Teksti suurus:

Kiirgusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 48, 322

Kiirgusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.09.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. oktoobri 2009. a otsusega nr 530

§ 1. Kiirgusseaduses (RT I 2004, 26, 173; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Keskkonnaministeerium korraldab vajalike meetmete võtmise, et tagada kogu käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktidega hõlmatud teabe hoolikas käsitlemine ning selle kaitse igasuguse väärtarvitamise eest.»;

2) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 132 järgmises sõnastuses:

« 132) kasutatud tuumkütus – reaktori südamikus kiiritatud ja sealt alaliselt eemaldatud tuumkütus, mida võib käsitleda kasutatava ressursina, kui seda on kavas ümber töödelda, või radioaktiivse jäätmena, kui see suunatakse lõppladustamisele;»;

3) paragrahvi 6 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) kiirgustöötaja – kiirgustegevusloa omajaga töö- või teenistussuhtes olev isik, sealhulgas ka üliõpilane, praktikant või välistöötaja, kes saab tööl käesoleva seadusega reguleeritud kiirgustegevuse käigus kiiritust ja kelle saadud kiirgusdoos võib ületada käesoleva seaduse alusel kehtestatud elanikukiirituse piirmäärasid;»;

4) paragrahvi 6 punktis 48 asendatakse sõna «tuumakütusetsükkel» sõnaga «tuumkütusetsükkel» ja sõna «tuumakütuse» kaks korda sõnaga «tuumkütuse»;

5) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «tuumakütusetsükli» sõnaga «tuumkütusetsükli»;

6) paragrahvi 43 lõikes 2 asendatakse sõnad «on pidev» sõnadega «toimub vähemalt üks kord kuus»;

7) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud tagama A-kategooria kiirgustöötaja tervisekontrolli vähemalt üks kord aastas.»;

8) seaduse 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«RADIOAKTIIVSED JÄÄTMED, HEITMED JA KASUTATUD TUUMKÜTUS»;

9) paragrahvi 61 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 61. Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbivedu»;

10) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide vorm sisaldub Euroopa Komisjoni 2008. aasta 5. märtsi otsuses 2008/312/Euratom, millega kehtestatakse nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm (ELT L 107, 17.04.2008, lk 32–59).»;

11) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

« (101) Keskkonnaamet arvestab käesoleva paragrahvi lõikes 10 sätestatud otsuse tegemisel Euroopa Komisjoni soovitusega 2008/956/Euratom, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume.»;

12) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

« (15) Käesoleva paragrahvi lõiked 1–10, 101, 12 ja 13 ning lõike 14 alusel kehtestatud õigusakti sätteid kohaldatakse ka kasutatud tuumkütuse sisse-, välja- ja läbiveole.»;

13) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (ELT L 159, 29.06.1996, lk 1–114), nõukogu direktiiv 97/43/Euratom, mis käsitleb üksikisikute kaitset ioniseeriva kiirguse ohtude eest seoses meditsiinikiiritusega ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 84/466/Euratom (ELT L 180, 09.07.1997, lk 22–27), nõukogu direktiiv 90/641/Euratom kontrolltsoonis töötamisel ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvate välistöötajate kaitse kohta (ELT L 349, 13.12.1990, lk 21–25), nõukogu direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta (ELT L 337, 05.12.2006, lk 21–32), nõukogu direktiiv 89/618/Euratom elanikkonna teavitamise kohta kiirgushädaolukorra puhul rakendatavatest tervisekaitsemeetmetest ja kasutatavatest abinõudest (ELT L 357, 07.12.1989, lk 31–34), nõukogu direktiiv 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate kontrollimise kohta (ELT L 346, 31.12.2003, lk 57–64), Euroopa Komisjoni otsus 2008/312/Euratom, millega kehtestatakse nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm (ELT L 107, 17.04.2008, lk 32–59) ning Euroopa Komisjoni soovitus 2008/956/Euratom, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume (ELT L 338, 17.12.2008, lk 69–71).»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json