Teksti suurus:

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 48, 321

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.09.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. oktoobri 2009. a otsusega nr 529

I. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus reguleerib taimesordi (edaspidi sort) registreerimist, sordi sordilehte ja kaitse alla võtmist, kaitsealuse sordi omaniku õigusi, seemne, taimse paljundusmaterjali (edaspidi paljundusmaterjal) ning kultiveerimismaterjali ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali turustamisotstarbelist tootmist, sealhulgas pakendamist, turustamist ja Eestisse toimetamist, riiklikku järelevalvet ning vastutust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest.»;

2) lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Paljundusmaterjal käesoleva seaduse tähenduses on seemnekartul ning aiakultuuri puhul puuvilja-, marja-, dekoratiiv- ja köögiviljakultuuri taimeliigi istutusmaterjal, milleks on istutamiseks või ümberistutamiseks ettenähtud taim või taimeosa ja taimeliigi paljundamiseks või istutusmaterjali tootmiseks kasutatav taimne materjal, sealhulgas pookealus ja seeme, välja arvatud köögiviljakultuuri seeme.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

« § 61. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort

(1) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud sort, mis on kohanenud Eesti (edaspidi päritolupiirkond) oludega ja mida ohustab aja jooksul inimtegevuse või keskkonnamuutuste tõttu kadumine, mis toob kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemise.

(2) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seeme ja paljundusmaterjal jagatakse kasutusviisi alusel taimeliigi või -liikide grupi kaupa gruppidesse.

(3) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seeme ja paljundusmaterjal peavad vastama käesolevas seaduses selle taimeliigi või -liikide grupi kohta kehtestatud nõuetele, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(4) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali nõuded kasutusviisi alusel taimeliigi või -liikide grupi kaupa kehtestab põllumajandusminister.»

§ 4. Paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordinime ettepanek võib sisaldada mitut selle sordi ajalooliselt tuntud sordinime.»

§ 5. Paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi ja köögiviljakultuuri sordi, mille seemet soovitakse turustada üksnes standardseemnena, registreerimiskatsed võib teha taotleja käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud korras.»

§ 6. Paragrahvi 21 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordinimeks võib registripidaja kinnitada mitu ajalooliselt tuntud sordinime.»

§ 7. Paragrahvi 24 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 25:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmine on menetlus, mille käigus tehakse kindlaks sordi vastavus käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud nõuetele.»;

2) lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna «sort» sõnadega «ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort».

§ 9. Paragrahvi 26:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort võetakse sordilehte, kui see vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 sätestatud nõuetele ning kui seda sorti on Eestis ajalooliselt kasvatatud ja see on siin kohanenud.»;

2) lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Paragrahvi 28 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majanduskatsete tulemused kajastatakse aruandes, mis esitatakse registripidajale.

(2) Registripidaja teeb majanduskatsete tulemuste põhjal ja sordi majanduslikku viljelusväärtust arvestades sordi sordilehte võtmise või sordilehte võtmisest keeldumise otsuse viimase katseaasta majanduskatsete aruande saamise aasta 31. detsembriks.

(3) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmise või sordilehte võtmisest keeldumise otsuse teeb registripidaja enne 1. veebruari esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide alusel kahe kalendrikuu jooksul, arvestades põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamise korraldamisega tegeleva asutuse arvamust. Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamisega tegelev asutus on Põllumajandusministeerium.

(4) Registripidaja keeldub geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmisest, kui:
1) see sort on juba võetud sordilehte või EL põllu- või köögiviljakultuuride sordilehte muu kui geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordina;
2) see sort on sordilehest või EL põllu- või köögiviljakultuuride sordilehest viimase kahe aasta jooksul välja arvatud;
3) sordilehest või EL põllu- või köögiviljakultuuride sordilehest väljaarvatud sordi seemne sertifitseerimiseks ja turustamiseks lubatud tähtajast on möödunud vähem kui kaks aastat;
4) see sort on võetud nõukogu määruses (EÜ) nr 2100/94 sätestatud ühenduse sordikaitse alla;
5) see sort on võetud riikliku sordikaitse alla;
6) selle sordi kaitse alla võtmise taotluse menetlemine ei ole lõppenud.

