Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a määruse nr 129 „Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 76, 1111

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a määruse nr 129 „Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ muutmine

Vastu võetud 01.10.2009 nr 97

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 6 lõike 2 ja § 9 lõike 2 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a määruses nr 129 «Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord1» (RTL 2004, 63, 1051) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 128 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) süttiv täiteaine on tahke aine või ainete segu, mis on kergesti süttiv või võib hõõrdumise tulemusena põhjustada põlengu või soodustada selle tekkimist, gaas või gaasisegu, mille süttimispiirkond õhuga kokkupuutel on temperatuuril 20 °C ja normaalrõhul 1,013 baari, või vedelik, mille leekpunkt ei ületa 93 °C. Süttiv täiteaine ei ole pürofoorne, isekuumenev ega veega reageeriv aine või segu, mis ei tohi kunagi olla aerosooliballoonide täiteaineks;»;

2) paragrahvi 128 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) tuleohtlik aerosool on Euroopa Ühenduse Nõukogu 20. mai 1975. aasta direktiivis 75/324/EMÜ aerosooldispensereid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1979, lk 40) «tuleohtlikuks» või «eriti tuleohtlikuks» liigitatud aerosool.»;

3) paragrahvi 129 lõike 2 teine lause loetakse kolmandaks lauseks ning lõiget täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui aerosooliballoonile on lisatud eraldi kasutusjuhised, peavad ka need sisaldama nimetatud ohutusnõudeid.»;

4) paragrahvi 129 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tuleohtlikku aerosooli sisaldaval aerosooliballoonil peab olema leegimärk ning sõltuvalt aerosooli liigitusest märgistus «tuleohtlik» või «eriti tuleohtlik». Nimetatud aerosooliballoonil peavad olema järgmised ohutuslaused: «Tühjendamine lahtisse tulle või hõõguvasse ainesse keelatud.»; «Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!»; «Hoida lastele kättesaamatult.»

(4) Kui aerosooliballoon sisaldab süttivat täiteainet ja aerosool ei ole tuleohtlik aerosool, peab aerosooliballoon olema varustatud infoga süttiva täiteaine mahu kohta järgmiselt: «Sisaldab X massi% süttivaid täiteaineid.».»;

5) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Aerosooliballooni valmistamisel tuleb analüüsida aerosooliballooniga seotud ohte, sealhulgas neid, mis tulenevad tavapärasel või põhjendatult eeldataval kasutamisel väljastatud pihuse sissehingamisest, võttes arvesse piisa jaotumist suuruse järgi koos täiteaine füüsikaliste ja keemiliste omadustega.»;

6) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Aerosooliballooni vedela faasi ruumala tohib temperatuuril 50 °C olla kuni 90% netomahust.»;

7) paragrahvi 132 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aerosooliballooni rõhk temperatuuril 50 °C ei tohi ületada 13,2 baari. Kui aerosooliballoon sisaldab gaasi või gaasisegu, mis on süttiv täiteaine käesoleva määruse § 128 punkti 8 tähenduses, võib suurim lubatud rõhk temperatuuril 50 °C olla 12 baari.»;

8) paragrahvi 132 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 133 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 134 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 137. Täidetud aerosooliballooni lõplik kontroll

Täidetud aerosooliballooni lõplik kontroll toimub vastavalt direktiivile 75/324/EMÜ.»;

12) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Määruses on arvestatud Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu 29. mai 1997. aasta direktiivi 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1); Euroopa Ühenduse Nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiivi 87/404 EMÜ lihtsaid surveanumaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 08.08.1987, lk 48), muudetud direktiividega 90/488/EMÜ (EÜT L 270, 02.10.1990, lk 25), 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.08.1993, lk 21), Euroopa Ühenduse Nõukogu 20. mai 1975. aasta direktiivi 75/324/EMÜ aerosooldispensereid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1979, lk 40), muudetud direktiividega 94/1/EÜ (EÜT L 23, 28.01.1994) ja 2008/47/EÜ (ELT L 96, 9.04.2008, lk 15–28); Euroopa Ühenduse Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiivi 84/525/EMÜ õmbluseta terasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 1), Euroopa Ühenduse Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiivi 84/526/EMÜ õmbluseta mittelegeeralumiiniumist ja -alumiiniumisulamitest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 20) ja Euroopa Ühenduse Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiivi 84/527/EMÜ keevitatud mittelegeerterasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 48)».

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 29. aprillil.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json