Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2011
Avaldamismärge:RTL 2009, 77, 1132

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Vastu võetud 30.09.2009 nr 44

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Politsei- ja Piirivalveameti staatus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Siseministeerium.

§ 2.  Ameti eelarve

  (1) Ametil on oma eelarve. Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

  (3) Ameti eelarve koosseisus on prefektuuride eelarved.

  (4) Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib siseminister.

§ 3.  Ameti aruandekohustuslikkus

  Amet on aruandekohustuslik Siseministeeriumi ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.  Ameti sümboolika

  (1) Ametil on oma nimetuse ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

  (2) Ametil on üldplank ja kirjaplank, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

  (3) Ametil on sümboolika, mis kehtestatakse seadusega ettenähtud korras.

§ 5.  Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress nimetatakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 6.  Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Police and Border Guard Board.

2. peatükk AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 7.  Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on politsei juhtimine ja arendamine, riiklikku järelevalve teostamine ja sunni kohaldamine ning politseile pandud ülesannete üleriigiline täitmine.

§ 8.  Ameti ülesanded

  Amet:
  1) juhib ja arendab politsei tegevust;
  2) planeerib politsei arengut ja tegevust ning koostab politsei tegevusvaldkonna arengukavad ja eelarve ning koostab nende täitmise aruanded;
  3) analüüsib, suunab, korraldab ja kontrollib prefektuuride tegevust, korraldab nendevahelist koostööd ning teostab nende üle teenistuslikku järelevalvet;
  4) teostab järelevalvet seaduses sätestatud pädevuses;
  5) teeb ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks, annab arvamusi tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osaleb nende väljatöötamisel;
  6) täidab politseile pandud ülesandeid üleriigiliselt;
  7) arendab koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  8) täidab muid ülesandeid, mis on pandud ametile seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning siseministri määruse või käskkirjaga.

3. peatükk AMETI JUHTIMISE KORRALDUS 

§ 9.  Ameti juht

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või koordinatsioonibüroo juht.

  (3) Peadirektori asendamise järjekord on:
  1) peadirektori asetäitja piirivalve alal;
  2) peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal;
  3) peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal;
  4) peadirektori asetäitja kodakondsuse ja migratsiooni alal;
  5) koordinatsioonibüroo juht.

  (4) Peadirektori asendamine vormistatakse siseministri käskkirjaga. Peadirektori lühiajalisel, mitte üle ühe nädala, kestval äraolekul vormistatakse peadirektori asendamine peadirektori käskkirjaga, mis tehakse viivitamatult teatavaks Siseministeeriumile.

§ 10.  Peadirektori pädevus

  (1) Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru siseministrile;
  3) teostab teenistuslikku järelevalvet vastavalt seadusele ja käesolevale põhimäärusele;
  4) juhib vahetult peadirektori asetäitjate, koordinatsioonibüroo juhi, peadirektori administratsiooni juhi, sisekontrollibüroo ja siseauditibüroo juhi tööd ning nende kaudu ameti struktuuriüksuste tööd;
  5) juhib teabeturbebüroo tegevust riigisaladuse kaitse ja salastatud välisteabe korraldamise küsimuses;
  6) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  7) esitab siseministrile ettepanekuid politseiasutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise ning koosseisude kohta;
  8) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, v.a peadirektori asetäitjad;
  9) kinnitab ameti struktuuriüksuste põhimäärused;
  10) esitab siseministrile vastavalt ettenähtud korrale ettepanekuid teenistusastmete andmiseks ja annab teenistusastmeid;
  11) esitab siseministrile ettepanekuid politsei tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) esitab siseministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning valvab eelarve eesmärgipärase ja otstarbeka täitmise üle;
  13) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseadusega või selle alusel kehtestatud korras;
  14) sõlmib oma pädevuse piires kokkuleppeid välisriikide asjaomaste organisatsioonidega;
  15) moodustab politsei tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töörühmi, kaasates neisse kokkuleppel teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teadusasutuste töötajaid ning muid isikuid;
  16) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning siseministri määruse ja käskkirjaga.

  (2) Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad, koordinatsioonibüroo juht, peadirektori administratsiooni juht, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht ning teabeturbebüroo juht riigisaladuse ja salastatud välisteabe korraldamise küsimuses.

  (3) Peadirektoril on õigus anda seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning siseministri määruse ja käskkirja alusel käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 11.  Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on neli peadirektori asetäitjat.

