Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord Palupera vallas

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 146, 1964

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord Palupera vallas

Vastu võetud 26.06.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Puudega lapse hooldajatoetuse (edaspidi ka hooldajatoetus) määramise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Palupera valla eelarvest puudega last hooldavale isikule hooldajatoetuse määramise, maksmise ja lõpetamise tingimused ning kord.

§ 2. Üldsätted

(1) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest ja kes ei saa selle tõttu töötada.

(2) Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldada oleva lapse tegelik ja registri järgne elukoht on Palupera vallas.

(3) Hooldajaks on käesoleva korra kohaselt lapsevanem, eestkostja või isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.

§ 3. Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise tingimused

(1) Hooldajatoetus määratakse:

1) 3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;

2) 16 – 18-aastaseks saamiseni raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

(2) Hooldajatoetus määratakse käesoleva korra § 1 lg 4 nimetatud isikule hooldamise koormuse hindamise kaudu. Nimetatud asjaolud tuvastatakse kasutades sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud hindamisvahendi abi.

§ 4. Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

(1) Puudega lapse vanem või eestkostja esitab Palupera Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse koos hooldatava lapse isikut tõendava dokumendi, rehabilitatsiooniplaani ja arstliku ekspertiisi otsuse koopiaga.

(2) Vallavalitsuse spetsialist viib läbi hooldamiskoormuse hindamise.

§ 5. Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

(1) Vallavalitsus teeb spetsialisti ettepanekul ja kogutud andmete põhjal 30 kalendripäeva jooksul otsuse hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise kohta.

(2) Hooldajatoetus määratakse käesoleva määruse § 3 nimetatud tingimuste üheaegsel esinemisel tähtajaliselt kuni arstliku ekspertiisi otsuse kehtivusaja lõpuni või lapse täisealiseks saamiseni.

(3) Hooldajatoetuse suurus määratakse järgnevalt:

1) 3 – 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 300 kr kuus;

2) 16 - 18-aastaseks saamiseni raske puude korral 240 kr kuus;

3) 16 - 18-aastaseks saamiseni sügava puude korral 400 kr kuus.

(4) Hooldajatoetuse määramisel makstakse see edaspidi igakuiselt toetust taotleva isiku arveldusarvele.

§ 6. Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise lõpetamine, määramata jätmine

(1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui on ilmnenud muutusi toetuse määramisel aluseks olnud asjaoludes.

(2) Hooldajatoetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 tööpäeva jooksul teavitama vallavalitsust asjaoludest, millised võivad olla aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele või suuruse muutumisele.

§ 7. Määruse rakendamine.

(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2009 a.

§ 8. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 1. juulist 2009 a.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS