Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2009
Avaldamismärge:RT II 2009, 25, 69

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe

Vastu võetud 11.12.2008

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus (edaspidi pooled),

veendunud selles, et rahvusvaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö tugevdab nende rahvaste sõprussidemeid ja üksteisemõistmist ning tõstab teaduse ja tehnoloogia taset nii mõlema riigi kui ka kogu inimkonna huvides;

tunnustades edukat teadus- ja tehnoloogiakoostööd, mida kaks riiki on teinud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkuleppe alusel, mis on allkirjastatud 6. juulil 1994. aastal Lätis Riias (edaspidi 1994. aasta kokkulepe); ja

soovides edendada kahe riigi ning Balti piirkonna teadustöötajate ning teadusorganisatsioonide dünaamilist ja tõhusat rahvusvahelist koostööd;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Pooled arendavad, toetavad ja soodustavad kahe riigi teadus- ja tehnoloogiakoostööd, mis põhineb jagatud vastutusel ning õiglastel panustel ja kasul, mis vastavad poolte teaduslikele, tehnoloogilistele ja insenertehnilistele võimsustele ja ressurssidele. Koostöö võib hõlmata alusuuringuid, rakendusuuringud ning arendus- ja uuendustegevust.

2. Kokkuleppe alusel võib rakendada ühisprogramme ja ühiseid uurimisprojekte; korraldada ühisseminare, -konverentse ja -sümpoosione; vahetada koostöö raames teadus- ja tehnoloogiateavet ning dokumentatsiooni; vahetada teadustöötajaid ja spetsialiste; vahetada või jagada seadmeid ja materjale ning teha muud teadus- ja tehnoloogiakoostööd, milles pooled võivad kokku leppida kooskõlas käesoleva kokkuleppega.

3. Eelistatakse koostööd, mis võib edendada teaduse ja tehnoloogia vallas ühiste eesmärkide saavutamist, toetada avaliku ja erasektori teadus- ja arendusasutuste ning tööstusettevõtete koostööd ning kaasata teaduspõhiseid ettevõtteid sellistes valdkondades nagu teaduspõhise otsustamise edendamine, keskkonna ja loodusliku mitmekesisuse kaitsmine, merendus, energia, kosmos, globaalne ressursikasutus, HIV/AIDS ja muud terviseküsimused, teadus- ja tehnoloogiaharidus, inseneriteadused ning säästev areng.

Artikkel 2

Kokkuleppe alusel tehakse teadus- ja tehnoloogiakoostööd mõlema riigi õigusaktide kohaselt ning personali ja rahaliste vahendite olemasolu arvestades.

Artikkel 3

1. Pooled toetavad ja soodustavad kahe riigi valitsusasutuste, ülikoolide, teiste teadus- ja arendusasutuste, eraettevõtete ja teiste üksuste otsekontakte ning koostööd.

2. Valitsusasutused ning poolte määratud üksused võivad käesoleva kokkuleppe alusel sõlmida rakenduskokkuleppeid ja teisi vajalikke lepinguid teaduse, tehnoloogia ja inseneriteaduste spetsiifilistes valdkondades. Nimetatud rakenduslepingutes käsitletakse koostööteemasid, seadmete ja rahaliste vahendite üleandmist ja kasutamist ning teisi asjakohaseid küsimusi.

3. Kokkulepe ei piira teiste Eesti ja Ameerika Ühendriikide valitsusasutuste teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepete ega lepingute kohaldamist.

Artikkel 4

1. Mõlemad pooled soodustavad vajaduse korral ja kooskõlas oma riigi õigusaktidega käesoleva kokkuleppe alusel toimuvates projektides või programmides vajalike teise poole töötajate ja seadmete sisenemist oma territooriumile ning sealt väljumist.

2. Vajaduse korral soodustavad mõlemad pooled kokkuleppe alusel toimuvas koostöös osalevate teise poole isikute kiiret ja tõhusat juurdepääsu asjakohastele geograafilistele piirkondadele, institutsioonidele, andmetele, materjalidele ja kontaktidele teadustöötajate ja spetsialistidega, kui see on vajalik koostöö tegemiseks.

3. Mõlemad pooled teevad kooskõlas oma riigi õigusaktidega jõupingutusi, et võimaldada kokkuleppe alusel tehtava teadus- ja tehnoloogiakoostööga seotud materjalide ja seadmete tollivaba sissevedu.