  (2) Peadirektori asetäitjad vastutavad vastavalt kriminaalpolitsei, kodakondsuse ja migratsiooni, korrakaitsepolitsei ja piirivalve valdkondade eest politseis. Peadirektori asetäitja juhib ameti valdkondlikku struktuuriüksust.

  (3) Peadirektori asetäitja:
  1) juhib temale alluva struktuuriüksuse tööd;
  2) analüüsib, planeerib ja koordineerib struktuuriüksuse kaudu oma valdkonna tööd ametis ja prefektuurides ning teostab teenistuslikku järelevalvet;
  3) teeb peadirektorile ettepanekuid eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta oma valdkonnas;
  4) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  5) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
  6) täidab muid peadirektori poolt antuid ülesandeid.

  (4) Peadirektori asetäitjate tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

  (5) Peadirektori asetäitja võib ameti peadirektori volitusel anda oma valdkonnas töö korraldamiseks seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja või ameti peadirektori käskkirja alusel ja täitmiseks käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi, kui nende andmine pole peadirektori ainupädevuses.

§ 12.  Peadirektori administratsiooni juht

  (1) Peadirektori administratsiooni juht:
  1) juhib temale alluvate struktuuriüksuste tööd;
  2) analüüsib, planeerib ja koordineerib oma valdkonna tööd ametis ning teostab teenistuslikku järelevalvet;
  3) teeb peadirektorile ettepanekuid eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta oma valdkonnas;
  4) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  5) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
  6) täidab muid peadirektori poolt antud ülesandeid.

  (2) Peadirektori administratsiooni juhi tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

  (3) Peadirektori administratsiooni juht võib ameti peadirektori volitusel anda oma valdkonnas töö korraldamiseks seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja või ameti peadirektori käskkirja alusel ja täitmiseks käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi, kui nende andmine pole peadirektori ainupädevuses.

  (4) Peadirektori administratsiooni juhile alluvad kommunikatsioonibüroo, logistikabüroo,teabeturbebüroo (v.a riigisaladuse kaitse korraldamise küsimuses), personalibüroo, dokumendihaldusbüroo, finantsbüroo, õigusbüroo, tõlkebüroo, orkester ning karistusregistribüroo.

4. peatükk AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 13.  Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on:
  1) kriminaalpolitseiosakond;
  2) kodakondsus- ja migratsiooniosakond;
  3) korrakaitsepolitseiosakond;
  4) piirivalveosakond;
  5) koordinatsioonibüroo;
  6) logistikabüroo;
  7) siseauditibüroo;
  8) personalibüroo;
  9) finantsbüroo;
  10) kommunikatsioonibüroo;
  11) dokumendihaldusbüroo;
  12) sisekontrollibüroo;
  13) teabeturbebüroo;
  14) õigusbüroo;
  15) tõlkebüroo;
  16) orkester;
  17) karistusregistribüroo.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–16 nimetatud struktuuriüksused teenindavad ametit ja prefektuure.

  (3) Struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mille pädevus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

  (4) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ametikohad.

  (5) Ameti struktuuriüksused valmistavad ette ja osalevad oma valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, korraldavad lepingute väljatöötamist ja sõlmimist, jälgivad lepingutega võetud kohustuste täitmist, korraldavad oma valdkonna arendustegevust ja rahvusvahelist koostööd, lahendavad oma valdkonnaga seonduvaid avaldusi ja täidavad teabenõuded ning teostavad teenistuslikku järelevalvet.

  (6) Ameti struktuuriüksuse põhiülesannete täitmisega kaasnevad ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

  (7) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendiga.

  (8) Ameti struktuuriüksusel võib olla kirjaplank ja lihtpitsat, mille kirjeldused määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

§ 14.  Kriminaalpolitseiosakonna põhiülesanded

  Kriminaalpolitseiosakonna põhiülesanded on:
  1) kriminaalpolitsei tegevuse juhtimine ja arendamine;
  2) rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse korraldamine;
  3) tunnistajakaitse korraldamine;
  4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
  5) jälitustegevuse ja kriminaalasjade kohtueelse menetlemise korraldamine;
  6) Interpoli riikliku keskbüroo ja Europoli riikliku üksuse ülesannete täitmine;
  7) Schengeni konventsiooni mõistes rahvusvahelise politseikoostöö eest vastutava keskasutuse, teabe vahetuseks määratud keskasutuse ja Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest vastutava keskasutuse ülesannete täitmine;
  8) Vabariigi Presidendi ja tema perekonna, samuti seaduses sätestatud juhul ametist lahkunud presidendi, peaministri, välisriigi riigipeade, valitsusjuhtide, välisministrite ning siseministri poolt määratud isikute kaitsmine.

