Teksti suurus:

Diplomaatiliste passide andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2019
Avaldamismärge:RTL 2009, 78, 1135

Diplomaatiliste passide andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 07.10.2009 nr 18

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 7 punkti 3 ja lõike 14 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu nimi

  Andmekogu nimetus on «Diplomaatiliste passide andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

§ 3.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on riigi sisejulgeoleku tagamiseks arvestuse pidamine välja antud, kehtetuks tunnistatud ja kehtivuse kaotanud diplomaatiliste passide üle.

2. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMEKOGU PIDAMISE NÕUDED 

§ 4.  Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja andmekogu kannete paberkandjal alusdokumentide toimikutena. Andmekogu kannete paberkandjal alusdokumendid on diplomaatilise passi taotlus ja sellele lisatud dokumendid.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogukaardid (edaspidi andmekogukaart).

§ 5.  Andmete ristkasutus

  Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest.

§ 6.  Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  (1) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K1T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 7.  Andmekogusse kantavate andmete ulatus

  Andmekogusse kantakse andmed väljastatud diplomaatiliste passide, nende kasutajate ning diplomaatiliste passide väljaandmise, kehtivuse ja tagastamise, samuti diplomaatilise passi seeria ja numbri kohta.

§ 8.  Diplomaatilise passi kasutaja andmed

  Diplomaatilise passi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) kontaktandmed (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks, e-post, telefon);
  8) foto või näokujutis;
  9) allkiri või allkirjakujutis;
  10) sõrmejäljekujutised;
  11) andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  12) diplomaatilise passi kasutaja tööandja või lähetaja.

§ 9.  Diplomaatilise passi seeria ja numbri andmed

  Diplomaatilise passi seeria ja numbri kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) suurtähena või – tähtedega esitatud seeria tähis;
  2) seitsmekohaline number.

§ 10.  Diplomaatilise passi kehtivuse andmed

  (1) Diplomaatilise passi kehtivuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kehtivuse alguse ja lõppemise kuupäev;
  2) kehtetuks tunnistamise põhjus ja kehtetuks tunnistamise kuupäev.

  (2) Andmed diplomaatilise passi aegumise kohta kajastuvad andmekogus elektroonilise programmi automaatkandena.

§ 11.  Diplomaatilise passi kätteandmise ja tagastamise andmed

  Andmekogusse kantakse andmed diplomaatilise passi kätteandmise ja tagastamise kuupäeva kohta.

4. peatükk ANDMETE ANDMEKOGUSSE KANDMINE 

§ 12.  Andmeandja

  Andmekogusse andmete andja (edaspidi andmeandja) on diplomaatilise passi kasutaja ja vastutav töötleja.

§ 13.  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) vormikohane diplomaatilise passi taotlus;
  2) kasutaja isikut tõendav dokument;
  3) kasutaja sündi tõendav dokument;
  4) kasutaja esindaja esindusõigust tõendav dokument;
  5) kasutaja esindaja isikut tõendav dokument;
  6) kasutaja isikuandmete muutumist tõendav dokument;
  7) kasutaja puuet tõendav dokument;
  8) muud toimingu tegemise aluseks olevad dokumendid ja tõendid.

§ 14.  Andmete andmekogusse kandmine

  Käesoleva määruse §-des 8, 9, 10 ja 11 nimetatud andmed kannab andmekogusse vastutav töötleja. Andmed kantakse andmekogusse enne diplomaatilise passi väljastamist ja diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamist.

§ 15.  Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt andmekogukaardile kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 16.  Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise.

5. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE JA NENDE VÄLJASTAMINE ANDMEKOGUST 

§ 17.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, samuti isikul, kes arendab või hooldab andmekogu.

§ 18.  Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud isikuandmeid järgmiselt:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti enda kohta käivaid isikuandmeid kirjaliku avalduse alusel;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele nende kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus, see on vajalik isikut tõendava dokumendi kehtivuse või isikusamasuse kontrollimiseks ning nimetatu ei ole andmete väljastamist soovival isikul võimalik isikut tõendava dokumendi abil.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja otsustab ja korraldab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmete väljastamise kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega». Vajaduse korral sõlmitakse andmesaaja või -kasutajaga leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise õiguslik alus ning andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

6. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE ARHIVEERIMINE, ANDMEKOGU PIDAMISE RAHASTAMINE JA ANDMEKOGU TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 19.  Andmekogu kannete paberkandjal alusdokumentide arhiveerimine

  Vastutav töötleja säilitab andmekogu kannete paberkandjal alusdokumente kooskõlas vastutava töötleja asjaajamises kehtestatud dokumentide loetelus sarjadele ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need «Arhiiviseaduse» ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

§ 20.  Rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse vastutavale töötlejale riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 21.  Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevus lõpetatakse ja lõpetamine registreeritakse Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» kohaselt.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  Enne käesoleva määruse jõustumist kogutud andmete andmekogusse kandmine

  Andmekogusse kantakse ka enne käesoleva määruse jõustumist kogutud andmed väljastatud ja kehtetuks tunnistatud diplomaatiliste passide kohta.

Minister Urmas PAET


Kantsler Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json