4. Pooled ei näe kokkuleppe alusel ette välisabi kasutamist. Kui teatava tegevuse puhul otsustatakse teisiti, koostatakse asjakohane rakenduskokkulepe, mis lähtub Eesti ja Ameerika Ühendriikide välisabi käsitlevate õigusaktide nõuetest.

Artikkel 5

Kokkuleppe alusel tehtava koostöö käigus loodud või üleantud intellektuaalse omandi kaitse ja levitamise tingimused on kehtestatud lisas A. Teabeturbe ning tehnoloogia üleandmise tingimused on kehtestatud lisas B. Lisad A ja B on kokkuleppe lahutamatud osad.

Artikkel 6

Kokkuleppe alusel toimuvast koostööst tulenev seadusega kaitsmata teadus- ja tehnoloogiateave tehakse kättesaadavaks maailma teadusavalikkusele tavapäraste infokanalite kaudu ning kooskõlas Eesti ja Ameerika Ühendriikide õigusaktidega, kui artikli 3 kohaselt sõlmitud rakendusmemorandumis või -lepingus ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Artikkel 7

Mõlema poole nõusolekul võib kutsuda kokkuleppe alusel elluviidavates tegevustes osalema kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide teadlasi, tehnoloogia eksperte, asutusi ja institutsioone. Nende osalemiskulud kannab kutsutud riik või organisatsioon juhul, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.

Artikkel 8

1. Pooled lepivad kokku, et konsulteerivad korrapäraselt ja kummagi poole taotlusel kokkuleppe rakendamise ning teadus-, inseneriteadus- ja tehnoloogiakoostöö edendamise küsimustes.

2. Mõlemad pooled nimetavad ametisse vastutava sekretäri, et soodustada kokkuleppe alusel toimuva tegevuse kavandamist ja kooskõlastamist ning koostada kokkuleppe alusel toimuvast tegevusest korrapäraseid ülevaateid.

3. Kokkuleppe täitmise eest vastutavad valitsusasutused on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning Ameerika Ühendriikide Riigidepartemang.

Artikkel 9

Juhul kui poolte vahel tekivad lahkarvamused kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamise suhtes, lahendavad pooled need läbirääkimiste ja konsultatsioonide teel.

Artikkel 10

1. Kokkulepe jõustub, kui pooled teavitavad teineteist kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Viimase kirjaliku teatise kuupäeva peetakse kokkuleppe jõustumiskuupäevaks.

2. Kokkulepe jääb jõusse kümneks aastaks ning seda võib poolte kirjalikul kokkuleppel muuta või pikendada järgmiseks kümneaastaseks perioodiks. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele poolele ette vähemalt üheksakümmend päeva. Kui pooled ei lepi kokku teisiti, ei mõjuta kokkuleppe lõpetamine sellise koostöötegevuse lõpuleviimist, mis toimub kokkuleppe kohaselt ning mida ei ole kokkuleppe lõpetamise ajaks lõpule viidud.

Koostatud 11. detsembril 2008. aastal Tallinnas kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel
Tõnis LUKAS Stanley Davis PHILLIPS

Lisa A

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

I. ÜLDSÄTTED

Pooled tagavad kokkuleppe ja selle rakenduslepingute alusel loodud või üleantud intellektuaalse omandi piisava ja tõhusa õiguskaitse. Intellektuaalse omandi õigused jaotatakse selle lisa kohaselt.

II. ULATUS

A. Lisa kehtib kogu koostöö kohta, mida tehakse kokkuleppe alusel, kui pooled või nende määratud isikud ei ole kokku leppinud teisiti.

B. Kokkuleppes mõistetakse intellektuaalset omandit 14. juulil 1967. aastal Stockholmis koostatud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsiooni artikli 2 tähenduses ja muus tähenduses, kui pooled on nii kokku leppinud.

C. Mõlemad pooled tagavad koostöös osalevate oma riigi isikutega sõlmitud lepingute või muude õiguslike vahendite abil teisele poolele võimaluse omandada intellektuaalse omandi õigusi lisas esitatud jaotuse kohaselt. Lisa ei muuda ega takista muul viisil poolte seaduste ja praktika alusel toimuvat õiguste jaotamist poole ja tema kodanike vahel.

D. Kui kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti, lahendatakse kokkuleppe alusel tekkinud intellektuaalse omandiga seotud vaidlused läbirääkimiste teel asjaomaste koostöös osalevate institutsioonide vahel või vajaduse korral poolte või nende määratud isikute vahel. Poolte kokkuleppel esitatakse vaidlus rahvusvahelise õiguse normide kohaselt vahekohtule siduva vahekohtu otsuse saamiseks. Kui pooled või nende määratud isikud ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, juhindutakse UNCITRALi vahekohtureeglitest.