(5) Sorti hoitakse sordilehes kümme kalendriaastat.

(6) Sordi sordilehte võtmise korra ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu kehtestab põllumajandusminister.

(7) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmise korra, sealhulgas taotlusel esitatavad andmed, taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab põllumajandusminister.»

§ 11. Paragrahvi 29:

1) lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti säilitatakse selle sordi päritolupiirkonnas.»;

2) lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «katse tegemiseks või standardproovi uuendamiseks» sõnadega «standardproovi võtmiseks või uuendamiseks»;

3) lõikes 4 asendatakse sõnad «tunnuste miinimumnõuded» sõnadega «kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused».

§ 12. Paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «§ 28 lõikes 3» tekstiosaga «§ 28 lõikes 5».

§ 13. Paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui kaitsealuse sordi omanikul ei ole olnud võimalust kasutada oma õigusi kaitsealuse sordi seemne ja paljundusmaterjali suhtes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 sätestatut koristatud taimse materjali suhtes, mis on toodetud kaitsealuse sordi seemet või paljundusmaterjali kasutades.»

§ 14. Paragrahvi 62 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa «viisil,» tekstiosaga «kasvatamine,».

§ 15. Paragrahvis 63 asendatakse sõnad «või turustamisega» tekstiosaga «, turustamise või importimisega».

§ 16. Paragrahvi 65 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna «paljundusmaterjali» sõnadega «ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali».

§ 17. Seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

« § 761. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali tootmine

(1) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet ja paljundusmaterjali võib toota üksnes selle sordi päritolupiirkonnas.

(2) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne nõuetekohasuse tagab tootja või turustaja ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi paljundusmaterjali nõuetekohasuse tagab tarnija.

(3) Tootja või tarnija korraldab geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli põldtunnustamise, proovide analüüsimise ja järelkontrolli põldkatsed.

(4) Tootja või tarnija sertifitseerib geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse proovide analüüsimine ja järelkontrolli põldkatsed.»

§ 18. Paragrahvi 77 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna «Seemne» sõnadega «ja seemnekartuli».

§ 19. Paragrahvi 92 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui seemneproovi võtja volitusega seotud tegevus ei ole nõuetekohane, on Taimetoodangu Inspektsioonil õigus:
1) võtta volitus tagasi ning lõpetada ühepoolselt haldusleping;
2) peatada volitus ja anda seemneproovi võtjale tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks. Kui tähtpäevaks puudust ei kõrvaldata või kui puudust ei ole võimalik kõrvaldada, võtab Taimetoodangu Inspektsioon volituse tagasi ja lõpetab ühepoolselt halduslepingu.»

§ 20. Paragrahvi 101 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Seemne, seemnekartuli ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli pakendamise ja müügipakendi sulgemise nõuded ning seemne, seemnekartuli ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli müügipakendi ning aiakultuuride seemne partii ja paljundusmaterjali märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise korra ning etikettide sisu ja vormi nõuded taimeliigi või -liikide grupi kaupa kehtestab põllumajandusminister.»

§ 21. Paragrahvi 104:

1) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Turustatav geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seeme ja paljundusmaterjal peavad vastama käesoleva seaduse § 61 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Seemne ja paljundusmaterjali ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud seemne ja paljundusmaterjali turustamise nõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 22. Paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva seaduse § 104 lõikes 31 nimetatud seemne ja paljundusmaterjali partii varustatakse selle päritolu ja liigilisust ning sordilisust ja kvaliteeti tõendava dokumendiga.»