§ 15.  Kodakondsus- ja migratsiooniosakonna põhiülesanded

  Kodakondsus- ja migratsiooniosakonna põhiülesanded on:
  1) kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna juhtimine ja arendamine;
  2) kodakondsuse asjade korraldamine;
  3) isikutuvastamise korraldamine;
  4) isikut tõendavate dokumentide arendamine ja väljaandmine;
  5) isikute ja tööjõu vaba liikumise asjade korraldamine;
  6) migratsiooniasjade korraldamine;
  7) rahvusvahelise kaitse asjade korraldamine ja koordineerimine;
  8) viisaasjade korraldamine;
  9) isikute tagasivõtmisega seotud asjade korraldamine;
  10) migratsioonijärelevalve korraldamine ja koordineerimine;
  11) osakonna tegevusvaldkonna väärteomenetluse korraldamine;
  12) osakonna tegevusvaldkonna haldusasjades kohtus esindamise korraldamine.

§ 16.  Korrakaitsepolitseiosakonna põhiülesanded

  Korrakaitsepolitseiosakonna põhiülesanded on:
  1) korrakaitsepolitsei tegevuse juhtimine ja arendamine;
  2) süütegude ennetamisega seonduva politseitegevuse korraldamine;
  3) avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalve teostamise korraldamine ja koordineerimine;
  4) liiklusturvalisuse ja liiklusjärelevalve tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
  5) väärteomenetluse korraldamine ja koordineerimine;
  6) kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
  7) dokumentide ja tegevuslubade väljastamine eriseadustes sätestatud alustel ja korras;
  8) arestimajade töö korraldamine;
  9) Vabariigi Valitsuse määratud objektide valve korraldamine.

§ 17.  Piirivalveosakonna põhiülesanded

  Piirivalveosakonna põhiülesanded on:
  1) piirivalve valdkonna juhtimine ja arendamine;
  2) riigipiiri valvamise korraldamine;
  3) piirihalduse asjade korraldamine;
  4) piirihalduse operatiivseks planeerimiseks vajaliku teabe kogumine ja analüüsimine ning olukorrahinnangute koostamine ja haldamine;
  5) varjupaigamenetluse korraldamine välispiiril;
  6) piirivalve valdkonna rahvusvahelises koostöös ning rahvusvahelistel ühisoperatsioonidel ja tsiviilmissioonidel osalemise korraldamine;
  7) osakonna tegevusvaldkonna väärteomenetluse korraldamine;
  8) merereostuse, mere ja lennupäästealase rahvusvahelise koostöö korraldamine;
  9) otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine ja juhtimine;
  10) Euroopa Liidu sisepiiril piirikontrolli taastamise korraldamine ja koordineerimine;
  11) operatiivteenistusliku ja reageerimiskohustusliku lennutegevuse korraldamine.

§ 18.  Koordinatsioonibüroo põhiülesanded

  Koordinatsioonibüroo põhiülesanded on:
  1) politsei põhiülesannete täitmiseks ning strateegiate kavandamiseks vajaliku teabe kogumine, töötlemine ja analüüsimine;
  2) õiguskorra analüüsimine ning politsei arengu- ja tegevusstrateegiate väljatöötamise korraldamine ja koordineerimine;
  3) ameti planeerimis- ja arendusalase tegevuse ning valdkondadevahelise koostöö koordineerimine;
  4) politsei tasakaalustatud arengu ja teenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi tagamine;
  5) politsei info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ning rakendamise korraldamine ja koordineerimine;
  6) politsei rahvusvahelise koostöö koordineerimine.

§ 19.  Logistikabüroo põhiülesanded

  Logistikabüroo põhiülesanded on:
  1) vara haldamise ja hoolduse korraldamine ning vara üle arvestuse pidamine;
  2) riigihangete läbiviimine ning lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
  3) töövahendite soetamine ning töövahendite hoolduse ja remondi korraldamine;
  4) transpordi ja vedude korraldamine.