E. Kokkuleppe lõpetamine või lõppemine ei mõjuta lisast tulenevaid õigusi ega kohustusi.

III. ÕIGUSTE JAOTAMINE

A. Poolel on kõikides riikides õigus tühistamatu ja tasuta lihtlitsentsi alusel tõlkida, paljundada ja avalikult levitada teadus- ja tehnoloogiaalaseid artikleid, ülevaateid ja raamatuid, mis on otseselt seotud kokkuleppe alusel toimuva koostööga. Kõigi selle sätte alusel avalikult levitatavate autoriõigusega kaitstud tööde koopiate puhul näidatakse ära töö autorite nimed, välja arvatud juhul, kui autor selgesti keeldub oma nime avaldamast.

B. Kõik intellektuaalse omandi õigused, välja arvatud need, mida on käsitletud III jao punktis A, jaotatakse järgmiselt:
1) Külalisteadlased saavad õigused, auhinnad, preemiad ja litsentsitasud võõrustavas institutsioonis rakendatava korra kohaselt.
2) a) Intellektuaalne omand, mille on koostöö käigus loonud ühe poole tööle võetud või rahastatud isikud ja mida ei ole käsitletud III jao punkti B alapunktis 1, kuulub nimetatud poolele. Intellektuaalne omand, mille on loonud mõlema poole tööle võetud ja rahastatud isikud, kuulub ühiselt mõlemale poolele. Lisaks on autoril õigus saada auhindasid, preemiaid ja litsentsitasu teda tööle võtnud või teda rahastavas institutsioonis rakendatava korra kohaselt.
b) Juhul kui rakendus- või muus kokkuleppes ei ole kokku lepitud teisiti, on poolel õigus koostöö käigus loodud intellektuaalset omandit oma territooriumil kasutada või litsentsida.
c) Poole õigused väljaspool oma territooriumi määratakse kindlaks vastastikuse kokkuleppe alusel, võttes arvesse poolte ja nende osaliste panust koostöösse, õiguskaitse omandamise ja intellektuaalse omandi litsentsimisega seotuse astet ning muid tegureid, mida peetakse asjakohaseks.
d) Vaatamata III jao punkti B alapunkti 2 punktidele a, b ja c, kui pool arvab, et teatav projekt tõenäoliselt viib või on viinud sellise intellektuaalse omandi loomisele, mis ei ole teise poole õigusaktidega kaitstud, alustavad pooled viivitamata läbirääkimisi, et määrata kindlaks asjakohase intellektuaalse omandi õiguste jaotamine. Kui läbirääkimiste algusest arvates kolme kuu jooksul kokkuleppele ei jõuta, lõpetatakse koostöö projekti raames ühe või mõlema poole taotlusel. Autoritel on sellest hoolimata õigus saada tasu, hüvitisi ja litsentsitasu III jao punkti B alapunkti 2 punkti a kohaselt.
e) Kõigi koostöö käigus tehtud leiutiste puhul avaldab pool, kes on leiutise autori või autorid tööle võtnud või neid rahastab, leiutist käsitleva teabe kohe teisele poolele koos dokumentide ja teabega, mis on vajalik selleks, et teine pool saaks omandada kõik õigused, millele tal võib olla õigus. Pool võib taotleda teiselt poolelt kirjalikult selliste dokumentide või teabe publitseerimise või avalikuks tegemise edasilükkamist, et kaitsta oma õigusi leiutisele. Juhul, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, ei ületa edasilükkamine kuuekuulist ajavahemikku kuupäevast, mil leiutanud pool teavitas leiutisest teist poolt.

IV. ÄRISALADUS

Juhul kui kokkuleppe alusel üleantud või loodud teave liigitatakse ajakohasel viisil ärisaladuseks, kaitsevad mõlemad pooled seda õigusaktide ja halduspraktika kohaselt. Teabe võib liigitada ärisaladuseks juhul, kui seda valdav isik võib saada sellest majanduslikku kasu või konkurentsieelise nende ees, kellel seda ei ole, teave ei ole üldtuntud ega avalikult kättesaadav teistest allikatest ning omanik ei ole eelnevalt teinud teavet kättesaadavaks, kehtestamata ajakohasel viisil kohustust hoida teavet konfidentsiaalsena.

Lisa B

TURVALISUSKOHUSTUSED

I. TEABETURVE

Pooled lepivad kokku, et kokkuleppe alusel ei edastata teavet ega seadmeid, mis vajavad kaitset kummagi poole riigikaitse või välissuhete huvides ning mis on õigusaktide alusel asjakohaselt salastatud.