§ 23. Seadust täiendatakse §-dega 1061–1063 järgmises sõnastuses:

« § 1061. Minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastava seemne turustamine

(1) Minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastavat sertifitseeritud seemne kategooria seemet võib sertifitseerida ja turustada komisjoni määruse (EÜ) nr 217/2006, milles sätestatakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide loaga ajutiselt lubada minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastava seemne turustamine (ELT L 38, 09.02.2006, lk 17–18), artikli 2 lõike 3 kohaselt Euroopa Komisjoni ajutise loa alusel selles määratud ajavahemiku jooksul.

(2) Põllumajandusministeerium on kontaktpunkt komisjoni määruse (EÜ) nr 217/2006 artikli 2 lõike 1 tähenduses.

(3) Sordi omanik, esindaja või säilitaja, kes soovib turustada minimaalsetele idanevusnõuetele mittevastavat sertifitseeritud seemne kategooria seemet, esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kontaktpunktile taotluse komisjoni määruse (EÜ) nr 217/2006 artiklis 3 nimetatud teabega.

(4) Kontaktpunkt edastab taotluse Euroopa Komisjonile viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 1062. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali turustamine

(1) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet ja seemnekartulit tohib turustada lubatud koguses üksnes selle sordi päritolupiirkonnas.

(2) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi turustatava seemne koguse osakaal päritolupiirkonnas ei tohi ületada 0,5% ühe kalendriaasta jooksul külvatava sama liigi seemne kogusest või 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem (edaspidi lubatud kogus).

(3) Selliste liikide puhul nagu põldhernes, harilik nisu, harilik oder, mais, kartul, raps ja päevalill ei tohi geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne või seemnekartuli lubatud kogus ületada 0,3% ühe kalendriaasta jooksul külvatava sama liigi seemne või seemnekartuli kogusest või 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.

(4) Ühe taimeliigi geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne kogus ei tohi ületada 10% kõnealuse liigi kalendriaasta jooksul kasutatavast seemne kogusest. Kui nimetatud seemnekogus osutub 100 hektari külvamiseks vajalikust kogusest väiksemaks, võib seemnekogust suurendada kuni 100 hektari külvamiseks vajaliku koguseni.

(5) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud koguste piirmäärad aasta kohta kehtestab põllumajandusminister statistiliste andmete alusel, lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 toodud nõuetest.

§ 1063. Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi kohta andmete esitamine ja lubatud koguste määramine

(1) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi kavandatava tootmise ja vajaduse korral turustada lubatud koguse kindlaksmääramiseks esitavad seemne tootja ja seemnekartuli tarnija 15. aprilliks Taimetoodangu Inspektsioonile andmed sellel aastal kavandatava külvipinna suuruse ja põllu asukoha kohta taimeliikide ja sortide kaupa.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete kohaselt tõenäoliselt ületatakse § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud piirmäärad, siis määrab Taimetoodangu Inspektsioon käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete alusel geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne tootjale ja seemnekartuli tarnijale turustada lubatud kogused liikide ja sortide kaupa. Kogused määratakse geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi tootjate või tarnijate vahel võrdeliselt, olenevalt taimeliigist ja sordist. Taimetoodangu Inspektsioon teeb otsuse geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustada lubatud koguste kohta 1. maiks.»

§ 24. Paragrahvi 107 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Seemne tootja või paljundusmaterjali tarnija teavitab kalendriaasta jooksul geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja paljundusmaterjali turustatud kogustest pädevat järelevalveasutust kalendriaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.»

§ 25. Paragrahvi 118 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «kvaliteedinõuetele» sõnaga «nõuetele».

§ 26. Paragrahvi 121 lõike 1 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Paragrahvi 124:

1) pealkirjas asendatakse sõna «kvaliteedinõuetele» sõnaga «nõuetele»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Nõuetele mittevastava seemne, paljundus- või kultiveerimismaterjali turustamise ja importimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»

§ 28. Paragrahvi 135 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (EÜT L 157, 10.06.1992, lk 1–9)» tekstiosaga «2008/72/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39)».