§ 20.  Siseauditibüroo põhiülesanne

  Siseauditibüroo põhiülesandeks on siseauditite läbiviimine.

§ 21.  Personalibüroo põhiülesanded

  Personalibüroo põhiülesanded on:
  1) personalistrateegia ja personalijuhtimise põhimõtete väljatöötamine ning rakendamise korraldamine ja koordineerimine;
  2) personaliotsingu korraldamine;
  3) personaliarvestuse ja -analüüsi korraldamine;
  4) koolitus- ja arendustegevuse korraldamine;
  5) töötervishoiu ja töökeskkonna alase tegevuse korraldamine;
  6) kaplanite töö korraldamine ning teenistujate ja nende pereliikmete nõustamine hingehoiu, moraali, eetika ja religiooni küsimustes.

§ 22.  Finantsbüroo põhiülesanded

  Finantsbüroo põhiülesanded on:
  1) raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse korraldamine;
  2) eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine.

§ 23.  Kommunikatsioonibüroo põhiülesanne

  Kommunikatsioonibüroo põhiülesandeks on sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine ja koordineerimine.

§ 24.  Dokumendihaldusbüroo põhiülesanded

  Dokumendihaldusbüroo põhiülesanded on:
  1) asjaajamise korraldamine;
  2) arhiivi töö korraldamine.

§ 25.  Sisekontrollibüroo põhiülesanded

  Sisekontrollibüroo põhiülesanded on:
  1) teenistujate süütegude tõkestamine ja avastamine ning süüteo- ja distsiplinaarmenetluse läbiviimine ning jälitustegevuse teostamine;
  2) teenistusse võetava isiku suhtes taustakontrolli teostamine.

§ 26.  Teabeturbebüroo põhiülesanded

  Teabeturbebüroo põhiülesanded on:
  1) riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ja töötlemise korraldamine ja koordineerimine;
  2) andmeturbe ja isikuandmete kaitse korraldamine ja koordineerimine;
  3) infosüsteemide turvapoliitika arendamine ja rakendamise korraldamine ja koordineerimine;
  4) järelevalve ameti ja prefektuuride infovarade ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste tehnilise halduse küsimustes ning nõuete täitmise osas politseisiseste ja politseiväliste haldajate poolt;
  5) politsei kasutuses olevate hoonete ja rajatiste füüsiliste turvameetmete väljatöötamine ning rakendamise korraldamine ja koordineerimine.

§ 27.  Õigusbüroo põhiülesanded

  Õigusbüroo põhiülesanded on:
  1) õigusaktide eelnõude koostamise ja kooskõlastamise korraldamine ja koordineerimine;
  2) õigusalane nõustamine;
  3) asutusesiseste õigusaktide ja lepingute kooskõlastamine;
  4) kohtus esindamise korraldamine tsiviil- ja haldusasjades.

§ 28.  Tõlkebüroo põhiülesanne

  Tõlkebüroo põhiülesandeks on tõlketeenuse tagamine.

§ 29.  Orkester

  Orkestri põhiülesandeks on organisatsiooni kultuuriline esindamine.

§ 30.  Karistusregistribüroo põhiülesanded

  Karistusregistribüroo põhiülesanded on:
  1) karistusregistri pidamine ja selle andmete töötlemine;
  2) registriteadete väljastamine.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 31.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Ameti ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

§ 32.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 23. detsembri 2003. a määrus nr 117 «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhimäärus» (RTL 2004, 1, 10; 2009, 53, 780), 29. septembri 2005. a määrus nr 78 «Piirivalve Lennusalga põhimäärus» (RTL 2005, 103, 1567; 2007, 95, 1595), 25. aprilli 2006. a määrus nr 26 «Piirivalveameti põhimäärus» (RTL 2006, 39, 675; 2009, 17, 206), 29. juuni 2006. a määrus nr 42 «Keskkriminaalpolitsei põhimäärus» (RTL 2006, 53, 973; 2007, 100, 1674), 29. juuni 2006. a määrus nr 44 «Julgestuspolitsei põhimäärus» (RTL 2006, 53, 975; 2008, 59, 829) ja 12. oktoobri 2007. a määrus nr 67 «Politseiameti põhimäärus» (RTL 2007, 78, 1361; 2009, 42, 571) tunnistatakse kehtetuks.

§ 33.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json