Juhul kui kokkuleppe alusel toimuva koostöö käigus tehakse kindlaks teave või seadmed, mille kohta teatakse või arvatakse, et need vajavad kaitset, teavitatakse sellest viivitamata asjakohaseid ametiisikuid ning pooled konsulteerivad kaitse vajaduse ja taseme üle, mida tuleb sellise teabe või seadmete suhtes rakendada.

II. TEHNOLOOGIA ÜLEANDMINE

Kokkuleppe alusel antakse salastamata teave ja seadmed, mille eksporti kontrollitakse, poolte vahel üle kooskõlas kummagi poole asjaomaste õigusaktidega, et takistada kokkuleppe alusel esitatud teabe või valmistatud seadmete lubamatut siiret või üleandmist. Juhul, kui kumbki pool peab seda vajalikuks, lisatakse kokkuleppe alusel sõlmitavatesse lepingutesse või rakenduskokkulepetesse või -lepingutesse üksikasjalikud sätted nimetatud teabe või seadmete lubamatu siirde või üleandmise takistamise kohta. Pooled määravad kindlaks teabe ja seadmed, mille eksporti kontrollitakse, ning kõik nimetatud teabe ja seadmete edasise kasutamise või üleandmise piirangud.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the United States of America (hereinafter referred to as “the Parties”);

Convinced that international cooperation in science and technology will strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples and will advance the state of science and technology to the benefit of both countries, as well as mankind; and

Recognizing the successful scientific and technological cooperation that developed between the two countries under the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the United States of America on Science and Technology Cooperation signed at Riga, Latvia, on July 6, 1994 (hereinafter referred to as “the 1994 Agreement”); and

Wishing to establish dynamic and effective international cooperation among the full array of scientific organizations and individual scientists in the two countries and the Baltic region;

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Parties shall develop, support and facilitate scientific and technological cooperation between their two countries based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties’ respective scientific, technological, and engineering strengths and resources. Such cooperation may cover basic research, applied research and development and innovation activities.

2. Cooperative activities under this Agreement may be carried out in the form of coordinated programs and joint research projects; joint scientific workshops, conferences and symposia; exchange of scientific and technological information and documentation in the context of cooperative activities; exchange of scientists, specialists, and researchers; exchange or sharing of equipment or materials; and other forms of scientific and technological cooperation as may be agreed on in accordance with this Agreement.

3. Priority will be given to collaborations which can advance common science and technology goals; support partnerships between public and private research institutions and industry; and engage the scientific enterprise on such matters as the promotion of science-based decision-making, environmental and biodiversity protection, marine sciences, energy, space, global stewardship, HIV/AIDS and other health issues, science and technology education, engineering, and sustainable development.

Article 2

Scientific and technological cooperation pursuant to this Agreement shall be subject to the applicable national laws and regulations of the Parties and to the availability of personnel and appropriated financial resources.

Article 3

1. The Parties shall encourage and facilitate the development of direct contacts and cooperation between government agencies, universities, research institutions, private sector companies and other entities of the two countries.

2. The Government agencies and designated entities of the two Parties may conclude under this Agreement implementing agreements and other arrangements, as appropriate, in specific areas of science, technology and engineering. These implementing arrangements shall cover, as appropriate, topics of cooperation, procedures for transfer and use of equipment and funds, and other relevant issues.

3. The provisions of this Agreement shall not prejudice other agreements or arrangements for scientific and technological cooperation between governmental agencies in the United States and governmental agencies in Estonia.

Article 4

1. Each Party shall facilitate, where appropriate and in accordance with its law and regulations, entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Party, engaged in or used in projects and programs under this Agreement.

2. Each Party shall facilitate, where appropriate, prompt and efficient access of persons of the other Party participating in cooperative activities under this Agreement, to its relevant geographic areas, institutions, data, materials, and individual scientists, specialists and researchers as needed to carry out those activities.

3. Each Party shall, consistent with its national laws and regulations, work toward obtaining duty free entry for materials and equipment provided pursuant to science and technology cooperation provided for under this Agreement.

4. The Parties do not foresee the provision of foreign assistance under this Agreement. If they decide otherwise with respect to a particular activity, the relevant Implementing Agreement would need to reflect the requirements of the laws of Estonia and the United States of America that regulate activities related to foreign assistance.

Article 5

Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Agreement are set forth in Annex A. Provisions for security of information and transfer of technology are set forth in Annex B. Annexes A and B constitute integral parts of this Agreement.