§ 29. Seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa «nõukogu direktiiv 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (EÜT L 157, 10.06.1992, lk 1–9), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), otsustega 1999/29/EÜ (EÜT L 008, 14.01.1999, lk 29), 2002/111/EÜ (EÜT L 41, 13.02.2002, lk 43) ja 2005/55/EÜ (ELT L 22, 26.01.2005, lk 17) ning määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35)» ja normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses: «; komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19); nõukogu direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39)».

II. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2009, 37, 251) tehakse järgmised muudatused:

§ 30. Paragrahvi 34 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Isik, kes tegeleb seemne tootmise või turustamisega ja kellel on sõlmitud tööleping seemneproovi võtjaga, ning seemne pakendaja, kelle ettevõttes võetakse seemneproove automaatse proovivõtmisseadmega, on vabastatud seemneproovi võtmise eest riigilõivu tasumisest.»

§ 31. Paragrahvi 201 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «Sordi» sõnadega «ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi».

§ 32. Paragrahvi 203 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

III. Söödaseaduses (RT I 2007, 6, 32) tehakse järgmised muudatused:

§ 33. Paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erisöödamaterjalide loetelus nimetatud erisöödamaterjali valmistamis- või kasutusviisi muutmise ning erisöödamaterjalide loetelus nimetamata erisöödamaterjali käitlemise alustamise taotlemiseks esitatakse asjakohane taotlus Euroopa Komisjonile Veterinaar- ja Toiduameti kaudu.»

§ 34. Paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 35. Paragrahvi 40 lõiked 1–3, 5–7, § 41 ning § 42 lõiked 2, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 36. Normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 79/373/EMÜ segasööda turustamise kohta (EÜT L 86, 06.04.1979, lk 30–37), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154);

komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ, millega lubatakse teatavatel juhtudel turustada segasööta pitseerimata pakendites või mahutites (EÜT L 126, 21.05.1980, lk 14), viimati muudetud direktiiviga 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31);

nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 8–14), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31/03/2009, lk 109–154);

komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), viimati muudetud direktiiviga 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31);

nõukogu direktiiv 83/228/EMÜ teatavate loomasöötades kasutatavate toodete hindamissuuniste kinnitamise kohta (EÜT L 126, 13.05.1983, lk 23–27);

nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48);

nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ eritoitmiseks mõeldud söötade kohta (EÜT L 237, 22.09.1993, lk 23–27), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);

nõukogu direktiiv 93/113/EÜ, mis käsitleb ensüümide, mikroorganismide ja neid sisaldavate valmististe loomasöötades kasutamist ja turustamist (EÜT L 334, 31.12.1993, lk 17–23), viimati muudetud direktiiviga 97/40/EÜ (EÜT L 180, 09.07.1997, lk 21);

nõukogu direktiiv 96/25/EÜ, mis käsitleb söödatoorainete ringlust ning millega muudetakse direktiive 70/524/EMÜ, 74/63/EMÜ, 82/471/EMÜ ja 93/74/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 77/101/EMÜ (EÜT L 125, 23.05.1996, lk 35–58), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31/03/2009, lk 109–154);

komisjoni direktiiv 98/68/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ artikli 9 lõikes 1 ettenähtud dokumendivorm ja teatavad söötade kolmandatest riikidest ühendusse toomise kontrolli nõuded (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 32–38);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31/03/2009, lk 109–154);

komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ, millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (EÜT L 22, 25.01.2003, lk 28–30);

komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49).».

IV. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2009, 34, 224) tehakse järgmised muudatused:

§ 37. Paragrahvi 31:

1) lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «vähesel määral jaemüügi korras kohaliku turu kaudu» sõnadega «üksnes jaemüügi korras kohaliku turu kaudu otse»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Turustamine kohaliku turu kaudu käesoleva seaduse tähenduses on turustamine kogu Eesti territooriumil.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json