) ühe ehitise ekspertiisi toetuse taotluse kohta kuni 10 000 EEK;
3) ühe ehitusprojekti toetuse taotluse kohta kuni 50 000 EEK.

(3) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi.».

§ 2. Määrus jõustub üldises korras, kuid rakendatakse tagasiulatuvalt alates majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» jõustumisest 21. juunil 2008. a.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json