Article 6

Scientific and technological information of a nonproprietary nature derived from the cooperative activities under this Agreement shall be made available, unless otherwise agreed in writing in implementing agreements or arrangements pursuant to Article 3, to the world scientific community through customary channels and in accordance with applicable laws and regulations in Estonia and of the United States.

Article 7

Scientists, technical experts, agencies, and institutions of third countries or international organizations may be invited, upon consent of both Parties, to participate in activities being carried out under this Agreement. The cost of such participation shall be borne by the invited party unless both Parties agree otherwise in writing.

Article 8

1. The Parties agree to consult periodically and at the request of either Party concerning the implementation of the Agreement and the development of their cooperation in science, technology and engineering.

2. Each Party shall designate an Executive Secretary to facilitate planning and coordination of activities under the Agreement, and to prepare periodic reports concerning the activities undertaken pursuant to this Agreement.

3. The Executive Agents responsible for this Agreement shall be the Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia and the Department of State of the United States of America.

Article 9

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement, the Parties shall resolve them by means of negotiations and consultations.

Article 10

1. This Agreement shall enter into force when the Parties notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of their respective internal requirements necessary for the entry into force of this Agreement. The date of last written notification will be deemed to be the date of entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall remain in force for ten (10) years and it may be amended or extended for further ten-year periods by written agreement of the Parties. This Agreement may be terminated by either Party upon at least ninety (90) days prior written notice to the other Party. Unless otherwise agreed by the Parties, the termination of this Agreement shall not affect the completion of any cooperative activity undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of the termination of this Agreement.

Done at Tallinn, in duplicate, this 11th day of December 2008, in the Estonian and English languages, each text being equally authentic.

For the Government of the Republic of Estonia: For the Government of the United States of America:
Tõnis LUKAS Stanley Davis PHILLIPS

Annex A

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

I. GENERAL OBLIGATION

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. SCOPE

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Agreement, “intellectual property” shall mean the subject matter listed in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967 and may include other subject matter as agreed by the Parties.

C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party’s laws and practices.

D. Except as otherwise provided in this Agreement, disputes concerning intellectual property arising under this Agreement shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of UNCITRAL shall govern.

E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Annex.

III. ALLOCATION OF RIGHTS

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph IIIA above, shall be allocated as follows:
(1) Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the host institution.
(2) (a) Any intellectual property created by persons employed or sponsored by one Party under cooperative activities other than those covered by paragraph III.(B)(1) shall be owned by that Party. Intellectual property created by persons employed or sponsored by both Parties shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.
(b) Unless otherwise agreed in an implementing or other arrangement, each Party shall have within its territory a right to exploit or license intellectual property created in the course of the cooperative activities.
(c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property and such other factors deemed appropriate.
(d) Notwithstanding paragraphs III.B(2)(a), (b), and (c) above, if either Party believes that a particular project is likely to lead to or has led to the creation of intellectual property not protected by the laws of the other Party, the Parties shall immediately hold discussions to determine the allocation of rights to the intellectual property. If an agreement cannot be reached within three months of the date of the initiation of the discussions, cooperation on the project in question shall be terminated at the request of either Party. Creators of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a).
(e) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the invention promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Either Party may ask the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

IV. BUSINESS CONFIDENTIAL INFORMATION

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Agreement, each Party and its participants shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as “business-confidential” if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

Annex B

SECURITY OBLIGATIONS

I. PROTECTION OF INFORMATION

Both Parties agree that no information or equipment requiring protection in the interests of national defense or foreign relations of either Party and classified in accordance with applicable national laws and regulations shall be provided under this Agreement. In the event that information or equipment that is known or believed to require such protection is identified in the course of cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, it shall be brought immediately to the attention of the appropriate officials and the Parties shall consult concerning the need for and level of appropriate protection to be accorded such information or equipment.

II. TECHNOLOGY TRANSFER

The transfer of unclassified export-controlled information and equipment between the Parties under this Agreement shall be in accordance with the relevant laws and regulations of each Party to prevent the unauthorized transfer or retransfer of such information and equipment provided or produced under this Agreement. If either Party deems necessary, detailed provisions for the prevention of unauthorized transfer or retransfer of such information or equipment, and any information or equipment derived from such information or equipment, shall be incorporated into the contracts or implementing agreements or arrangements under this Agreement. Parties shall identify export-controlled information and equipment as well as any restrictions on further use or transfer of such information or equipment.

/otsingu_soovitused.json