Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 147, 1977

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 26.06.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lg 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ning taotlemise ja eraldamise korra Palupera vallas.

§ 2. Üldsätted

(1) Määrust rakendatakse, kui riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Palupera valla eelarvesse eraldatud vahendeid jääb pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmist üle või kui puuduvad isikud, kes on Palupera vallaga lapsehoiuteenuse osutamiseks sõlminud lepingu.

(2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. märtsist.

(3) Määrust rakendatakse, kui eelneval eelarveaastal jäi riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Palupera valla eelarvesse eraldatud raha kasutamata ning see raha suunati samal otstarbel uude eelarveaastasse.

(4) Palupera valla eelarvesse riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks eraldatud rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada järgmiste raske või sügava puudega laste või nende perekondadega seotud sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise rahastamiseks:

1) isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;

2) laste ja perede nõustamiseks;

3) teraapiaks, rehabilitatsiooniteenusteks ja logopeedilise abi pakkumiseks;

4) tugikodu, intervallhoolduse korraldamiseks;

5) peredele toimetuleku korraldamiseks;

6) lapsehoiuteenuse osutajate koolitamise korraldamiseks;

7) transporditeenuse osutamiseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;

8) lapse eluaseme kohandamiseks;

9) osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3. Rahaliste vahendite taotlemine

(1) Raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste taotlejal tuleb esitada Palupera Vallavalitsusele taotlus, millele on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ning lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme määramise kohta.

(2) Taotlust ei rahuldata, kui riigi rahastatavaks lapsehoiuteenuseks Palupera valla eelarvesse eraldatud raha ülejääki ei ole või kui taotleja on esitanud valeandmeid või kui puuduvad määruse sätestatud muud alused.

§ 4. Rahaliste vahendite eraldamine

Raha eraldatakse teenuse osutajale kas teenuse osutaja esitatud kuludokumentide või teenuse osutajaga sõlmitud lepingu alusel.

§ 5. Arvestuse pidamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Palupera Vallavalitsus.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub avalikustamisest.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS